Sociálne veci

Úlohou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je koordinovanie, zabezpečenie a financovanie sociálnych služieb. Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach podporovaného a núdzového bývania, domovoch na pol ceste a útulkoch. Pretože systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý a pre našich občanov môže byť aj neprehľadný vytvoril odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Kanceláriu prvého kontaktu poskytujúcu základné sociálne poradenstvo.

Budeme radi, ak si nájdete čas na ohodnotenie sekcie Odboru sociálnych vecí na webstránke KSK, hodnotiť môžete prostredníctvom krátkeho dotazníka dostupného tu.

Kancelária prvého kontaktu

Adresa

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Nám. Maratónu Mieru 1
042 66 Košice

Kontakt

Telefonický kontakt: 055/72 68 289
Mailový kontakt: kpk.socialne@vucke.sk
Online poradenstvo (chat): www.vucke.sk/kompetencie/socialne/chat

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 13:00


Kancelária prvého kontaktu sa nachádza na prízemí Úradu Košického samosprávneho kraja v miestnosti č. 101. Poskytuje komplexné sociálne poradenstvo občanom prichádzajúcim na odbor sociálnych vecí a informácie o existujúcich predpisoch, nariadeniach, o druhoch sociálnych služieb, o konkrétnych zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, taktiež poradenstvo pre budúcich poskytovateľov sociálnych služieb, poradenstvo o zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb, informácie lekárom, ktorí majú záujem o úhradu za spracovanie „lekárskeho nálezu“, poradenstvo obciam o zabezpečovaní sociálnych služieb a pod.. Chod kancelárie je zabezpečený referátom poskytovania služieb občanovi a referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva. Medzi najčastejšie sa opakujúce problémy a žiadosti, s ktorými sa občania obracajú na Kanceláriu prvého kontaktu sú:

 

 • informácie o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti VÚC,
 • informácie o spôsobe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie,
 • všeobecné informácie o možnosti využitia rôznych foriem a druhov sociálnych služieb pre ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom (napr. pri prepustení z nemocnice, v situácii keď rod. príslušníci nechcú alebo nemôžu zabezpečiť potrebnú starostlivosť odkázanej osobe...),
 • prijímanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu,
 • dopĺňanie chýbajúcich podkladov ku žiadostiam,
 • informácie o stave podanej žiadosti (o posúdenie odkázanosti, o uzatvorení zmluvy),
 • sťažnosti klientov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (ohľadom úhrad, stravy, ...),
 • informácie pre pracovníkov obecných úradov ako postupovať pri posudzovaní o odkázanosti na sociálnu službu a pri zabezpečení sociálnej služby svojim občanom,
 • sťažnosti na postup obecných úradov a ich neochota, príp. nezáujem zabezpečiť sociálnu službu svojim občanov,
 • všeobecné informácie o kompenzačných príspevkoch,
 • riešenie problémov domáceho násilia a násilia na ženách.

Kancelária prvého kontaktu poskytuje občanom komplexné sociálne poradenstvo v čase úradných hodín aj prostredníctvom online chatu. Online chat slúži na rýchlu komunikáciu občana, ktorý navštívi webovú stránku Košického samosprávneho kraja v časti Sociálne veci. Správu však môže občan zaslať aj mimo úradných hodín, keď je poradenstvo v offline režime. Nasledujúci pracovný deň príslušný referent odpovie občanovi na jeho otázku. Cieľom online poradenstva je rýchlo a flexibilne zabezpečiť odpoveď občanom na ich dotaz týkajúci sa komplexného sociálneho poradenstva.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva má záujem zlepšovať poskytovanie sociálnych služieb a hľadať optimálne riešenia pre uspokojovanie potrieb svojich klientov. Preto Vám predkladáme tento dotazník spokojnosti. Je anonymný a dôverný. Jeho vyplnením Vás chceme požiadať o objektívne posúdenie činnosti a kvality poskytovaných služieb v Kancelárii prvého kontaktu. Spätná väzba je pre nás v procese neustáleho zdokonaľovania dôležitá a všetky Vaše podnety nám pomôžu pri zlepšovaní kvality poskytovaných služieb. Vyplnený dotazník nám prosím zašlite mailom na adresu kpk.socialne@vucke.sk, prípadne poštou na adresu Košického samosprávneho kraja alebo odovzdajte osobne do schránky vedľa Kancelárie prvého kontaktu na Úrade Košického samosprávneho kraja. Ďakujeme

 

Bezplatné špecializované poradenstvo

Pre občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytujú bezplatné špecializované poradenstvo odborní špecializovaní poradcovia financovaní z rozpočtu Košického samosprávneho kraja.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 11.09.2013 14:09
Upravené: 18.12.2018 08:14

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia