Školstvo

Odbor školstva vykonáva metodické usmerňovanie a kontrolnú činnosť v oblasti výchovy a vzdelávania na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

KSK je zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou.

 •  63 stredných škôl v členení:
  - 18 gymnázií
  - 2 konzervatóriá
  - 1 spojená škola
  - 5 obchodných akadémií
  - 2 hotelové akadémie
  - 1 technická akadémia
  - 4 stredné priemyselné školy
  - 4 stredné zdravotnícke školy
  - 1 škola umeleckého priemyslu
  - 1 stredná športová škola
  - 24 stredných odborných škôl
   
 • 2 jazykové školy,
   
 • 5 školských zariadení v členení:
  - 3 školské internáty,
  - 1 centrum voľného času (regionálne centrum mládeže),
  - 1 škola v prírode.

Úrad KSK a Odbor školstva spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy v oblasti výchovy a vzdelávania, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí, mládeže a športom.Zabezpečuje rozvoj voľno časových aktivít, športových a vedomostných súťaží pre žiakov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ako aj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie nadaných a talentovaných žiakov, ako aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zverejnenie určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2023/2024

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.09.2013 14:31
Upravené: 09.12.2022 08:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine