Kompetencie a legislatíva

Košický samosprávny kraj vo svojej činnosti postupuje v zmysle:

Poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve KSK na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest MD SR, posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti vo vlastníctve KSK a navrhuje usporiadanie cestnej siete, zabezpečuje podklady na schválenie štruktúry výdavkov na rozpočtový rok súvisiaci so správou, údržbou, opravami, rekonštrukciou, modernizáciou a výstavbou ciest.

Vyšší územný celok udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie linky v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave okrem mestskej dopravy a vedie ich evidenciu.
Vedie evidenciu prevádzkovaných liniek na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu okrem osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy vykonávanej výlučne v územnom obvode obce.
Schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy okrem mestskej autobusovej dopravy.
Vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej železničnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti VÚC, združenia obcí a mestských aglomerácií.
Je regulačným orgánom podľa § 15 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom, a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.
Je objednávateľom podľa § 21 ods. 4, zostavuje plán dopravnej obslužnosti VÚC podľa § 23, uzatvára s dopravcami zmluvy o dopravných službách podľa § 28 a poskytuje úhradu a príspevok podľa § 30.
Vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a poskytuje ich Národnej dopravnej autorite a príslušnému organizátorovi.
Určuje prepravný poriadok pre pravidelnú dopravu, ktorej je objednávateľom.
Vydáva rozhodnutie podľa § 29 ods. 1 písm. b).
Vykonáva odborný dozor.
Ukladá pokuty podľa § 40 a § 41, ak ide o porušenie povinností v pravidelnej autobusovej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej autobusovej dopravy a ukladá pokuty podľa § 41 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom.
 

Vyšší územný celok, ako prenesený výkon štátnej správy, plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh, a vyšetrovacieho orgánu pre nehody a  mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach. Vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach, vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh, vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy, rozhoduje o zrušení mestskej dráhy.
Vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej, zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie, vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh, prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh, ukladá pokuty za priestupky podľa §108 a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach podľa § 109 a podľa stavebných predpisov.
Vyjadruje sa k návrhu cestovného poriadku siete z hľadiska potrieb základnej dopravnej obslužnosti regiónu.

Vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu, štátny odborný dozor v mestskej doprave, ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinnosti v mestskej doprave.

Autor/zdroj: Ing. Erika Bartková
Zverejnil: Ing. Miroslav Koňa
Vytvorené: 14.11.2012 15:23
Upravené: 03.01.2024 08:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001