O predsedovi

Ing. Rastislav Trnka

Ing. Rastislav Trnka, predseda KSK

Funkcia  predseda Košického samosprávneho kraja  
Tel. číslo 
055 7268 113    
Miestnosť  214
E-mail vucvucke.sk

Kompetencie predsedu KSK

Predseda zastupuje samosprávny kraj navonok.

Predseda KSK:

 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch,
 • rozhoduje vo veciach, v ktorých zákon zveruje samosprávnemu kraju rozhodovanie o právach a povinnostiach právnických osôb a  fyzických osôb,
 • v zmysle ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zodpovedá za zabezpečenie vylúčenia zásahov smerujúcich k ovplyvňovaniu zamestnancov vykonávajúcich finančnú kontrolu, vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie systému finančného riadenia,
 • prijíma opatrenia na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku, určenie zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené finančnou kontrolou a uplatnenie opatrení voči nim podľa osobitných predpisov,
 • na konanie, v ktorom o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb rozhoduje predseda sa vzťahuje všeobecný predpis o  správnom konaní.

Vo vzťahu k zastupiteľstvu predseda:

 • podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace zvoláva a vedie zasadnutie zastupiteľstva,
 • podpisuje nariadenia a uznesenia zastupiteľstva najneskôr do desiatich dní od ich schválenia,
 • môže pozastaviť výkon uznesenia zastupiteľstva tak, že ho nepodpíše, ak sa domnieva, že je v rozpore so zákonom alebo, že je pre  samosprávny kraj nevýhodné; ak pozastavené uznesenie potvrdí zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov, predseda nemôže pozastaviť výkon potvrdeného uznesenia,
 • spravidla raz za mesiac zvoláva predsedov komisií na prerokovanie otázok týkajúcich sa samosprávneho kraja. V rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja uzatvára dohody o vzájomnej spolupráci.

Predseda priamo riadi a kontroluje činnosť:

 1. kancelárie predsedu,
 2. odboru SO pre IROP.

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:02
Upravené: 17.05.2019 10:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001