Kontrolná činnosť v KSK

Košický samosprávny kraj (KSK) je povinný utvárať v rámci svojej pôsobnosti účinný systém kontroly, zriadiť funkciu hlavného kontrolóra samosprávneho kraja a voliť hlavného kontrolóra. Samosprávny kraj je tiež povinný vytvárať vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na nezávislý výkon kontroly a zriaďuje útvar hlavného kontrolóra.

Postavenie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra ustanovuje § 19 až 19f zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Pravidlá kontrolnej činnosti

Pri výkone kontrolnej činnosti sa postupuje podľa základných pravidiel ustanovených v § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 87/2023 Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 24. apríla 2023.

Rozsah kontrolnej činnosti

Kontrolnou činnosťou sa rozumie najmä kontrola:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom samosprávneho kraja, ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj užíva,
 • kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, nariadení a interných predpisov samosprávneho kraja,
 • kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva KSK,
 • kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

 • Úrad Košického samosprávneho kraja,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené KSK a neziskové organizácie založené KSK,
 • právnické osoby, v ktorých má KSK majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom KSK alebo ktorým bol majetok KSK prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu KSK účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Plán kontrolnej činnosti

Zamestnanci Útvaru hlavného kontrolóra KSK vykonávajú kontrolnú činnosť na základe plánu kontrolnej činnosti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra KSK je zostavovaný na obdobie polroka hlavným kontrolórom a predkladaný na schválenie Zastupiteľstvu KSK.

Pri zostavovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti sa vychádza z:

 • vlastného podnetu Útvaru hlavného kontrolóra KSK, spravidla na základe monitoringu rizík po zohľadnení ich významnosti na škodlivom následku,
 • podnetov od ostatných právnických a fyzických osôb.

Informácie o výsledkoch vykonaných kontrol

V prípade zistenia nedostatkov kontrolný orgán o kontrolných zisteniach vypracúva návrh správy a po vyhodnotení prípadných námietok následne správu o výsledku kontroly. Ak kontrolný orgán nezistí nedostatky vypracúva len správu o výsledku kontroly.

Výsledky z ukončených kontrol sa zverejňujú na webovom sídle KSK v rozsahu najmä:

 • identifikačné údaje kontrolovaného subjektu,
 • zameranie kontroly,
 • zistené nedostatky a odporúčania.

 

Autor/zdroj: Ľubomír Hudák
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 13.03.2012 12:18
Upravené: 05.05.2023 12:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001