Informačný bod pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko 2014-2020 (Interreg V-A SK-HU)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1299/2013, čl. 23, odsek 2 Riadiaci orgán po konzultácií s príslušnými maďarskými a slovenskými orgánmi, zriadil Spoločný technický sekretariát  v Budapešti a v oprávnenej prihraničnej oblasti na Slovensku sú navyše zriadené aj Informačné body, ktoré sú zodpovedné predovšetkým za efektívny rozvoj projektov.    

Logo programu

Na základe odsúhlaseného Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko Európskou komisiou dňa 30.09.2015 a rozhodnutia Monitorovacieho výboru zo dňa 15.12.2015 Košický samosprávny kraj bol určený na vykonávanie funkcie Informačného bodu pre programovacie obdobie 2014-2020. V zmysle tohto rozhodnutia bola v novembri 2017 zmluvne zriadená prevádzka Informačného bodu v Košiciach.
Ďalšie Informačné body na programovom území boli zriadené v Nitre a v Bratislave.

Pozícia Informačného bodu na Úrade Košického samosprávneho kraja, organizačne je začlenená pod Odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia cez projekt Technickej pomoci „Zriadenie a prevádzka Informačného bodu v Košiciach“.

Regionálne miesto má na starosti poskytovanie podpory Riadiacemu-, Národnému orgánu a Spoločnému technickému sekretariátu Programu v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu a informovanosť a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce a aby bolo zabezpečené naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov.

Informačný bod pre Interreg V-A SK-HU poskytuje bezplatné poradenstvo, osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie potenciálnym žiadateľom ako aj  žiadateľom  a prijímateľom pomoci z Programu Interreg V-A SK-HU. Zároveň informačný bod buduje databázu záujemcov o Program Interreg V-A SK-HU, informuje potencionálnych žiadateľov ako aj žiadateľov a prijímateľov  podľa oblastí záujmu o program, napomáha žiadateľom pri rozvíjaní ich projektových idejí, čím zvyšuje kvalitu predkladaných projektových žiadostí, pripravuje a organizuje informačné aktivity, v podobe seminárov a školení na území Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

Osobné konzultácie je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky alebo mailovou formou.

Úradné hodiny
Pondelok 8:00-15:00
Utorok 8:00-15:00
Streda 8:00-16:00
Štvrtok 8:00-15:00
Piatok 8:00-14:00

Kontakt:
Úrad Košického samosprávneho kraja
Informačný bod Programu Interreg V-A SK-HU

Doručovacia adresa:
Námestie maratónu mieru 1
042 66, Košice

Sídlo:
Strojárenská 3,  3. Poschodie – odbor regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia
042 66, Košice

meno                             telefónne číslo miestnosť, budova e-mail
Ing. Tünde Erényi 055 6196 664 410, Strojárenská 3 tunde.erenyi@vucke.sk

 

Autor/zdroj: Ing. Tünde Erényi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2018 14:00
Upravené: 06.10.2022 10:51