Pravidelná autobusová doprava

Údaje o službách pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, ktoré KSK poskytuje prostredníctvom dopravcov

Informácia o výške cestovného v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave vo verejnom záujme u dopravcov

Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy v KSK

Prepravný poriadok je spoločný pre dopravcov eurobus, a. s. a ARRIVA Michalovce, a. s.

Zoznam vydaných dopravných licencií v pravidelnej autobusovej doprave

Košický samosprávny kraj vydal celkovo  49 dopravných licencií trom dopravcom  na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy na 168 prímestských linkách, 1 diaľkovej linke a 1 osobitnej linke.

Návrh na začatie správneho konania o udelenie dopravnej licencie

Informácia o možnosti podávať elektronické žiadosti

Dopravca môže požiadať o udelenie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu a schválenie cestovných poriadkov aj elektronicky prostredníctvom nasledujúcich odazov:
https://info.vucke.sk/Info/ServiceList/Detail/27
https://info.vucke.sk/Info/ServiceList/Detail/8

Informácia o poplatkoch

Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Podľa Položky 79 písm. a) sa za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu uhrádza suma 85 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. b) sa za vykonanie zmeny v dopravnej licencii podľa písmena a) uhrádza suma 42,50 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. d) sa za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny uhrádza suma 15 eur.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.
 

Lehoty

Podľa § 49 správneho poriadku v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
V ostatných prípadoch je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Odporúčaný postup zriaďovania autobusovej zastávky [.pdf]

 

 

 

Autor/zdroj: Ing. Radovan Hužvík
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 17.04.2015 06:00
Upravené: 28.09.2020 10:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról