Profil regiónu

Košický kraj sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenska. Na severe hraničí s Prešovským krajom a na západe s Banskobystrickým krajom. Južnú a východnú hranicu tvoria štátne hranice s Maďarskom a Ukrajinou.

Košický kraj je v rámci Slovenska svojou rozlohou štvrtým najväčším (6754,3 km2) a počtom obyvateľov druhým najväčším krajom. Mesto Košice je druhým najväčším a najvýznamnejším mestom Slovenska.

Na základe územnosprávneho členenia pozostáva Košický kraj z 11 okresov, z čoho 4 okresy sú na území mesta Košice (Gelnica, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov) a zo 440 obcí, z ktorých má 17 štatút mesta. Správnym, hospodárskym, politickým, školským a kultúrnym centrom kraja sú Košice, ktoré pozostávajú z 22 mestských častí s vlastnou miestnou samosprávou.

Analytický list Košického kraja za rok 2022

Obyvateľstvo

 • počtom obyvateľov je druhým najväčším krajom a rozlohou štvrtým najväčším krajom SR
 • takmer tretina obyvateľov žije v krajskom meste Košice (226 tis. obyvateľov, 29%), ktoré je druhým najväčším mestom na Slovensku
 • hustota zaľudnenia presahuje celoslovenský priemer, na 1 km2 tu žije 115,5 obyvateľov, čo je o 4,7 obyvateľov viac než v priemere za SR
 • najhustejšie osídlené sú štyri okresy ležiace na území mesta Košice, podstatne redšie je osídlenie v okrese Sobrance, Gelnica a Rožňava
 • druhé najmladšie obyvateľstvo v rámci krajov SR – nižší priemerný vek, index starnutia pod úrovňou 100 bodov
 • stredná dĺžka života pri narodení u mužov a žien o 1,7 roka nižšia ako priemer SR
 • priaznivá vzdelanostná štruktúra obyvateľstva, na ktorej regionálne rozdiely má výrazný vplyv stupeň urbanizácie
 • najvyšší podiel obyvateľov žijúcich v rómskych osídleniach v rámci krajov (16,7%) 

Trh práce

 • podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov v kraji je o 2,7% nižší ako celoslovenský priemer
 • najvyšší podiel zamestnancov pracuje v oblasti priemyselnej výroby (22,5%), veľkoobchodu a maloobchodu (11,6%), vzdelávania (11,2%) a v oblasti verejnej správy a obrany, povinného sociálneho zabezpečenia (10,2%)
 • vysoká miera nezamestnanosti prevyšujúca priemer SR o 2,7%
 • vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov) na úrovni 51%
 • hlavné hospodárske odvetvia sú priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo
 • medzi dominantné odvetvia priemyselnej výroby patria kovovýroba a hutníctvo, automobilový priemysel, strojárstvo, informačné technológie a elektrotechnika
 • ekonomiku kraja ovplyvňuje silná priemyselná základňa košickej aglomerácie a okresov Michalovce a Spišská Nová Ves
 • nerovnomerné rozloženie priamych zahraničných investícií na Slovensku – Košický kraj prilákal na Slovensko v roku 2020 len 4,3% všetkých priamych zahraničných investícií 

Infraštruktúra

 • najnižší podiel ciest I. triedy v nevyhovujúcom stave z hľadiska pozdĺžnej nerovnosti (IRI) v rámci krajov SR (11,8%, takmer o 8% menej ako priemer SR)
 • kraj má hustú sieť železničných tratí, mesto Košice je druhým najväčším železničným uzlom SR
 • Letisko Košice – Airport Košice a.s. patrí do I. kategórie ako verejné letisko s medzinárodným významom
 • podiel obyvateľov zásobovaných vodou z verejných vodovodov dosahuje len 86,6%, v rámci krajov SR ide o druhú najnižšiu napojenosť obyvateľov
 • podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu je tretí najnižší v rámci krajov SR (66,4%)
 • hustá sieť chránených území národného a európskeho významu (NATURA 2000) 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2022 13:21
Upravené: 06.12.2023 16:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001