Územný plán obce (ÚPN-O)

Obstarávateľ:

 • obec

Charakteristika vymedzenia územia:

 • Spracúva sa pre územie jednej, alebo viacerých obcí
 • Mestá a obce nad 2000 obyvateľov sú povinné mať ÚPN-O, ostatné ak:
  • treba riešiť koncepciu ich územného rozvoja, alebo umiestniť verejnoprospešné stavby
  • vyplýva zo záväznej časti ÚPN-R

ÚPN-O ustanovuje najmä:

 • zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, dopravy, technického vybavenia, ochrany životného prostredia, ÚSES, kultúrnych a historických hodnôt v náväznosti na okolité územie.
 • prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch
 • plochy pre verejnoprospešné stavby, asanácie a chránené časti krajiny

Záväzná časť obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia vyjadrených vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá. Obec schvaľuje ÚPN-O a záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením.

Spracúva sa:

 • M 1:10.000; 1:5.000; resp. 1:2.000, alebo 1:2.880 (hlavné výkresy)
 • M 1:50.000; 1:25.000 (širšie vzťahy)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.06.2013 14:11
Upravené: 27.01.2020 10:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001