Koncepčné materiály

Verejné investície na Východnom Slovensku

Verejné investície sú v súčasnosti pod tlakom vo väčšine krajín OECD v závislosti na stratégiách fiškálnej konsolidácie, dokonca aj súkromné investície v mnohých krajinách pokračujú v poklese. Preto je namieste otázka: „Ako vyťažiť maximum z verejných investícií naprieč jednotlivými úrovňami verejnej správy?“ Zlé investičné rozhodnutia alebo zle použité investičné zdroje sú zdrojom problémov, môžu narušiť dôveru verejnosti a zastaviť príležitosti na rast. Táto štúdia je súčasťou implementácie odporúčaní OECD na efektívne verejné investície naprieč úrovňami správy štátu, ktoré boli prijaté Radou OECD v marci 2014. Cieľom odporúčaní v štúdii je pomôcť verejnej správe na Východnom Slovensku posúdiť silné a slabé stránky jej verejných rozvojových investičných kapacít a stanoviť priority na zlepšenie. Štúdia je v anglickej i slovenskej jazykovej mutácii. Pracovný preklad do slovenčiny neprešiel jazykovou úpravou.

Stratégia rozvoja vidieka v podmienkach KSK

Cieľom predkladaných dokumentov sú stratégie rozvoja vidieka Košického samosprávneho kraja na regionálnej a subregionálnej úrovni, ktoré stanovili základné priority rozvoja vidieka a identifikovali rozvojové príležitosti pre vidiek Košického samosprávneho kraja.

Predkladané stratégie je potrebné vnímať ako komplexné strednodobé rozvojové dokumenty, ktoré riešia možnosti koncentrácie dostupných zdrojov na ohraničenom počte cieľov identifikovaných ako prioritné pre rozvoj vidieckych oblastí s najväčším potenciálom i najväčšími problémami.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Košický samosprávny kraj pripravil na nové programovacie obdobie 2007 – 2013 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako rozhodujúci strategický dokument na regionálnej úrovni.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.12.2012 09:02
Upravené: 29.10.2019 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról