Školstvo

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (63 stredných škôl; 2 jazykové školy; 5 školských zariadení)

 •  63 stredných škôl v členení:
  - 19 gymnázií,
  - 2 konzervatóriá,
  - 2 spojené školy,
  - 40 stredných odborných škôl - 5 obchodných akadémií, 2 hotelové akadémie, 5 stredných priemyselných škôl, 4 stredné zdravotnícke školy, 1 škola úžitková výtvarníctva a 23 stredných odborných škôl (predovšetkým bývalých stredných odborných učilíšť, združených strených škôl a spojených škôl)
 • 2 jazykové školy,
 • 5 školských zariadení v členení:
  - 3 školské internáty,
  - 1 centrum voľného času (regionálne centrum mládeže),
  - 1 škola v prírode.

Úrad KSK a Odbor školstva spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom.Zabezpečuje rozvoj voľno časových aktivít, športových a vedomostných súťaží pre žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 14:31
Upravené: 13.12.2019 10:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Dopravné informácie