Ceny za rok 2005

Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2005

Spevokol Szepsi Asszonykórus z Moldavy nad Bodvou
Bol založený v roku 1978 z iniciatívy Miestnej organizácie Csemadoku v  Moldave nad Bodvou. Spevokol je neodmysliteľnou súčasťou maďarskej kultúry v Moldave nad Bodvou. Je to kolektív 16 žien, ktoré šíria ľudovú pieseň a zachovávajú tradície. Vyše štvrťstoročie neúnavne vyhľadávajú, oprašujú a dokumentujú staré ľudové piesne, ktoré zaraďujú do svojho repertoáru. Vystupujú v tradičných krojoch pod vedením Ildikó Nagyovej. Od roku 1980 sa pravidelne zúčastňujú všetkých celoslovenských národnostných súťaži v ľudovom speve, sú pravidelnými účastníkmi podujatí v susednom Maďarsku. Spevokol získal rad ocenení na Slovensku a  v Maďarsku. Sú medzi nim Cena Rady spevácky zborov v Maďarsku Zlatý páv, v celoslovenskej súťaži „Tavaszi szél...“ – Jarný vietor , získali hlavnú Cenu kvality v súťaži „Bíborpiros szép rózsa“ – Krásna purpurová ruža. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo spevokolu za 25 ročnú činnosť, šírenie a uchovávanie miestnych tradícií a úspešnú reprezentáciu mesta i regiónu Cenu PRO URBE.
Cenu „Košického samosprávneho kraja“ spevokol získal za šírenie a uchovávanie ľudových piesni a tradícii, ako aj za úspešnú reprezentáciu Košického samosprávneho kraja doma i v zahraničí.
       
Dychový orchester mladých mesta Košice
Pôsobí pri Základnej umeleckej škole, Bernolákova 26 a Centre voľného času Domino. Vznikol v roku 1970 a má bohatú históriu. Orchester získal mnoho ocenení v rámci mesta Košice, je držiteľom Plakety za zásluhy o rozvoj mesta Košice a regiónu. Šesťkrát bol víťazom celonárodných kôl súťaže dychových orchestrov, desaťkrát získal prvenstvo na Podtatranskom festivale detských a mládežníckych dychových orchestrov. Dychový orchester mnohokrát reprezentoval SR na moravských a českých festivaloch, v Brne v roku 2002 získal zlaté pásmo cum laude a Cenu za najlepšiu dramaturgiu. Svoje umenie predstavil aj v zahraničí, úspešne koncertoval v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Belgicku, Litve a ďalších krajinách. Slovenský Hudobný fond v Bratislave udelil v roku 1991 Dychovému orchestru mladých mesta Košice „CENU KAROLA PÁDIVÉHO“ za vynikajúce výsledky slovenskej dychovej hudby v zahraničí. V septembri tohto roku orchester úspešne vystúpil na Celoslovenskej súťažnej prehliadke veľkých dychových orchestrov „PÁDIVÉHO TRENČÍN 2005“ s  medzinárodnou účasťou. Na tomto prestížnom festivale dychovej hudby získal tri najvyššie ocenenia. História Dychového orchestra mladých je spätá s niekoľkými menami. Predovšetkým s menom dlhoročného umeleckého vedúceho a dirigenta pána Jiřího NOVOTNÉHO, ktorý v ňom pôsobí dodnes, s  menom dirigenta Petra SCHÜRGERA, organizačnej vedúcej Anny HREHOVEJ a  pedagóga pre prípravu orchestra Stanislava HREHU. Cena „Košického samosprávneho kraja“ bude udelená Dychovému orchestru mladých mesta Košice pri príležitosti jubilejného 35. výročia vzniku tohto úspešného telesa.
       
Mons. ThDr. Bartolomej Urbanec
Vyštudoval Cyrilo Metodskú Bohosloveckú Fakultu v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1962 po nej pôsobil ako kaplán v Trebišove. Pôsobil v  Michalovciach a následne v Košiciach v Dóme sv. Alžbety. Tu sa mu otvorilo pole pôsobnosti práce s mládežou, ktorá zvlášť vyhľadávala stretnutia v malých spoločenstvách. Boli to stretnutia zamerané na  prehlbovanie duchovného života, výklad vzťahu viery a vedy a ich súlad. Bartolomeja Urbanca pre jeho činnosť sledovala štátna bezpečnosť. Nasledovali perzekúcie, preloženie do Cejkova a následne mu bol odobraný štátny súhlas. Od toho času Mons. ThDr. Urbanec pracoval ako vodič v  JRD Lipovce a neskôr ako kurič v Salvatore Lipovce. Ani táto práca ho nezlomila a naďalej odmietal spoluprácu s Štb. V roku 1980 mu bol udelený štátny súhlas s pôsobiskom mimo Košíc v Stropkove a neskôr v  Bardejove, kde pôsobil ako kaplán. Po revolúcii pôsobil v Seminári biskupa Jána Vojtašáka v Spišskom Podhradí ako odborný asistent, neskôr ako dekan v Humennom a v súčasnosti pôsobí ako dekan v Kráľovnej pokoja na južnej fare.
Osobnosť Mons. ThDr. Bartolomeja Urbanca ostala zapísaná veľkými písmenami v mysliach mnohých, dnes už dospelých občanov Košíc a širokého okolia. S vďačnosťou čerpajú z hodnôt, ktoré im sprostredkoval vynikajúci človek a kňaz.
Cena „Košického samosprávneho kraja“ sa udeľuje Mons. ThDr. Bartolomejovi Urbancovi za jeho pôsobenie v meste Košice, na úseku práce s mládežou v období totality r. 1963 – 65 zameranej na prehlbovanie duchovného života.
       
Prof. Bystrík Režucha
Je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej hudobnej kultúry. S Košicami ho neodmysliteľne spája vznik Štátnej filharmónie Košice, ktorú spolu s Dr. Čížkom pred 36 rokmi zakladal a bol aj jej prvým dlhoročným šéfdirigentom. Patrí mu vďaka za jeho obetavý vklad do orchestra, bez ktorého je dnes kultúrny život Košíc ťažko predstaviteľný. Pod jeho odborným dohľadom sa utvárali a realizovali prvé skúšky a prvé koncerty nového symfonického telesa. Má mimoriadnu zásluhu na tom, že orchester ŠfK sa v krátkom čase zaradil medzi popredné symfonické telesá Slovenska, resp. Československa a získaval úspechy aj na významných pódiách v zahraničí. Bystrík Režucha okrem iného „pomohol na svet“ hudbe súčasných slovenských skladateľov, predovšetkým Jozefa Grešáka a Jozefa Podprockého, ktorých diela uviedol v premiére práve s košickou filharmóniou.
Prof. Bystrík Režucha ako dirigent pôsobil vo viacerých popredných orchestroch doma i v zahraničí. Významnou kapitolou v jeho umeleckej biografii bolo pôsobenie v symfonickom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave a post šéfdirigenta v Slovenskej filharmónii. Dirigoval tiež Českú filharmóniu, orchestre v Ázii, v  Južnej a v Severnej Amerike. Ako hosťujúci profesor prednášal na  amerických univerzitách v Michigane a v Massachusetts. Je profesorom Vysokej školy muzických umení v Bratislave.
        
Hans Martin Dern
Evanjelický farár z obce Slavošovce okr. Rožňava, misionár Liebenzellskej misie. Narodil sa v Koblenzi v Spolkovej republike Nemecko. Po absolvovaní gymnázia pracoval 4 roky ako dobrovoľný ošetrovateľ v námorníctve. V štúdiu pokračoval v seminári Liebenzellskej misie v Nemecku, po ukončení pôsobil ako duchovný v cirkevnom zbore Mulheim. Z iniciatívy Liebenzellskej misie prišiel v roku 1994 do Slovenskej republiky, kde takmer tri roky pôsobil ako duchovný v Myjave. Od roku 1997 pôsobí v  Košickom kraji. Je evanjelických farárom cirkevného zboru Slavošovce v  okrese Rožňava a zároveň vykonáva misionársku prácu so širšou regionálnou pôsobnosťou a s medzinárodným presahom. Je spoluorganizátorom medzinárodných podujatí pre rómsku minoritu – medzinárodného rómskeho summitu a modlitebných konferencií.
V Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku patrí medzi priekopníkov Rómskej misie. Je niekoľko rokov iniciátorom prekladov duchovnej literatúry a  náboženských piesní do rómskeho jazyka, ktoré vďaka jeho podpore s  úspechom uskutočňujú samotní rómski členovia cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Slavošovciach. Ocenený výrazne prispieva k prehlbovaniu vzájomnej úcty, tolerancie a znášanlivosti medzi väčšinovým obyvateľstvom a rómskou minoritou.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2005

PaedDr. Ľudmila Lakomá – Krausová
PaedDr. Ľudmila Lakomá – Krausová je absolventkou výtvarného odboru Pedagogického inštitútu UPJŠ v Prešove., členkou Slovenskej výtvarnej únie, doktorkou výtvarnej pedagogiky, účastníčkou medzinárodných plenérov a sympózií. Vo svojich dielach vyjadruje lásku k tradičnému zemplínskemu folklóru, dreveným kostolíkom východných cirkví, k cyrilometodejskému odkazu. Ľudmila Lakomá – Krausová ide vlastnou tvorivou cestou. Treba oceniť, že v čase, keď náš život stále viac ovplyvňuje technokratický pokrok, maliarka stále viac zvýrazňuje prírodný rámec ľudskej existencie a  poetickú krásu národopisných a duchovných tradícií. V rokoch 1975 – 2005 sa predstavila svojou tvorbou na 51 samostatných a 92 kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Výrazne prispela k prezentácii Košického samosprávneho kraja na jeho Dňoch vo Viedni v roku 2004 a na Dni Slovákov v Maďarsku začiatkom júla toho istého roku. Svoje námety stvárňuje technikami maľby, kresby, grafiky, ilustrácie či textilnej tvorby. Prezentuje sa aj v rôznych maliarskych žánroch, ku ktorým patrí krajina, zátišie či figurálna maľba. Cena tejto umelkyni patrí za jej podiel na výtvarnom živote nášho samosprávneho kraja, jej bohatú výstavnú činnosť a osobitne za jej výtvarne aktivity pri prezentácii KSK vo Viedni, Békešskej Čabe a v Poľsku. Udelenie ocenenia umocňuje aj životné jubileum maliarky v tomto roku.

Ing. Jaroslav Holý
Cena Ing. Jaroslavovi Holému bola udelená za vynikajúce výkony, ktoré dosiahol ako plavec v kategórii veterán, keď úspešne reprezentoval v Európe nielen Košice a Košický samosprávny kraj, ale celé Slovensko. V súčasnosti 80-ročný stále aktívny športovec pred dvadsiatimi rokmi začal závodne plávať. Bol to on, ktorý „rozhýbal“ na Slovensku veteránske plávanie. Osemkrát bol vo  svojej kategórii vicemajster Európy alebo sveta. V auguste toho roku v  Štokholme na 10. Majstrovstvách Európy získal zlatú medailu v disciplíne 50 m motýlik za 50,01 s. Týmto časom sa dostal medzi plavcov TOP 10 FINA 2005 na svete. Za posledné tri týždne si na medzinárodných pretekoch „vyplával“ štyri zlaté medaily.
Ing. Jaroslav Holý, rodák zo Spišskej Novej Vsi pochádza zo zaujímavej rodiny. Jeho otec Ing. Václav Holý odohral za pražskú Sláviu 165 futbalových zápasov. Neskôr patril medzi najznámejších českých veslárov. Jeho mama Ľudmila Stodolová je sestrou dramatika Ivana Stodolu a Aurel Stodola, svetoznámy otec konštruovania parných turbín, bol brat starého otca Jaroslava Holého.
Aj v tomto vysokom veku robí súdneho tlmočníka z nemčiny a angličtiny. Jaroslav Holý bol trénerom zjazdárom a vychoval aj majsterku sveta v  tejto disciplíne. Súťažne hral volejbal. Až vo svojich 59 rokoch sa rozhodol pre svoje prvé preteky v bazéne. Nasledoval rad medailových úspechov. V roku 1998 na MS v marockej Casablance štartovalo 15 Slovákov, ale iba Jaroslav Holý sa tešil z cenného kovu, zaknihoval si 2. a 3. miesto. Nasledovali ME v rakúskom Insbrucku kde sa umiestnil dvakrát na druhom a raz na treťom mieste. V tom období dostal ťažký infarkt. Pevná vôľa však zvíťazila aj nad nepriazňou osudu a J. Holý dokázal neuveriteľnú vec - osem mesiacov po ťažkých zdravotných problémoch ako 75 ročný, cestoval na olympijsky štadión do Mníchova na  MS. Na 200 metrov motýlik sa zo 4. miesta prebojoval na druhé. Od začiatku tohto roku štartuje v kategórii 80 až 84 roční. Jaroslav Holý medaily zbiera aj na národných šampionátoch. Osem rokov po sebe je majstrom Rakúska. Na majstrovstvách Francúzska mal šesť štartov a získal päť prvenstiev. Má 4 tituly majstra Islandu. Ročne absolvuje okolo 10 – 12 pretekov. Ing. Jaroslav Holý bol priamym účastníkom odboja, je funkcionárom v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov.

JUDr. Jozef Konkoly
Starosta obce Kechnec sa obrovskou mierou zaslúžil o rozvoj Košického samosprávneho kraja. Pri obci Kechnec je vybudovaný priemyselný park, v ktorom dnes pôsobia zahraničné ale aj domáce spoločnosti : Molex Slovakia a. s., Gilbos Slovensko s. r. o., Dorsvet Plus s. r. o. a prebieha výstavba Jisimex s. r. o., Evans s. r. o., Kamiónové stredisko Čamaj, V. O. D. S. a. s. Košice, KUENZ-SK a významného investora Getrag Ford Transmissions. Práve vybudovanie tohto parku je zásluhou starostu obce. JUDr. Jozef Konkoly je starostom obce Kechnec od roku 1990 a vytvorenie priemyselného parku v obci Kechnec bolo jeho myšlienkou, ktorú zanietenou prácou dotiahol do úspešného konca. Dnes priemyselný park zamestnáva vyše 1 200 ľudí a po dobudovaní uvádzaných spoločností sa tento počet viac ako zdvojnásobí, pričom kapacita priemyselného parku je 30 000 zamestnancov. V súčasnosti park zamestnáva nielen obyvateľov obcí Kechnec, Seňa a Milhosť, ale i širšieho okolia a tiež mnohých Košičanov. JUDr. Jozef Konkoly popri rozvíjaní priemyselného parku nezabudol ani na sociálnu oblasť, oblasť zdravotníctva, športu a  školstva. V roku 2002 v obci vybudoval bytový dom, v ktorom našli bývanie mladé rodiny nielen z obce Kechnec. Dobudovala sa ambulantná časť „Domova dôchodcov“, v ktorom v roku 2004 začal pôsobiť praktický lekár pre dospelých, detský lekár, rehabilitačný lekár, gynekológ, internista a bola zriadená aj lekáreň. Tento objekt taktiež významnou mierou zlepšil životné podmienky v obci Kechnec a v okolitých obciach. JUDr. Jozef Konkoly ide vo svojich ideách stále ďalej, a tak sú už pripravené projekty na AQUAPARK, ktorý by využíval termálne vody a  taktiež na Európsku integrovanú školu, ktorá by občanom ako aj pracovníkom priemyselného parku a ich rodinám ponúkla všetky stupne vzdelania európskeho typu od materskej školy až po vysokú školu.

Spišská katolícka charita získala ocenenie za dlhodobé a vysokokvalitné poskytovanie sociálnych služieb v rámci Spišského regiónu. Diecéznu charitu na území Oravy, Liptova a Spiša zriadil spišský biskup Ján Vojtašák v roku 1921. V rokoch obdobia totality bola jej činnosť prerušená. V roku 1991 bola na základe Kódexu kánonického práva činnosť charity obnovená už ako - Spišská katolícka charita. Charita poskytuje služby v oblastiach sociálnej pomoci, zdravotníckych služieb, pedagogiky, duchovných a špeciálnych služieb. Zameriava sa najmä na poskytovanie pomoci starým ľuďom a občanom s  ťažkým zdravotným postihnutím, ďalej ťažko a nevyliečiteľne chorým, ale aj ľuďom bez domova v troch samosprávnych krajoch (Košice, Prešov a  Žilina). Pomoc poskytovaná Spišskou katolíckou charitou nie iba vysoko odborná ale má aj široký ľudský rozmer. Pomáha odkázanému človeku problémy prijať a v rámci možností aj riešiť. Spišská katolícka charita sa riadi výzvou „Príď a daruj inému svoj čas a počúvaj“.

Kolektív zamestnancov U. S. Steel Košice, s. r. o.
Ocenenie za prínos pre rozvoj samosprávneho kraja, za zásluhy vo vedeckej, vzdelávacej, technickej, umeleckej, športovej, publicistickej a  verejnoprospešnej činnosti.
Zamestnanci U. S. Steel Košice, s. r. o. sa aktívne podieľajú na podpore a rozvoji Košického samosprávneho kraja. Dôkazom ich humánneho prístupu ku skvalitňovaniu zdravotníckych služieb v meste Košice, je niekoľkoročná účasť na finančných zbierkach, ktorými prispievajú na nákup zdravotníckej techniky, napr. pre Detskú nemocnicu v Košiciach, Východoslovenský onkologický ústav, Záchranný systém Košice, ako aj na rekonštrukciu oddelenia Detskej onkológie v Košiciach. Ďalším prejavom šľachetnosti hutníkov je, že z ich radov je evidovaných 1 253 bezplatných darcov krvi.

V oblasti športu zamestnanci tejto hutníckej spoločnosti prejavili svoju spolupatričnosť mestu Košice aj tým, že venovali svoje 2% zo zaplatenej dane na dokončenie výstavby zimného štadióna v meste, ktorá dostala názov „Steel Aréna“. Aktívne sa taktiež podieľajú na organizácii športových podujatí. Oceňujem bezplatne poskytovanie poradensko-konzultačnej a auditorskej činnosti pri budovaní systému manažérstva kvality pre Technickú univerzitu v  Košiciach, kde sa hutnícki manažéri podieľajú na zvyšovaní úrovne vzdelávania v regióne. Ďalšou formou podpory vzdelanosti sú špeciálne kombinované vzdelávacie a praktické programy pre študentov vysokých škôl. Pre obyvateľov Košíc pripravujú a podporujú rad kultúrnych podujatí, vrátane spevácko-hudobnej súťaž „Talent Night“ a Vianočného koncertu. Novootvorená Galéria U. S. Steel Košice mesačne vystavuje umelecké diela nielen svojich zamestnancov, ale aj umelcov mesta Košice.

Ekonomickým prínosom pre región je tiež práca manažérov U. S. Steel Košice, výsledkom ktorej je príchod 14 zahraničných investorov na východné Slovensko, čo predstavuje vytvorenie vyše 2 000 nových pracovných miest. V rámci verejno-súkromného partnerstva Košického samosprávneho kraja a  spoločnosti U. S. Steel je cenná priama podpora šiestich praktických projektov komplexného riešenia marginalizovaných skupín špecializovaných na rómsku problematiku a zvýšenie zamestnanosti vo vybraných lokalitách - Veľká Ida, Družstevná pri Hornáde a na košickom sídlisku Lunik IX. Spoločnosť tiež opakovane podporila športové projekty pre celú sieť stredných škôl Košického kraja s podtitulom „Športom proti drogám“ ako aj súťaž “Poklady môjho regiónu“ v anglickom jazyku. V neposlednom rade je pozitívnym a etickým príkladom progresívny spôsob hodnotenia a  odmeňovania zamestnancov spoločnosti odrážajúci sa v postupnom zvyšovaní životnej úrovne v našom regióne.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Hlavny Administrátor
Vytvorené: 26.04.2012 08:49
Upravené: 17.05.2012 08:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001