Ceny KSK a predsedu KSK

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 13. zasadnutí dňa 26. augusta 2019 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) schválilo nové Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom KSK uznesením č. 265/2019, okrem Čl. 2, bod b), c), g), h), ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2020. Doteraz platné Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja vrátane piatich dodatkov boli zrušené a platné do 26. augusta 2019. Verejnými oceneniami podľa nových zásad sú Cena Košického samosprávneho kraja, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja (pôvodne nazývaná Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja) a Prezentačná medaila Košického samosprávneho kraja

Cena Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udelí zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a  hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v  humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej, športovej a vedecko - vzdelávacej činnosti.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za osobitný prínos pre rozvoj Košického samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a  mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Predseda túto cenu udeľuje na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, poslaneckých klubov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja (pôvodne nazývaná Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja) je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti významného jubilea významných osobností Košického samosprávneho kraja, alebo pri príležitosti návštevy Košického samosprávneho kraja významnými osobnosťami. Predseda môže udeliť čestnú cenu predsedu na základe vlastného uváženia; aj s prihliadnutím na návrhy poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, poslaneckých klubov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Prezentačná medaila Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda osobám, ktoré sa významný spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu samosprávneho kraja, mesta, alebo obce na území Košického samosprávneho kraja. Za úspešné pracovné aktivity a vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach, pri príležitosti významného jubilea, alebo pri rôznych významných návštevách a udalostiach.

Informácia o predkladaní návrhov na verejné ocenenia

Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja - Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK sa udeľujú jedenkrát ročne na Slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK, zástupcov samosprávy, predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí v decembri príslušného kalendárneho roku.

V roku 2019 je termín predkladania návrhov na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja stanovený do 30. septembra 2019.

Návrhy na udelenie verejných ocenení je potrebné zasielať na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
organizačné oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

a taktiež na e-mailovú adresu Dasa.Kolozsyova@vucke.sk, Miroslava.Segedova@vucke.sk

V prípade ďalších spresnení a  informácií ohľadne verejných ocenení sa obráťte na organizačné oddelenie, kontaktná osoba: Ing. Daša Kolozsyová, telefónny kontakt 055/726 82 01. Pri spracovávaní návrhov na udelenie verejných ocenení dávame do pozornosti zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:03
Upravené: 01.10.2019 10:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...