Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS)

Nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou celoštátneho stupňa, s ktorou musia byť v súlade územné plány regiónov, je Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 (KURS 2001).  KURS 2001 bola aktualizovaná v roku 2011 zmenami a doplnkami č.1., bola schválená vládou SR uznesením č. 513, zo dňa 10.8.2011. Záväzná časť KURS 2011 bola vyhlásená nariadením vlády SR č. 461/2011, zo 16.11.2011.

Obstarávateľ:

Charakteristika vymedzenia územia:

  • Spracúva sa pre celé územie SR
  • Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie SR a ustanovuje rámec sociálnych, ekonomických, environmentálnych a kultúrnych požiadaviek štátu na územný rozvoj, starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny SR a jej regiónov. Územnoplánovacím podkladom pre spracovanie KURS je Stratégia územného rozvoja Slovenska.

KURS ustanovuje najmä:

  • usporiadanie a hierarchizáciu štruktúry osídlenia a uzlov sídelných a hospod. aglomerácií v medzinárodných a celoštátnych súvislostiach
  • rozvoj hlavných urbanizačných osí, zabezpečovanie ekolog. stability a územného rozvoja s cieľom utvárať rovnocenné životné podmienky na celom území SR

Záväzná časť obsahuje návrh zásad priestorového usporiadania a funkčného využívania územia usmerňujúcich požiadavky odvetvových koncepcií a stratégií v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja a so zásadami ochrany životného prostredia. Schvaľuje ich vláda SR a vyhlási ich nariadením.

Spracúva sa:

  • v M 1:500.000 (Slovensko)
  • v M 1:3.000.000 (medzinárodné súvislosti)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.06.2013 14:03
Upravené: 27.01.2020 10:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001