Ceny za rok 2009

Cena Košického samosprávneho kraja za rok 2009

Bábkové divadlo v Košiciach Bábkové divadlo v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia vzniku, za formovanie najmladšieho diváka, jeho estetického vnímania a výchovnú činnosť pri spoznávaní a uvedomovaní si životných hodnôt

Bábkové divadlo v Košiciach vzniklo v roku 1959 na základe skúseností troch slovenských profesionálnych súborov. Od svojho založenia je samostatným divadlom zameraným hlavne na tvorbu pre deti. Dodnes je jediným takýmto profesionálnym divadlom na východnom Slovensku. Divadlo formuje najmladšieho diváka a jeho estetické vnímanie rôznymi výtvarnými koncepciami klasických bábok. Výtvarno-divadelnou formou je žriedlom, z ktorého dieťa začína vstrebávať kúzlo živého umenia v niekoľkých rovinách. Ide predovšetkým o jeho úlohu v oblasti výchovnej činnosti pri spoznávaní a uvedomovaní si životných hodnôt. Počas 50-ročnej existencie divadlo zaznamenalo niekoľko významných etáp. V dramaturgickom smerovaní, to bola voľba titulov a literárnych adaptácií, ale hlavne prezentácie širokej škály bábkarských žánrov od klasických hier, ktoré k nám prichádzali najmä z Čiech a okolitých štátov, ale aj snahou o pôvodné autorské divadlo vo svojom repertoári. Bábkové divadlo v Košiciach za uplynulé obdobie i v súčasnosti buduje na tradícii klasickej rozprávky, pôvodnej slovenskej ľudovej slovesnosti i tvorbe najlepších súčasných domácich i svetových autorov, ktorí píšu a tvoria pre deti.

Róbert BerenhautRóbert Berenhaut
pri príležitosti životného jubilea – 80. narodenín, za celoživotné zásluhy na mapovaní obrazu východného Slovenska prostredníctvom objektívu fotoaparátu v regionálnych i celoštátnych médiách, so zvláštnym zreteľom na športovú fotografiu

Róbert Berenhaut si ako 16-ročný učeň z prvého platu kúpil fotoaparát a odvtedy ho bez neho prakticky nestretnete. Začínal ako externista v Košiciach v novinách Priekopník, ktoré boli predchodcom Východoslovenských novín. Pripravoval aj športovú víkendovú stranu pre denník Pravda a občas pre športový časopis Štart. Od roku 1960 pracoval ako fotograf vo Východoslovenských novinách. Mapoval život vo Východoslovenskom kraji, poznali ho prakticky v každom okrese, v každej dedine. Zachytával život a prácu ich obyvateľov, dokumentoval spoločenské zmeny. Fotografoval vo fabrikách, na poliach, v divadlách i na námestiach. Zvláštnu kapitolu v jeho profesionálnom pôsobení tvorí športová fotografia. V jeho archíve sú zábery z tisícok futbalových súbojov, basketbalových zápasov, atletických pretekov a súťaží vo všetkých športoch na vrcholových i amatérskych úrovniach vo veľkých mestách i malých dedinkách. Róbert Berenhaut je neúnavný dokumentarista, ktorý prostredníctvom objektívu viac ako polstoročie mapoval východné Slovensko. Jeho archív je archívom doby a ľudí. Vytvoril na prvý pohľad nenápadnú, ale svojím významom neoceniteľnú historickú hodnotu. Vždy skromný, ale nesmierne pracovitý a poctivý fotograf je legendou medzi východoslovenskými žurnalistami.

Detský spevácky zbor Zvonček (Csengettyű) pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v KošiciachDetský spevácky zbor Zvonček (Csengettyű) pri Gymnáziu a základnej škole Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach
pri príležitosti 40. výročia jeho založenia, za dôstojné reprezentovanie školy, mesta Košice, Košického kraja a maďarskej národnostnej menšiny na národných a medzinárodných súťažiach a festivaloch

Spevácky zbor Zvonček od založenia v roku 1969 pôsobí pri základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach a vychoval okolo 800 milovníkov zborovej hudby. Je jediný detský spevácky zbor na východnom Slovensku, ktorý pracuje bez prerušenia a je najúspešnejším zborom pracujúcim pri základnej škole v našom regióne. Za uplynulých 40 rokov zbor dosiahol veľa úspechov a uznaní na rôznych národných a medzinárodných súťažiach a festivaloch. Dôstojne reprezentoval nielen svoju školu, ale aj mesto Košice, Košický kraj, Slovensko a v neposlednom rade aj maďarskú národnostnú kultúru. Členmi zboru sú žiaci základnej školy vo veku od 9 do 15 rokov. Dievčatá po skončení základnej školy môžu vo svojej činnosti pokračovať v Dievčenskom speváckom zbore, ktorý pôsobí pri gymnáziu už 20 rokov. Spevácke zbory vedie pani Andrea Ferencei, ktorá je tiež bývalou členkou týchto zborov. Spevácky zbor Zvonček a Dievčenský spevácky zbor sa pravidelne zúčastňujú na celoštátnych súťažiach detských speváckych zborov Mládež spieva a Celoslovenských súťažiach mládežníckych speváckych zborov v Turčianskych Tepliciach. Spievali na  XIV. ročníku medzinárodnej súťaže Bélu Bartóka v Debrecíne, kde v roku 1991 získali mimoriadnu cenu poroty. Spevácky zbor sa pravidelne od roku 1982 zúčastňuje na festivaloch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí – v Maďarskej republike a v Rumunsku.

Folklórny súbor Zemplín MichalovceFolklórny súbor Zemplín Michalovce
za zachovávanie, zveľaďovanie, znovuobjavenie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby regiónu Zemplína, východného Slovenska a jeho reprezentáciu doma i v zahraničí. Folklórny súbor Zemplín od svojho vzniku reprezentuje tanečnú, hudobnú a výtvarnú kultúru východného Slovenska, zvlášť regiónu Zemplín. Motiváciou je zachovávanie, zveľaďovanie a znovuobjavenie kultúrnych hodnôt ľudovej umeleckej tvorby. Cez intenzívnu prácu od svojho vzniku v roku 1957 až po súčasnosť sa natrvalo zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov ako popredný reprezentant zemplínskeho folklóru. Vďaka zanieteným Zemplínčanom nikdy nestratil svoju pravú zemplínsku tvár. Ľudovú tradíciu a umenie šíril v mnohých krajinách na štyroch kontinentoch sveta. Stal sa zdrojom inšpirácie pre vznik a prácu mnohých súborov na Slovensku. Je uznávaný doma ale i v zahraničí. Počas svojej existencie absolvoval tisícky vystúpení na slávnostiach, festivaloch, súťažiach. Zemplín dosiahol mnoho úspechov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V Taliansku získal Zlatú medailu v Paegli, v Anglicku I., II. a III. miesta v speve, hudbe a tanci v Middlesborough, na festivaloch v Nemecku, Poľsku, Kanade a v Portugalsku bol vyhlásený za najlepší súbor. Koncom roku 1972 zriadili pri súbore Zemplín detskú prípravku – Zemplínik. Zbiera a uchováva detský hudobný a tanečný folklór z východného Slovenska, vychováva mladú generáciu pre súbor Zemplín. Neskôr pribudol ďalší detský kolektív Zemplínček. I tento sa za krátky čas dostal do povedomia širokej verejnosti. V súčasnosti v týchto detských súboroch pôsobia deti nielen z Michaloviec ale aj širšieho okolia. Folklórny súbor Zemplín vychoval známych mnoho umelcov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
pri príležitosti 50. výročia jej založenia, za kvalitný vedecký výskum a kvalitné trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte v súlade s európskymi trendmi v tejto oblasti

V novembri Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach oslávila 50. výročie svojho pôsobenia. Jej založením sa dotvoril profil Košíc, ako významného vysokoškolského mesta. Prioritou univerzity je poskytovať trojstupňové vysokoškolské vzdelávanie na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte, v súlade s európskymi trendmi. V súčasnosti poskytuje univerzita vysokoškolské vzdelanie v 160 študijných programoch, z toho 59 je bakalárskych, 65 druhého a spojeného prvého a druhého stupňa a 36 tretieho stupňa štúdia. Univerzita dosahuje výborné výsledky v oblasti doplňujúceho, rozširujúceho a špecializačného štúdia, ako aj v oblasti poskytovania profesijných, či záujmových kurzov. Na univerzite pôsobí 99 profesorov, 94 docentov, 374 odborných asistentov, asistentov a lektorov a 87 výskumných pracovníkov. Škola je zapojená do medzinárodnej vedeckej spolupráce s európskymi, americkými a ázijskými univerzitami. Výsledkom sú publikácie uverejnené v prestížnych vedeckých periodikách. Univerzita venuje veľkú pozornosť výskumnej činnosti. V roku 2004 sa univerzita stala plnoprávnym individuálnym členom Európskej asociácie univerzít. Má tak možnosti pre rovnocennú účasť pri tvorbe a realizácii európskej politiky vo vysokoškolskom vzdelávaní. Je členom medzinárodných regionálnych združení: Asociácie univerzít Karpatského regiónu, Euroregiónu Karpaty, prostredníctvom vedeckých osobností individuálnym členom v riadiacich štruktúrach európskych a svetových inštitúcií.

Cena predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2009

Ladislav FričovskýLadislav Fričovský
za celoživotné výsledky dosiahnuté v cirkevnej, kultúrnej, umeleckej a publicistickej oblasti
Po ukončení gymnaziálneho štúdia v Bardejove absolvoval v rokoch 1949 – 1953 štúdium teológie na Evanjelickej teologickej fakulte v Bratislave. Okrem toho diaľkovo študoval na Vysokej škole múzických umení – Odbor filmovej a televíznej dramaturgie. V cirkevnej službe pôsobil najprv ako zborový kaplán v Sučanoch, neskôr ako seniorátny kaplán v Púchove a v roku 1957 bol zvolený za zborového farára v Chmeľove. Od roku 1968 až do roku 2002 pôsobil ako zborový farár v Obišovciach. V rokoch 1981 - 1994 vo funkcii evanjelického seniora Košického seniorátu a v roku 1994 aj ako biskup, tajomník biskupského úradu Východoslovenského dištriktu evanjelickej cirkvi. Dosiahol úspechy v umeleckej, publicistickej a kultúrnej oblastiach, literatúrou sa zaoberal od detských čias. Zo začiatku to bola účasť na rozličných literárnych súťažiach v poézii a próze. Neskôr publikoval v časopisoch Nový rod, viedol rubriku v Evanjelickom apoštolovi, Cirkevných listoch, ale aj v zahraničných časopisoch. Písal básne aj prozaické diela. Mimo publicistickej a umeleckej činnosti významná bola jeho spoločenská a interkonfesijná činnosť, má veľký podiel na ekumenickom súžití veriacich evanjelickej a katolíckej konfesie. Na miestach, kde pán Fričovský účinkoval, pracoval v Červenom kríži, tiež ako dobrovoľný darca krvi. Pán Fričovský je držiteľom Prémiovej ceny Literárneho fondu za rok 1993 a Ceny E. B. Lukáča za doterajšiu tvorbu v Tranosciu (2001).

Alexander JiroušekAlexander Jiroušek
pri príležitosti životného jubilea – 75. narodenín, za úspešnú dlhoročnú dokumentáciu a prezentáciu Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou umeleckej, dokumentárnej fotografickej a publikačnej činnosti

Ing. Alexander Jiroušek po skončení Vysokej školy technickej v  Košiciach vystriedal viacero zamestnaní a od roku 1975 sa venuje fotografickej tvorbe ako výtvarník v slobodnom povolaní. Po roku 1990 založil vlastnú vydavateľskú a fotografickú agentúru a v tejto činnosti pokračuje aj v súčasnosti. Je dlhoročným členom Zväzu slovenských fotografov a košického Fotoklubu NOVA. S fotoaparátom precestoval viaceré krajiny sveta, výsledkom je bohatý fotografický archív, sústavne využívaný pri publikačnej i výstavnej tvorbe. Od roku 1975 usporiadal viac ako 100 samostatných výstav doma i v cudzine, a zúčastnil sa viacerých domácich i zahraničných kolektívnych fotografických výstav. Jeho výstavná činnosť sa zintenzívnila najmä od roku 2004, kedy vošiel do povedomia Ministerstva zahraničných vecí. Kolekcie pod názvom“ Od Tatier k Dunaju“ už boli prezentované v krajinách sveta, ktoré precestoval. Osobitne treba hodnotiť jeho výstavné aktivity v rámci Fotoklubu Nova, pri Verejnej knižnici Jána Bocatia, ktorého je dlhoročným členom. Svojou fotografickou tvorbou sa podieľal na vydaní viac ako 150 publikácii reportážneho, krajinárskeho, historického a vlastivedného charakteru. Viaceré z nich sú pôsobivou prezentáciou prírodných a kultúrnych krás Košického kraja. V tejto súvislosti úzko spolupracuje s Košickým samosprávnym krajom, pre ktorý v roku 2007 pripravil a vydal umeleckú obrazovú publikáciu Košický kraj. Dosiaľ najvýznamnejším ocenením publikačnej tvorby autora je udelenie Európskej ceny za rok 1994, ktorú mu udelila Európska federácia turistickej literatúry v Ríme za obrazovú publikáciu „Kraj pod Tatrami“. V roku 2005 získal Cena fair play Slovenského olympijského výboru za dlhoročnú propagáciu Slovenska a fotografovanie Medzinárodného maratónu mieru, ktorý zaznamenáva nepretržite od roku 1967. Žije a tvorí v Košiciach. Patrí k významným osobnostiam nášho regiónu.

Zdeňek KomárekZdeňek Komárek
pri príležitosti životného jubilea – 50. narodenín, za významný prínos pri výchove mladých astronómov, ktorí úspešne reprezentujú Košický samosprávny kraj na celoslovenských a medzinárodných vedomostných súťažiach
RNDr. Zdeněk Komárek pracuje vo Hvezdárni v Michalovciach ako odborný pracovník – astronóm už 26. rok. Je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v špecializácii astronómia a astrofyzika. Je výborným popularizátorom tejto atraktívnej vedy, počas svojho pôsobenia vo hvezdárni vytvoril a zrealizoval množstvo prednášok pre školskú mládež i pre dospelých. Prednášal aj na rôznych odborných seminároch a konferenciách. Podieľa sa pri výchove mladých astronómov a vedie ich po teoretickej i praktickej stránke, čo v mnohých prípadoch vyústilo do ich rozhodnutia pokračovať v štúdiu astronómie na vysokej škole a pracovať v tejto oblasti. Jeho zverenci dnes pôsobia na mnohých prestížnych astronomických pracoviskách doma i vo svete. Mladí amatérsi astronómovia pod jeho vedením dosahujú výrazné úspechy na celoslovenských aj medzinárodných vedomostných súťažiach. Dr. Komárek sa v odbornej oblasti spolu so svojimi mladými členmi Astro teamu zaoberá pozorovaním a zaznamenávaním meteorov a zakresľovaním slnečnej fotosféry.

Univerzita veterinárskeho lekárstva v KošiciachUniverzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
pri príležitosti 60. výročia jej založenia, za vynikajúce výsledky vo výchovno – vzdelávacej činnosti a vedeckej oblasti, ktorými úspešne reprezentuje Košický samosprávny kraj

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej aj vo vedeckej oblasti. Dôkazom toho je okrem iného skutočnosť, že vo všetkých štyroch doterajších hodnoteniach nezávislej rankingovej a ratingovej agentúry ARRA sa umiestnila na prvom resp. druhom mieste medzi všetkými vysokými školami v Slovenskej republike. V tomto roku ako prvá slovenská univerzita po úspešnej komplexnej akreditácii prevzala z rúk podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra školstva SR certifikát o začlenení medzi univerzitné vysoké školy. Pedagogickí a vedeckí pracovníci univerzity počas 60-ročnej histórie univerzity dosahovali a dosahujú výsledky, ktorými vynikajúco reprezentujú nielen univerzitu, mesto Košice, ale aj celý Košický samosprávny kraj.

Detský folklórny súbor Vánok z PrakoviecDetský folklórny súbor Vánok z Prakoviec
pri príležitosti 25. výročia jeho trvania, za zachovávanie ľudových tradícií a úspešnú reprezentáciu ľudového folklóru doma i v zahraničí
Ocenený kolektív v júli tohto roku oslávil svoje štvrťstoročné trvanie. Tvorivú činnosť začal v septembri 1984, aby doplnil detské programy a stal sa liahňou pre folklórny súbor Prakovčan. Hneď v prvom roku existencie obsadil na súťaži Detských folklórnych súborov v Spišskonovoveskom okrese 3. miesto a odvtedy vystupuje pri každej príležitosti v obci a okolí a na každej súťaži usporadúvanej Národným osvetovým centrom. Detský folklórny súbor sprevádza Ľudová hudba Prakovčan s predníkom Vladimírom Lenkeyom. Choreografkou a umeleckou vedúcou detského folklórneho súboru je celých 25 rokov Zuzana Koscelanská, t. č. zástupkyňa starostu obce. Vánok získal mnoho ocenení v okrese aj v kraji, vychoval mnohých interpretov ľudovej piesne. Pri 20. výročí reprezentoval okres Spišská Nová Ves v Poľsku. V priebehu roka vystupuje pri rôznych príležitostiach, slávnostiach, podujatiach Zborov pre občianske záležitosti, výročných stretnutiach Miestnej organizácie Jednoty dôchodcov a mnohých ďalších. Súbor vysokou mierou prispieva k zachovávaniu ľudových tradícií. Deti v ňom aktívne a zmysluplne využívajú voľný čas. 4. júl bol dňom obecných slávností DEŇ PRAKOVIEC, ktorý bol v tomto roku zameraný na oslavy 25. výročia trvania Detského folklórneho súboru Vánok.

Plaketa predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2009

Oľga Barbušová – GuassardováOľga Barbušová – Guassardová
za vynikajúce výsledky na európskych športových podujatiach v stolnom tenise telesne postihnutých, vzornú reprezentáciu a propagáciu Slovenskej republiky, Košického samosprávneho kraja a rodnej obce Kolinovce i za obetavý prístup k plneniu povinností, ktorý je príkladom mladej generácii

Pani Oľga Barbušová – Guassardová sa narodila v Krompachoch. Ako šesťročná mala vážnu dopravnú nehodu. Napriek rane osudu sa zaujímala o všetky športové hry. V roku 1992 začala jej stolnotenisová kariéra. Zúčastnila sa majstrovstiev Slovenskej republiky pre telesne postihnutých, neskôr v roku 1999 na medzinárodnom turnaji v Piešťanoch. Najprv reprezentovala Mestský športový klub Krompachy, v roku 2001 sa stala majsterkou Slovenska telesne postihnutých v stolnom tenise v dvojhre, štvorhre aj v družstvách. Je niekoľkonásobnou majsterkou okresu Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica v súťaži jednotlivcov a družstiev. Ocenená je držiteľkou dvoch zlatých medailí na turnaji Czech Open, bronzovej, strieborných a zlatých medailí na medzinárodných turnajoch. Na paralympiáde v Aténach v roku 2004 skončila na 5-6 mieste. Na Majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku skončila štvrtá. Na majstrovstvách Európy v Slovinsku obsadila druhé miesto. V roku 2008 bola nominovaná na paraolympijské hry v Pekingu. Na jej konte v tomto roku pribudli 4 zlaté, 1 strieborná, 4 bronzové medaily zo svetových podujatí. Jej snom je prebojovať sa na paralympiádu do Londýna. Jej snaha a príklad dosiahnuť svoje ciele, je pre dnešnú mladú generáciu návod ako zvládať životné situácie. Táto handicapovaná športovkyňa je príkladom ľudskej sily a radosti zo života.

Viera DžoganováViera Džoganová
pri príležitosti životného jubilea - 50. narodenín, za úsilie, ktorým prispela k rozvoju kultúrneho života v Košickom samosprávnom kraji ako dirigentka detského zborového spevu Magnólia

Viera Džoganová pôsobí ako učiteľka Základnej umeleckej školy v Sobranciach od roku 1980. Dosahuje vynikajúce výsledky v práci s deťmi. Najväčším prínosom nielen pre školu, ale aj mesto je jej práca s detským speváckym zborom Magnólia, ktorý vznikol a pod jej vedením pracuje od roku 1985. Patrí k najlepším speváckym telesám na Slovensku a svoje kvality preukázal aj na mnohých medzinárodných súťažiach v Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Anglicku, Belgicku, Grécku, Taliansku a na festivaloch a koncertných turné. Pani Viera Džoganová pôsobí 28 rokov ako učiteľka Základnej umeleckej školy a takmer 25 rokov ako dirigentka Detského speváckeho zboru Magnólia. V tomto roku oslávila svoje životné jubileum 50 rokov. Je výraznou osobnosťou, ktorá svojim úsilím prispela k rozvoju Košického samosprávneho kraja v oblasti kultúry, najmä v detskom zborovom speve.

Henrieta FarkašováHenrieta Farkašová
za rozvoj a zviditeľňovanie Košického samosprávneho kraja zrakovo postihnutými v oblasti športu
Lyžiarsky talent Henriety Farkašovej objavil jej telocvikár počas štúdia na Strednom odbornom učilišti internátnom pre zrakovo postihnutú mládež v Levoči. Dovtedy sa napriek zrakovému handicapu venovala aj iným druhom športu – behu, cyklistike, plávaniu. V tom období štartovala na majstrovstvách Slovenskej republiky pre zrakovo postihnutých a v ďalšej sezóne absolvovala medzinárodné preteky Európskeho pohára, na ktorých sa umiestnila v hornej polovici štartovacieho poľa. Výsledkom snaženia a intenzívneho tréningu boli jej ďalšie úspechy na majstrovstvách sveta v Kórei, na ktorých vybojovala 2 zlaté medaily v zjazde, striebornú medailu v superkombinácii. Medzi ďalšie úspechy Henriety Farkašovej patrí malý krištáľový glóbus v pretekoch super – G(dží) v Kanadskom Whistle na pretekoch Super pohára. V Jasnej na finále Európskeho pohára sa stala celkovou víťazkou s dvomi ďalšími zlatými medailami. Momentálne sa venuje prípravám na budúcoročné paralympijské hry vo Vancouvri v Kanade.)

Ľudmila GeročováĽudmila Geročová
pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a Dňa ľudských práv, za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu

Ľudmila Geročová je predsedníčkou Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Bánovciach nad Ondavou a podpredsedníčkou Správnej rady Okresnej organizácie Únie žien Slovenska v Michalovciach. Svoj program realizuje so ženami a pre ženy, pre deti, seniorov i celé rodiny najmä v Michalovciach a v obci Bánovce nad Ondavou, kde býva. Bez práce dobrovoľníckeho manažmentu na miestnej a okresnej úrovni by bola táto činnosť málo efektívna, program nerealizovateľný. Svoje pôvodné povolanie kultúrnej pracovníčky – knihovníčky využíva pri príprave kultúrno-spoločenských aktivít a tak významne prispieva ku zachovávaniu tradícii v okrese. Organizuje miestny kultúrny život, založila ženskú spevácku skupinu Ondavčanka, ktorá zachováva tradície v tejto časti Zemplína. V zložitom ekonomickom období dobrovoľníckej organizácie žien prispela ku zachovaniu súťaže v prednese prózy a poézie Vansovej Lomnička. Pripravuje besedy so súčasnými spisovateľmi a spisovateľkami a literárnymi pásmami predstavila ženám v kraji aj poslanie múzea Pavla Horova a jeho tvorbu. Organizuje výstavy prác žien. Neoceniteľné je aj pôsobenie vo výchove a osvete, pri zlepšovaní zručnosti žien, nielen pri zachovávaní tradícií, ale aj pri ovplyvňovaní nového spôsobu života na vidieku.

Tibor HrušovskýTibor Hrušovský
za prínos v oblasti kultúry ako neprofesionálneho výtvarníka, ktorý svojou tvorbou prispieva k zviditeľňovaniu Košického samosprávneho kraja

Pán Tibor Hrušovský sa narodil v Harichovciach. Svoj vzťah k výtvarnému umeniu nadobúdal už od detstva a výtvarné tvorivé realizácie predstavujú jeho spomienky na detstvo zhmotnené v drevených reliéfoch a kresbách. Už 30 rokov sa intenzívne zaoberá tvorivou výtvarnou činnosťou, hľadá a zdokonaľuje svoj vlastný výtvarný výraz. Zúčastnil sa mnohých súťaží a výstav neprofesionálnych výtvarníkov, ktoré mali vynikajúci ohlas medzi návštevníkmi doma i v zahraničí. Pán Tibor Hrušovský je vzácny človek. Skromný, pokorný, vie si obhájiť svoju pozíciu neprofesionálneho tvorcu, trpezlivo prijíma odborné rady, zaujíma sa o nové poznatky. Tvorba pána Tibora Hrušovského obohacuje a kultivuje naše okolie, umožňuje nám pozastaviť sa v súčasnom životnom tempe. Jeho tvorba je považovaná za veľký prínos nielen pre obec Harichovce, ale aj pre celú kultúrnu spoločnosť v našom kraji.

Gabriela KyseľováGabriela Kyseľová
za zachovávanie a rozvíjanie ľudových tradícií, zvykov, tancov a rozvoj kultúrnej činnosti Košického samosprávneho kraja
Pani Gabriela Kyseľová sa narodila v Kluknave. Ako pedagóg pracovala skoro po celý svoj aktívny život na tunajšej základnej škole. Popri zamestnaní sa dlhé roky venovala ľudovému umeniu, dlhé roky viedla folklórny súbor Mladosť. Počas jej pôsobenia ako vedúcej súboru sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií tanečníkov, spevákov, hudobníkov. Popri práci s deťmi sa v Kluknave venovala aj vedeniu folklórneho súboru Bradlan. Po jeho zániku v roku 1999 bola pri založení novej folklórnej skupiny Kluknavčanka, ktorú vedie doposiaľ. Pod jej vedením folklórne skupiny aj ich členovia ako jednotlivci alebo tanečné páry v ľudových tancoch a speve získali mnoho ocenení v okrese, kraji, ale aj na celoslovenskej úrovni. Gabriela Kyseľová pracuje už druhé volebné obdobie aj ako členka kultúrnej a školskej komisie pri obecnom zastupiteľstve obce Kluknava. Má veľkú zásluhu na rozvíjaní ľudových tradícií, zvykov, tancov a rozvoj kultúrnej činnosti obce Kluknava a regiónu.
Zuzana Rusnáková zo Žakaroviec
za významný prínos pre kultúrny rozvoj okresu Gelnica
Pani Zuzana Rusnáková sa narodila v Žakarovciach a tam aj pôsobí ako členka Folklórnej skupiny KLIPERČAN už od jej vzniku. Je vynikajúcou sólistkou tejto folklórnej skupiny. Zúčastňuje sa na rôznych súťažiach, kde vždy obsadzuje popredné miesta. Aj v tomto roku sa v máji zúčastnila regionálnej prehliadky hudobného folklóru dospelých v Helcmanovciach, kde sa umiestnila v zlatom pásme a postúpila na krajskú prehliadku v novembri v Smižanoch. Nahrala hudobný CD nosič, vďaka čomu jej spev znie často z vysielania Rádia Regina. Je pokračovateľkou slávnej žakarovskej rodáčky Janky Guzovej. Vystupuje na rôznych akciách, ktoré usporadúva obec, na Spišských folklórnych slávnostiach v Spišskom Podhradí. Svoje skúsenosti odovzdáva mladým vo folklórnej skupine, hlavne svojej vnučke, ktorá ide v jej šľapajach.

Fridrich SvitekFridrich Svitek
pri príležitosti životného jubilea - 80. narodenín, za aktívne pôsobenie a spoločenský prínos pri zachovávaní tradícií slovanskej vzájomnosti

Pán Fridrich Svitek je príkladom ľudskej aktivity, spoločenského prínosu, dejateľom pri zachovávaní tradícií a odkazu pre ďalšie generácie. V tomto roku sa dožil 80 rokov a je stále činorodý a aktívny. Je členom Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, ktorý v obci zakladal a bol jeho dlhoročným predsedom. Patril k zakladajúcim členom a bol predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v obci Prakovce. Založil a vedie Zväz slovanskej vzájomnosti, s ktorým už 10 rokov organizuje regionálnu súťaž Slovanská pieseň, ktorá si vytvorila tradíciu a ohlas vďaka kvalitnej príprave a prezentácii piesní slovenských i slovanských. Plaketu predsedu Košického samosprávneho kraja získava pri príležitosti jubilejného 10. ročníka súťaže Slovanská pieseň. Pán Svitek je napriek svojmu veku aktívnym členom redakčnej rady Prakovských novín, pomáha pri vzácnych udalostiach v obci, podieľa sa na  organizačných, ale hlavne propagačných prácach. Je aktívny aj pri príprave monografie o obci Prakovce, na ktorej obec práve pracuje.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 26.04.2012 09:08
Upravené: 02.12.2015 12:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001