Cezhraničná, územná spolupráca

Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločnej hranice alebo spoločných hraníc, a to nielen v ich blízkosti, ale aj vo vnútrozemí. Cieľom takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie ich života tým, že okrem štátnych zámerov na socioekonomický rozvoj územia môžu samostatne rozvíjať aktivity v tomto smere aj s partnermi z priľahlých oblastí susedských štátov pri vzájomnom rešpektovaní vnútorných podmienok (prevažne právnych) a zahranično-politickej orientácie štátu. Problematika cezhraničnej spolupráce do značnej miery súvisí s celkovým rozvojom spolupráce a integrácie v Európe.

Rozvoj cezhraničnej spolupráce, ktorej cieľom je predovšetkým riešenie ekonomických, sociálnych a ekologických problémov na regionálnej a miestnej úrovni, ako prostriedok na dosiahnutie väčšej jednoty a podporenie spolupráce medzi európskymi štátmi, je plne v súlade so zahranično-politickou orientáciou Slovenskej republiky od jej vzniku.

Európska územná spolupráca, základný kameň európskej integrácie, je mimoriadne dôležitá z hľadiska vytvorenia spoločného európskeho priestoru. Má jasnú európsku pridanú hodnotu - pomáha zaistiť, aby hranice nepredstavovali prekážky, prispieva k zblíženiu Európanov a riešeniu spoločných problémov, uľahčuje výmenu nápadov a podporuje strategické činnosti zamerané na dosiahnutie spoločných cieľov.

Európska územná spolupráca (Interreg) je cieľom politiky súdržnosti, ktorý sa zameriava na riešenie cezhraničných problémov a spoločný rozvoj potenciálu rôznych území. Činnosti spolupráce sú podporované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom kľúčových zložiek: cezhraničnej spolupráce, nadnárodnej spolupráce a medziregionálnej spolupráce a spoluprácu najvzdialenejších regiónov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2022 10:27
Upravené: 18.10.2022 14:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001