Ceny KSK a predsedu KSK

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 13. zasadnutí dňa 26. augusta 2019 v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) schválilo nové Zásady a postup pre udeľovanie ocenení Košického samosprávneho kraja. Dňa 14. 12. 2020 Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja schválilo Dodatok č. 1 a dňa 23. 04. 2021 Dodatok č. 2a dňa 22. 04. 2022 Dodatok č. 3 k Zásadám a postupu pre udeľovanie ocenení Košického samosprávneho kraja. Oceneniami v zmysle nových zásad vrátane dodatkov sú Cena Košického samosprávneho kraja, Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja, Historická osobnosť regiónu, Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja, Ďakovný list predsedu Košického samosprávneho kraja a Pamätný list predsedu Košického samosprávneho kraja

Cena Košického samosprávneho kraja je ocenením, ktoré udelí zastupiteľstvo občanom a kolektívom za osobitný prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za činy statočnosti, ľudskosti a  hrdinstva, za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v  humanitárnej, cirkevnej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej, športovej a vedecko - vzdelávacej činnosti.

Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja udeľuje zastupiteľstvo osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju Košického samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi.  Ocenenie možno udeliť občanom Slovenskej republiky, ako aj cudzím štátnym príslušníkom.

Historickú osobnosť regiónu udeľuje zastupiteľstvo osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji. Ocenenie je udelené „in memoriam“ maximálne jedenkrát ročne.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja je ocenením, ktoré udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja za osobitný prínos pre rozvoj Košického samosprávneho kraja, za vynikajúce výkony, významné výsledky a  mimoriadne zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Predseda túto cenu udeľuje na základe vlastného uváženia s prihliadnutím na návrhy poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, poslaneckých klubov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Čestná cena predsedu Košického samosprávneho kraja (pôvodne nazývaná Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja) je ocenením, ktoré udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja za aktívnu činnosť poslancom zastupiteľstva a vynikajúcim osobnostiam ako morálne ocenenie za významný podiel na rozvoji Košického samosprávneho kraja, pri príležitosti významného jubilea významných osobností Košického samosprávneho kraja, alebo pri príležitosti návštevy Košického samosprávneho kraja významnými osobnosťami. Predseda môže udeliť čestnú cenu predsedu na základe vlastného uváženia; aj s prihliadnutím na návrhy poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, poslaneckých klubov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, mestských, miestnych a obecných zastupiteľstiev pôsobiacich v Košickom samosprávnom kraji, občianskych združení, vedeckých, športových, kultúrnych, vzdelávacích inštitúcií a vynikajúcich osobností Košického samosprávneho kraja.

Ďakovný list predsedu Košického samosprávneho kraja udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj, reprezentáciu a propagáciu samosprávneho kraja, alebo mesta, či obce na území Košického samosprávneho kraja, spravidla pri významnom životnom, či pracovnom jubileu, a to za dlhoročné pôsobenie, členstvo a  pracovné aktivity v  určitej oblasti, alebo v  organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Pamätný list predsedu Košického samosprávneho kraja udeľuje predseda Košického samosprávneho kraja obciam a mestám na území Košického samosprávneho kraja, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a partnerským regiónom Košického samosprávneho kraja v zahraničí, a to pri historických výročiach obce, mesta, či regiónu, alebo pri iných významných príležitostiach za významný podiel na rozvoji samosprávneho kraja, alebo dlhoročnú úspešnú spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:03
Upravené: 08.08.2023 10:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001