Ceny KSK a predsedu KSK

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 11. zasadnutí dňa 14. apríla 2003 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválilo zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja. Verejnými oceneniami podľa týchto zásad sú Cena Košického samosprávneho krajaCena predsedu Košického samosprávneho kraja.  Dodatkom č. 1/2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady a postup pre udeľovanie verejných ocenení Košického samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 100/2006 z 26. 6. 2006 a nadobudli účinnosť 28. 6. 2006. Čl. 2 Verejné ocenenia boli tieto ocenenia doplnené a rozšírené  o Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja.

Cena Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udelí zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a  hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v  humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a  mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Predseda túto cenu udeľuje na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov zastupiteľstva, poslaneckých klubov pri zastupiteľstve, mestských a obecných zastupiteľstiev nášho samosprávneho kraja, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a tiež vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja je verejným ocenením, ktoré udeľuje predseda za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji KSK, pri príležitosti významného jubilea významných osobností KSK alebo pri príležitosti návštevy KSK významnými osobnosťami. Predseda môže udeliť plaketu na základe vlastného uváženia; aj s prihliadnutím na návrhy poslancov zastupiteľstva, poslaneckých klubov zastupiteľstva, mestských a obecných zastupiteľstiev KSK, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností KSK.

Informácia o predkladaní návrhov na verejné ocenenia

Verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja - Cena KSK, Cena predsedu KSK a Plaketa predsedu KSK sa udeľujú jedenkrát ročne na Slávnostnom zhromaždení predstaviteľov a zástupcov KSK, zástupcov samosprávy, predstaviteľov štátnych orgánov a ďalších hostí v decembri príslušného kalendárneho roku.

V roku 2019 je termín predkladania návrhov na verejné ocenenia Košického samosprávneho kraja stanovený do 30. septembra 2019.

Návrhy na udelenie verejných ocenení je potrebné zasielať na adresu:

Úrad Košického samosprávneho kraja
organizačné oddelenie
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

a taktiež na e-mailovú adresu Dasa.Kolozsyova@vucke.sk, Miroslava.Segedova@vucke.sk

V prípade ďalších spresnení a  informácií ohľadne verejných ocenení sa obráťte na organizačné oddelenie, kontaktná osoba: Ing. Daša Kolozsyová, telefónny kontakt 055/726 82 01. Pri spracovávaní návrhov na udelenie verejných ocenení dávame do pozornosti zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o  zmene  a  doplnení niektorých zákonov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:03
Upravené: 18.04.2019 09:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah 30 rokov po ...