Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP

Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise.

Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
  2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

V Košickom samosprávnom kraji a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór KSK.

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), z dôvodu nevyhnutnosti ich spracúvania podľa osobitného predpisu a plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme. Osobné údaje uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme požívajú ochranu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Podnet možno podať hlavnému kontrolórovi KSK ako zodpovednej osobe:

  1. v listinnej forme, doručený poštou, alebo
  2. v elektronickej forme, doručený e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického formuláru.


Označenie zodpovednej osoby na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:

poštou:
Ing. Ľubomír Hudák
hlavný kontrolór KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

elektronickou poštou:
lubomir.hudak@vucke.sk

elektronickým formulárom:

Titul, meno a priezvisko: 
(nepovinné v prípade oznámenia závažnej protispoločenskej činnosti)

Bydlisko odosielateľa:      
(nepovinné v prípade oznámenia závažnej protispoločenskej činnosti)

Popis skutočností protispoločenskej činnosti:

 Prosím prepíšte text z obrázku, systém nerozlišuje malé a veľké písmená.

 

Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.04.2015 09:38
Upravené: 13.06.2018 11:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy