Životné prostredie

Životné prostredie  vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Predstavuje súbor činiteľov, s ktorými prichádzame do kontaktu, a ktoré nás priamo alebo nepriamo ovplyvňujú. Jeho hlavnými zložkami sú ovzdušievodahorninypôda a samotné organizmy. S cieľom udržať a zlepšiť rovnováhu týchto zložiek je potrebné ich chrániť pred škodlivými zásahmi a vplyvmi a minimalizovať tak narušenie prirodzeného genofondu.

Jedno zo základných práv človeka zdôrazňuje jeho právo na priaznivé životné prostredie. Je  potrebné si však uvedomiť okrem prirodzenej vzájomnej závislosti človeka a ostatných organizmov a práva človeka pretvárať prírodu v súlade s princípmi udržateľného rozvoja, že človek má svoju zodpovednosť na zachovanie priaznivého životného prostredia aj budúcim generáciám. Napriek tomu, že environmentálne zmeny a problémy sú prirodzenou súčasťou života každej planéty, vplyvom ľudskej činnosti nadobúdajú rýchlejší a ráznejší spád. Klimatická zmena, globálne otepľovanie, energetická kríza a všeobecne aj nadmerné opotrebovanie našej planéty patria k najzávažnejším a najaktuálnejším environmentálnym problémom súčasnosti. A problematika ochrany Životného prostredia sa tak stáva dominantnou vo všetkých sférach spoločenského života – aj toho politického.

Cieľ politiky 2: EKOLOGICKEJŠIA NÍZKOUHLÍKOVÁ EURÓPA, ktorý je súčasťou priorít SR pre politiku súdržnosti (a ktorý je samozrejme transformovaný aj do priorít Košického kraja)  má vďaka presadzovaniu čistej a spravodlivej energetickej transformácie, zelených a modrých investícií, obehového hospodárstva, adaptácie na zmenu klímy a prevencie a riadenia rizika pre každého z nás zabezpečiť environmentálne udržateľné životné prostredie. Navyše, vďaka nástrojom finančnej podpory z grantových schém EÚ by mal byť tento proces jednoduchší a naplnenie cieľa „Žiť v zdravom životnom prostredí“ reálnejšie.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2022 16:25
Upravené: 11.11.2022 12:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001