Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2017

Územný plán veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2017

Zmeny a doplnky 2017 ÚPN VÚC Košický kraj boli schválené Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 509/2017 a záväzná časť vyhlásená VZN KSK č. 18/2017, schválené uznesením č. 510/2017, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 10.07.2017.


Textová časť:

Grafická časť:


Proces SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (SEA - Strategic Environmental Assessment).

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 02.03.2017 11:00
Upravené: 22.08.2017 13:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...