Kompetencie a legislatíva

Košický samosprávny kraj zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja, spolupracuje s ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy na príprave národnej stratégie regionálneho rozvoja, aktualizácie koncepcie územného rozvoja Slovenska a rámcových programových dokumentov pre čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie, vypracúva regionálnu inovačnú stratégiu a návrh regionálnej inovačnej politiky, vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, zlepšenie podnikateľského prostredia, spolupracuje s regiónmi a inými vyššími územnými celkami, s univerzitami, so združením miest a obcí Slovenska, mikroregiónmi a obcami i ďalšími subjektmi v území, má v kompetencii prípravu neinvestičných projektových žiadostí zameraných na rozvoj ľudských zdrojov, využívanie obnoviteľných zdrojov energií a revitalizáciu územia.

Vo svojej činnosti postupuje Košický samosprávny kraj v zmysle zákonov č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj ďalších súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Základným dokumentom regionálneho rozvoja v Košickom samosprávnom kraji je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 20.05.2013 10:22
Upravené: 12.09.2013 09:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine