Koncepčné materiály

Po vzniku Košického samosprávneho kraja bolo v roku 2002 z Krajského úradu v Košiciach na novovzniknutú regionálnu samosprávu delimitovaných 118 škôl a školských zariadení. Spolu bolo 102 stredných škôl (23 gymnázií, 43 stredných odborných škôl, 30 stredných odborných učilíšť, 6 stredných združených škôl) a 16 školských zariadení (3štátne jazykové školy, 2 strediská praktického vyučovania, 1 školský majetok, 6 škôl v prírode, 1 centrum voľného času, 3 samostatné domovy mládeže).

V školskom roku 2018/2019 bol KSK zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (63 stredných škôl, 2 jazykové školy, 3 školské internáty, Centrum voľného času, Škola v prírode). Školská populácia za uplynulé roky postupne klesala. Kým v školskom roku 2007/2008 bolo na školách zriaďovaných KSK spolu 37 968 žiakov, v roku 2018/19 ich bolo už len 24 791 žiakov, čo je menej o 13 177 žiakov.

Klesajúca demografická krivka, ale aj nutnosť vytvorenia efektívnejšieho modelu fungovania stredných škôl, viedla v nasledujúcich rokoch k niekoľkým etapám racionalizácie, k vytvoreniu viacerých koncepčných a strategických dokumentov, ktorými sa stredné školstvo v Košickom kraji riadi.

Koncepčné materiály schválené zastupiteľstvom KSK:

Racionalizácia siete

Stratégia výchovy a vzdelávania

Práca s mládežou a šport

Vyhodnotenia

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich zo schválených koncepcií rozvoja v oblasti školstva
Uznesenie č. 432/2012 zo 16. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 25. júna 2012 v Košiciach

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.11.2012 14:35
Upravené: 27.12.2019 12:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie