Kompetencie a legislatíva

Košický samosprávny kraj vo svojej činnosti postupuje v zmysle:

  • zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
  • zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
     
  • zákona č. 135/1961 Z.b. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve KSK na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a  ciest MDV SR, posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti vo vlastníctve KSK a navrhuje usporiadanie cestnej siete, zabezpečuje podklady na schválenie štruktúry výdavkov na rozpočtový rok súvisiaci so správou, údržbou, opravami, rekonštrukciou, modernizáciou a  výstavbou ciest.

  • zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

zabezpečuje správne konania k udeľovaniu, zmene a odnímaniu dopravných licencií na pravidelnú dopravu okrem mestskej dopravy, schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej dopravy okrem mestskej dopravy a  ukladá zmeny pre pravidelnú autobusovú dopravu vo verejnom záujme, pripravuje zmluvy o službách vo verejnom záujme s dopravcami v  súvislosti s poskytovaním úhrady za služby vo verejnom záujme, posudzuje použitie úhrady za služby vo verejnom záujme a kontroluje plnenie zmlúv, vykonáva odborný dozor nad pravidelnou autobusovou dopravou, zabezpečuje správne konania k ukladaniu pokút v prvom stupni za iné správne delikty v pravidelnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode okrem mestskej dopravy a vedie evidenciu dopravcov, ktorým bola udelená dopravná licencia.

  • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
  • zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyšší územný celok, ako prenesený výkon štátnej správy, plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh, a vyšetrovacieho orgánu pre nehody a  mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a zrušuje povolenie na  prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej, zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a  nariaďuje ich odstránenie, vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh, prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo  veciach stavby mestských dráh, ukladá pokuty za priestupky podľa §108 a  za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach podľa § 109 a  podľa stavebných predpisov.
Vyjadruje sa k návrhu cestovného poriadku siete z hľadiska potrieb základnej dopravnej obslužnosti regiónu.

  • zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach

Vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.
Ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu, štátny odborný dozor v mestskej doprave, ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinnosti v  mestskej doprave.

Autor/zdroj: Ing. Erika Bartková
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 14.11.2012 15:23
Upravené: 20.11.2020 14:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine