Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP

Podrobnosti o vybavovaní podnetov sú upravené vo vnútornom predpise.

V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

 1. oznamovateľom fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,
 2. oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
 3. kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,
 4. závažnou protispoločenskou činnosťou  
  1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
  2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
  3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
  4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
 5. pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer, obdobný pracovný vzťah, štátnozamestnanecký pomer alebo služobný pomer,
 6. zamestnávateľom osoba, ktorá zamestnáva najmenej jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu,
 7. orgánom verejnej moci
  1. štátny orgán, obec, vyšší územný celok,
  2. právnická osoba zriadená zákonom a právnická osoba zriadená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného predpisu,
  3. právnická osoba založená osobou uvedenou v prvom bode alebo v druhom bode,
  4. právnická osoba, ktorej zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy,
 8. konaním v dobrej viere konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.

V Košickom samosprávnom kraji a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór KSK.

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala oznámenie  (oznamovateľ), z dôvodu nevyhnutnosti ich spracúvania podľa osobitného predpisu a plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme. Osobné údaje uvedené v oznámení podanom v akejkoľvek forme požívajú ochranu podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba je pri oboznamovaní sa s obsahom oznámenia povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa a na ochranu osobných údajov podľa platnej legislatívy.

Oznámenie možno hlavnému kontrolórovi ako zodpovednej osobe podať:

 1. písomne,
 2. ústne do zápisnice,
 3. elektronickou poštou.

Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne orgánu verejnej moci, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

Podanie oznámenia ústnou formou do zápisnice (podľa vzoru v prílohe č. 1 smernice č. 5/2019 o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.)  možno uskutočniť u zodpovednej osoby.

Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: jozef.hudak@vucke.sk.

Oznámenia prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.


Označenie zodpovednej osoby na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:

poštou:
Ing. Jozef Hudák
hlavný kontrolór KSK
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

elektronickou poštou:
jozef.hudak@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.04.2015 09:38
Upravené: 08.09.2021 16:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001