Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS)

Spracúva sa:

  • v M 1:500.000 (Slovensko)
  • v M 1:3.000.000 (medzinárodné súvislosti)

Obstarávateľ:

  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Charakteristika vymedzenia územia:

  • Spracúva sa pre celé územie SR
  • Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie SR a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny SR a jej regiónov. Územnoplánovacím podkladom pre spracovanie KURS je Stratégia územného rozvoja Slovenska.

KURS ustanovuje najmä:

  • usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospod. aglomerácií v medzinárodných a celoštátnych súvislostiach
  • rozvoj hlavných urbanizačných osí, zabezpečovanie ekolog. stability a územného rozvoja s cieľom utvárať rovnocenné životné podmienky na celom území SR

Záväzná časť obsahuje návrh zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia usmerňujúcich požiadavky odvetvových koncepcií a stratégií v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja a so zásadami ochrany životného prostredia. Schvaľuje ich vláda SR a vyhlási ich nariadením.

Obsah KURS:

  • Vyhláška MŽP SR o ÚPP a ÚPD č. 55/2001 §10

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 05.06.2013 14:03
Upravené: 12.09.2013 12:11

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy