Dotácie

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja uznesením č. 472/2020 prijatým na 22. zasadnutí dňa 14.12.2020, podľa § 8 ods. 1, § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a podľa § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na novom VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií, účinnom od 01.01.2021, ktorým sa zároveň ruší VZN č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 9/2009VZN č. 7/2014 ku dňu 31.12.2020 a zároveň ruší VZN č. 7/2008 o poskytnutí dotácie na rozvoj športu ku dňu 31.12.2020. Príloha nového VZN č. 10/2020 obsahuje Štatút dotačnej komisie KSK pre poskytovanie dotácií.

Kontakty vo veciach výziev a žiadostí o dotácie:

Mgr. Henrieta Kiraľvargová
M: 0910 930 777
E: egrant@vucke.sk

Ing. Jozef Šuľak
M: 0915 923 821
E: egrant@vucke.sk

Ing. Marcela Juhászová, PhD.
M: 0903 296 154
E: egrant@vucke.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.02.2021 09:29
Upravené: 15.11.2021 09:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról