Doprava

KSK je od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice a cez colné priestory. Spolu to predstavuje 557,944 km ciest II. triedy a 1 372,076 km ciest III. triedy, ako aj 660 mostných objektov. KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete. Za účelom správy ciest, ich bežnej a zimnej údržby bola zriadená príspevková organizácia Správa ciest KSK.

V oblasti cestnej dopravy je KSK dopravným správnym orgánom pre pravidelnú autobusovú dopravu (udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriadky, vykonáva odborný dozor). Zároveň objednáva a financuje služby prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy, t.j. poskytuje dopravcom príspevok, ktorý je rozdielom medzi nákladmi dopravcov a tržbami od cestujúcich.

Medzi kompetencie v oblasti dráh a dopravy na dráhach spadajú regionálne vlaky a mestské dráhy. Regionálne vlaky sú vlaky, ktorých východisková aj konečná stanica je v jednom samosprávnom kraji. KSK sa vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií. Aktuálne je železničná doprava prevádzkovaná na šiestich železničných tratiach v Košickom kraji.

KSK ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva hlavne pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh, plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a ruší povolenie na prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy. Taktiež vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu a štátny odborný dozor v mestskej doprave.

Činnosť Košického samosprávneho kraja v oblasti dopravy je zameraná na oblasti:

  1. Kompetencie v oblasti pozemných komunikácií (cesty II. a III. triedy)
  2. Kompetencie v oblasti cestnej dopravy (pravidelná prímestská autobusová doprava)
  3. Kompetencie v oblasti dráh (mestské - električkové a trolejbusové, železničná regionálna doprava)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 13.03.2012 12:19
Upravené: 28.03.2022 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine