Školstvo

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom 71 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou.

 •  64 stredných škôl v členení:
  - 18 gymnázií
  - 2 konzervatóriá
  - 2 spojené školy
  - 5 obchodných akadémií
  - 2 hotelové akadémie
  - 5 stredných priemyselných škôl
  - 4 stredné zdravotnícke školy
  - 1 škola umeleckého priemyslu
  - 1 stredná športová škola
  - 24 stredných odborných škôl
   
 • 2 jazykové školy,
   
 • 5 školských zariadení v členení:
  - 3 školské internáty,
  - 1 centrum voľného času (regionálne centrum mládeže),
  - 1 škola v prírode.

Úrad KSK a Odbor školstva Úradu KSK spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom. Zabezpečuje rozvoj voľnočasových aktivít, športových a vedomostných súťaží pre žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov a tiež žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2024/2025

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 14:31
Upravené: 06.02.2024 10:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001