Povinné informácie

Meno inštitúcie
    Košický samosprávny kraj

Adresa
    Úrad Košického samosprávneho kraja
    Námestie Maratónu mieru 1
    042 66 Košice

Úradné hodiny

Pondelok •    7:30-15:30
Utorok •    7:30-15:30
Streda •    7:30-16:30
Štvrtok •    7:30-15:30
Piatok •    7:30-14:30

Podateľňa zavretá v čase obeda od 12:00 - 13:00 hod.

Identifikačné číslo organizácie: 35 541 016
    DIČ: 2021624924

Spôsob zriadenia Košického samosprávneho kraja
    podľa Ústavy Slovenskej republiky a Zákona o samosprávnych krajoch (zákon č. 302/2001 Z.z.)

Orgány

Organizačná štruktúra
Vyhľadávanie v kontaktoch

Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Zákazky s nízkou hodnotou
Sadzobník správnych poplatkov
Informácie súvisiace s ochranou osobných údajov

Právomoci

 • vypracúva a plní program rozvoja Košického samosprávneho kraja,
 • vykonáva plánovacie činnosti,
 • obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady,
 • využíva ľudské, prírodné a iné zdroje,
 • vykonáva investičnú a podnikateľskú činnosť,
 • zriaďuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • zúčastňuje sa na tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • pomáha usporiadať vzťahy medzi sídelnými útvarmi v Košickom kraji,
 • rozvíja výchovu a vzdelávanie, najmä v stredných školách,
 • prezentuje a rozvíja kultúrne hodnoty,
 • stará sa o ochranu pamiatkového fondu,
 • koordinuje rozvoj cestovného ruchu,
 • koordinuje rozvoj telesnej kultúry a starostlivosť o deti a mládež,
 • spolupracuje s obcami pri tvorbe programov rozvoja obcí,
 • zúčastňuje sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí,
 • rozvíja spoluprácu s územnými celkami a orgánmi iných štátov.

Kompetencie

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k samosprávnemu kraju je dostupný na viacerých stránkach usporiadaných podľa oblasti:

Ako žiadať informácie, podávať sťažnosti a podnety

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa infozákona, ako aj sťažnosti a podnety môžete podať:

osobne
    Prijímacia kancelária
    Úrad Košického samosprávneho kraja
    Námestie maratónu mieru 1
    Košice

Pondelok •    7:30-15:30
Utorok •    7:30-15:30
Streda •    7:30-16:30
Štvrtok •    7:30-15:30
Piatok •    7:30-14:30

Legislatívne dokumenty:

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje Prijímacia kancelária Úradu Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:26
Upravené: 09.08.2023 16:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001