Kompetencie a legislatíva

Územnoplánovacia dokumentácia je hlavným nástrojom územného plánovania.
Tvoria ju štyri stupne:

Všeobecné predpisy

Oblasť územného plánovania

 

 • vykonáva originálne kompetencie samosprávneho kraja vyplývajúce z § 4 ods. 1 písm. c), d), g), h) zákona o samosprávnych krajoch v oblasti územného plánovania a životného prostredia
 • v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti aj na úseku územného plánovania v zmysle § 3 písm. f) tohto zákona, a to:
 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
 • pôsobnosť orgánu územného plánovania,
 • schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu (ÚPN) regiónu,
 • schvaľovanie ÚPN regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.
 • zabezpečovanie výkonu územnoplánovacej činnosti vyplýva z postavenia Košického samosprávneho kraja (KSK) ako orgánu územného plánovania v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. a to najmä:
 • obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ÚPP) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
 • obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií (ÚPD) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu.
 • obstarávanie ÚPP, ÚPD regiónu je zabezpečované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby v zmysle § 2a stavebného zákona a uskutočňuje sa v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona. Táto osoba nemôže byť súčasne spracovateľom ňou obstarávaných ÚPP alebo ÚPD.

Jednotlivé činnosti súvisiace s obstarávaním ÚPN regiónu vyplývajú z § 19a stavebného zákona a zahŕňajú:

a) prípravné práce,
b) zabezpečovanie spracovania prieskumov a rozborov,
c) zabezpečovanie spracovania zadania a jeho prerokovanie,
d) zabezpečenie spracovania konceptu riešenia ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
e) zabezpečenie spracovania návrhu ÚPD, dohľad nad jeho spracovaním a jeho prerokovanie,
f) prípravu podkladov pre schválenie návrhu ÚPD,
g) zabezpečenie vyhlásenia záväznej časti ÚPD, uloženie ÚPD a vyhotovenie registračného listu a jeho doručenie ministerstvu (Ministerstvu dopravy a výstavby SR).

 • koordinuje funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia Košického kraja pri vydávaní stanovísk k návrhom ÚPD a ÚPP obcí, projektom stavieb regionálneho charakteru vo vzťahu k ÚPN regiónu
 • koordinuje činnosť v území a dohliada na súlad so záväznou časťou ÚPN regiónu
 • podieľa sa na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území Košického kraja
 • spracovávanie stanovísk KSK ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov
 • spolupráca na vytváraní koncepcie územného rozvoja samosprávneho kraja a utváraní predpokladov pre optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov obcí a ostatných prvkov svojho územia
 • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávami, ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pri zabezpečovaní aktivít v oblasti územného plánovania a prípravy strategických, plánovacích a koncepčných dokumentov na území Košického kraja
 • poskytovanie informácií a odborných konzultácií pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 05.06.2013 13:52
Upravené: 06.09.2022 13:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001