Koncepčné materiály

Po vzniku Košického samosprávneho kraja bolo v roku 2002 z Krajského úradu v Košiciach na novovzniknutú regionálnu samosprávu delimitovaných 118 škôl a školských zariadení. Spolu bolo 102 stredných škôl (23 gymnázií, 43 stredných odborných škôl, 30 stredných odborných učilíšť, 6 stredných združených škôl) a 16 školských zariadení (3štátne jazykové školy, 2 strediská praktického vyučovania, 1 školský majetok, 6 škôl v prírode, 1 centrum voľného času, 3 samostatné domovy mládeže).

V školskom roku 2016/2017 bol KSK zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (63 stredných škôl; 2 jazykové školy; 5 školských zariadení). Kým v školskom roku 2007/08 bolo na školách zriaďovaných KSK spolu 37 968 žiakov, v roku 2015/16 už len 27 007 žiakov.

Klesajúca demografická krivka, ale aj nutnosť vytvorenia efektívnejšieho modelu fungovania stredných škôl, viedla v nasledujúcich rokoch k niekoľkým etapám racionalizácie, k vytvoreniu viacerých koncepčných a strategických dokumentov, ktorými sa stredné školstvo v Košickom kraji riadi.

Koncepčné materiály schválené zastupiteľstvom KSK:

Racionalizácia siete

Stratégia výchovy a vzdelávania

Práca s mládežou a šport

Počty tried prvého ročníka

Vyhodnotenia

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva
Uznesenie č. 432/2012 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 25. júna 2012 v Košiciach

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.11.2012 14:35
Upravené: 30.11.2018 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy