Regionálny rozvoj

Regionálny rozvoj môžeme chápať ako snahu o uspokojovanie osobných a spoločenských potrieb obyvateľov na území kraja. V Košickom kraji túto snahu zvykneme označovať pojmom kvalita života. Preto hlavným cieľom Odboru regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja je zabezpečovanie kvality života obyvateľov na území Košického kraja.
Hlavným nástrojom, ktorý má odbor k dispozícii je strategické plánovanie. Strategické plánovanie v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe je hlavne súbor aktivít, ktoré musia dynamicky reagovať na zmeny v okolitom prostredí a smerovať k dosiahnutiu vytýčeného cieľa, zabezpečovaniu kvality života obyvateľov na území kraja. Tieto aktivity zasahujú celé spektrum oblastí, od hospodárskej po sociálnu, legislatívnu, koncepčnú i realizačnú.

Naše kľúčové aktivity

  • vypracovanie, plnenie a vyhodnocovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
  • vypracovanie a plnenie sektorových stratégií a iných rozvojových plánov
  • vypracovanie analytických materiálov a štúdií realizovateľnosti
  • marketing a hľadanie investičných príležitostí, komunikácia s potenciálnymi investormi
  • vypracovanie odborných stanovísk a pripomienok k regionálnym, vládnym a európskym politikám, zámerom ktoré môžu mať dopad na sociálno-ekonomický rozvoj kraja
  • analýza a monitoring sociálno-ekonomických aktivít v území
  • koncepčný návrh a implementácia rozvojových projektov vo vybraných oblastiach
  • vytváranie a rozvoj partnerskej spolupráce s verejným, súkromným a akademickým sektorom
  • organizovanie odborných stretnutí a diskusií k rozvojovým témam kraja
  • sledovanie rozvojových, technologických a biznis príležitostí a trendov vo vybraných oblastiach ekonomiky a sociálnej agendy v Európe a vo svete

Našim poslaním je návrh účinných nástrojov a vytváranie aktívnej spolupráce a partnerstiev pre sociálno-ekonomický rozvoj Košického kraja s cieľom zvýšiť jeho regionálnu konkurencieschopnosť, a tým zabezpečiť kvalitné podmienky pre život a prácu ľudí v našom kraji.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 13.03.2012 12:20
Upravené: 12.09.2013 09:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról