Kompetencie a legislatíva

Kompetencie a činnosť odboru

Odbor regionálneho rozvoja vykonáva územnú samosprávu v oblastiach:

Základnými strategickými dokumentmi regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja sú program rozvoja vyššieho územného celku (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja) a územný plán regiónu (Územný plán veľkého územného celku Košický kraj).

Odbor regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja zabezpečuje a koordinuje:

 • vypracovanie, realizáciu a vyhodnotenie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja,
 • spolupracuje s ministerstvami a ďalšími orgánmi štátnej správy na príprave národnej stratégie regionálneho rozvoja,
 • aktualizácie koncepcie územného rozvoja Slovenska a rámcových programových dokumentov pre čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie,
 • vypracúva regionálnu inovačnú stratégiu a návrh regionálnej inovačnej politiky,
 • vypracovanie a aktualizácia odvetvových rozvojových stratégií a programov,
 • spracovávanie súhrnných charakteristík územia,
 • podieľanie sa na tvorbe informačného systému regiónu,
 • vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev, zlepšenie podnikateľského prostredia,
 • spolupracuje s regiónmi a inými vyššími územnými celkami, s univerzitami, so Združením miest a obcí Slovenska, mikroregiónmi a obcami, i ďalšími subjektmi v území,
 • má v kompetencii prípravu neinvestičných projektových žiadostí zameraných na rozvoj ľudských zdrojov, využívanie obnoviteľných zdrojov energií a revitalizáciu územia.
 • kompetencie súvisiace s činnosťou odboru v rámci cestovného ruchu,
 • kompetencie súvisiace s činnosťou v rámci územného plánovania a životného prostredia,
 • kompetencie súvisiace s činnosťou kontaktných bodov cezhraničných programov Interreg V-A SKHU, ENI SKHUROUA.

Kompetencie v rámci regionálneho rozvoja v rámci legislatívy

Vo svojej činnosti postupuje Košický samosprávny kraj v zmysle nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja,
 • zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 •  zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,
 • zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 121/2022 Z.z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
 • ako aj ďalších súvisiacich zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 20.05.2013 10:22
Upravené: 07.09.2022 09:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001