Kompetencie a legislatíva

Košický samosprávny kraj je na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov zriaďovateľom stredných škôl (65) pri prenesenom výkone štátnej správy a zriaďovateľom jazykových škôl (5), školských internátov (15), zariadení školského stravovania (44), školy v prírode (1), regionálneho centra voľného času (1), školských stredísk záujmovej činnosti (4) a školského klubu detí (1) pri výkone samosprávy. Vykonáva prenesený výkon štátnej správy vo vzťahu k stredným školám košického regiónu a zabezpečuje originálne kompetencie samosprávy v zmysle platnej legislatívy.

Samosprávny kraj vykonáva:

  • správu škôl a školských zariadení,
  • metodickú činnosť na úseku výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • kontrolu hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami a účelného hospodárenia s majetkom samosprávneho kraja v správe školy.

Sieť stredných škôl sa považuje za zásadnú problematiku v oblasti regionálneho školstva, osobitne vzhľadom na plnenie regionálnych požiadaviek a požiadaviek dopytu, záujmu o vzdelávanie podľa jednotlivých druhov stredných škôl i podľa jednotlivých typov stredných odborných škôl.. Plnenie regionálnych potrieb umožňuje samosprávnemu kraju pri prenesenom výkone štátnej správy požiadať ministerstvo školstva o zaradenie a vyradenie škôl a školských zariadení do siete.

Cieľom KSK je vykonávať reštrukturalizáciu siete učebných a študijných odborov so zachovaním odborov v regióne, hlavne s cieľom maximálneho využitia kapacitných možností škôl a zvýšenia uplatnenia absolventov všetkých škôl vo svojej pôsobnosti.

Zákony

Vyhlášky

Nariadenia vlády Slovenskej republiky

Rezortné predpisy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2013 10:33
Upravené: 31.01.2020 09:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001