Regionálny rozvoj, územné plánovanie a životné prostredie

Regionálny rozvoj

je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi jednotlivými oblasťami (z. č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov).

Regionálna politika
Košického samosprávneho kraja je koordinovaný súbor činností a postupov, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónu.

Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja
je v zmysle Zákona o podpore regionálneho rozvoja najmä odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja území a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov, zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť území a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v území pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.

Medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja Košického kraja patrí Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK (Program rozvoja kraja).

Rada partnerstva 2021 – 2027

Rada partnerstva sa vytvára s cieľom zabezpečiť  integrovaný územný rozvoj Košického kraja, ktorý bude založený najmä na princípoch partnerstva a efektívnej vzájomnej spolupráci, ktorý bude zohľadňovať požiadavky subregionálnych teritórií i územných partnerov na rôznych úrovniach a pôsobiacich v rozmanitých oblastiach hospodárskej praxe.
Rada partnerstva sa spolupodieľa na príprave, schvaľovaní a implementácii Integrovanej územnej stratégií Košického kraja.

Podporné aktivity v rámci regionálnej politiky KSK vykonávajú organizácie s účasťou KSK:

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. Barbora Kováčová
vedúci Referátu regionálneho rozvoja a plánovania
Tel.: 055 6196 658
E-mail: barbora.kovacova@vucke.sk

Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. pripravil Adaptačnú stratégiu na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji, ako koncepčný materiál zameraný na prognózu vývoja podnebia v najbližších desiatich rokoch. Dokument je súčasťou Programu obnovy krajiny, ktorý kraj realizuje od roku 2018. Stratégia opisuje očakávaný negatívny dopad zmien klímy na životné prostredie, vývoj teplôt na území kraja a návrh riešení, ako tieto zmeny zmierniť.

 

Územné plánovanie

Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Zásadným cieľom územného plánovania je vytváranie predpokladov pre súlad všetkých činností s potrebou tvorby urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných civilizačných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. KSK je orgánom územného plánovania, preveruje možnosti územia pre umiestnenie konkrétnych činností a zámerov regionálneho a nadregionálneho charakteru a koordinuje verejné záujmy v regióne premietnuté do územného plánu regiónu.

Územnoplánovaciu dokumentáciu ako hlavný nástroj územného rozvoja tvoria štyri stupne:

  1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS)
  2. Územný plán regiónu (ÚPN-R)
  3. Územný plán obce (ÚPN-O); Prehľad ÚPD obcí Košického kraja
  4. Územný plán zóny (ÚPN-Z)

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj v znení neskorších zmien a doplnkov

Platný územný plán regiónu je ÚPN VÚC Košický kraj v znení schválených zmien a doplnkov. Záväzné informácie o aktuálnom platnom Územnom pláne KSK (textové a grafické) sú zverejnené na web stránke KSK, dostupné k nahliadnutiu na Úrade KSK, referáte ÚP, kde môžu byť poskytnuté aj všetky dostupné informácie o územnom plánovaní v Košickom kraji.

Záväzná časť ÚPN VÚC Košický kraj bola vyhlásená všeobecne záväzným nariadením, ktorá je v úplnom znení uvedená v prílohe č. 2 VZN KSK č. 18/2017.

Geoportál KSK
Zverejnenie grafickej časti ÚPN VÚC Košický kraj je aj na Geoportáli KSK. Informácie zobrazené v rámci tejto aplikácie majú len informatívny (nezáväzný) charakter.

Územnoplánovacie podklady
ÚPP sú spracovávané na zhodnotenie únosného zaťaženia územia a riešenie čiastkových problémov v území. ÚPP obstarané KSK boli následne zapracované v zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Košický kraj, prípadne poskytnuté dotknutým samosprávam.

Legislatíva
Prechod pôsobností územného plánovania na samosprávne kraje je definovaný v Zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.
Základný legislatívny rámec pre územné plánovanie tvorí Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhláška MŽP SR č.55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. arch. Peter Serfözö
Vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia
T: +421 55 7268 178
E-mail: peter.serfozo@vucke.sk

   

Životné prostredie

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností v území a strategických dokumentov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

Kontakt

Podrobnejšie informácie získate:

Ing. arch. Peter Serfözö
Vedúci oddelenia územného plánovania a životného prostredia
T: +421 55 7268 178
E-mail: peter.serfozo@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.09.2019 16:17
Upravené: 15.12.2023 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001