Pravidelná autobusová doprava

Od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024 sú v platnosti cestovné poriadky autobusových dopravcov ARRIVA Michalovce, a.s. a eurobus, a.s. na regionálnych linkách.

Aktuálne platné cestovné poriadky dopravcov pravidelnej regionálnej autobusovej dopravy:
ARRIVA Michalovce, a.s. - pre oblasť Michalovce, Sobrance, Trebišov
eurobus, a.s. - pre oblasť Košice, Spišská Nová Ves, Rožňava

MIMORIADNE UDALOSTI
Meškania a výpadky autobusových spojov spoločnosti eurobus, a.s.

Aktuálne opatrenia a zmeny CP spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s.

Žiadosť o zmenu cestovného poriadku v regionálnej autobusovej doprave

Zmeny CP
1. Operatívne zmeny CP
Operatívne zmeny CP sa vybavujú priebežne a realizujú sa s účinnosťou od 1. dňa v určenom kalendárnom mesiaci, pokiaľ nie je objektívnymi okolnosťami (havárie mostov, živelné pohromy a iné) vynútený iný termín účinnosti operatívnej zmeny.
2. Koordinačné zmeny CP
Procesnú prípravu koordinačných zmien CP zabezpečuje organizátor IDS v súčinnosti s dotknutými dopravcami a príslušnými objednávateľmi.
3. Systémové zmeny CP
Z dôvodu špecifík jednotlivých regiónov a území, rôznych dotknutých dopravcov, ako aj pre posúdenie vplyvu na rozpočty samosprávnych krajov, sa pri každej pripravovanej systémovej zmene CP (definovanej územím, dotknutými dopravcami a príslušnými objednávateľmi) individuálne a po vzájomnej dohode určí postup krokov a časový harmonogram aktivít, navrhnutý z pozície organizátora IDS a schválený objednávateľmi.

Zoznam aktuálnych dopravných licencií v pravidelnej autobusovej doprave
Aktuálne je platných 52 dopravných licencií na 175 linkách, ktoré Košický samosprávny kraj vydal štyrom dopravcom:

Správne konanie

Údaje o službách pravidelnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme, ktoré KSK poskytuje prostredníctvom dopravcov

Informácia o výške cestovného v pravidelnej regionálnej autobusovej doprave vo verejnom záujme u dopravcov

Prepravný poriadok dopravcov regionálnej autobusovej dopravy vykonávanej vo verejnom záujme v KSK
platný pre dopravcov ARRIVA Michalovce, a.s. a eurobus, a.s.


Prepravný poriadok IDS Východ - S účinnosťou od: 1. 6. 2023

Žiadosť o udelenie/zmenu povolenia na prevádzkovanie linky
Dopravca môže požiadať o udelenie/zmenu povolenia na prevádzkovanie linky na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu prostredníctvom nasledujúcich formulárov:

Informácia o poplatkoch
Správne poplatky podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:
Podľa Položky 79 písm. a) sa za vydanie povolenia na prevádzkovanie linky na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu uhrádza suma 85 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. b) sa za vykonanie zmeny v povolení na prevádzkovanie linky podľa písmena a) uhrádza suma 42,50 eur za každý aj začatý rok platnosti.
Podľa Položky 79 písm. d) sa za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny uhrádza suma 15 eur.
Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa pri návrhoch podaných elektronickými prostriedkami znižuje sadzba poplatku určeného podľa sadzobníka o 50 %, najviac však o 70 €. Ak sú súčasťou návrhu aj prílohy, znížená sadzba sa uplatní len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
5. Od poplatku podľa písmena d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb.

Lehoty
Podľa § 49 správneho poriadku v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
V ostatných prípadoch je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Cestovné poriadky - vnútroštátna autobusová doprava
Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnych prímestských a diaľkových liniek na území (vrátane vychádzajúcich z územia) Košického samosprávneho kraja a ich zmien v zmysle zákona o verejnej osobnej doprave.

Popis služby
Proces schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien pre vnútroštátne regionálne a diaľkové linky Košického kraja (aj tie, ktoré vychádzajú z územia Košického kraja) je určený podľa § 12 ods. 3 zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave v znení neskorších predpisov.

Poskytovaná služba slúži dopravcom – prevádzkovateľom cestnej dopravy, ktorí prevádzkujú pravidelnú vnútroštátnu autobusovú dopravu na základe udeleného povolenia na prevádzkovanie linky na konkrétnu autobusovú linku, resp. dopravcom, ktorí podali, resp. chcú podať žiadosť o udelenie povolenia na prevádzkovanie linky na vnútroštátnu pravidelnú dopravu.

Lehota vybavenia služby
Lehota na vybavenie nie je právne určená.

Na toto konanie sa podľa § 42 ods. 1 písm. a) zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave v znení neskorších predpisov nevzťahuje správny poriadok, t. j. zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


Odporúčaný postup zriaďovania autobusovej zastávky [.pdf]

 

 

Autor/zdroj: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Zverejnil: Ing. Miroslav Koňa
Vytvorené: 17.04.2015 06:00
Upravené: 06.05.2024 09:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001