Čo podporuje Program?

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020 poskytuje finančnú podporu v rámci 4 tematických priorít, ktorými sú:

Prioritná os 1: Príroda a kultúra

Cieľom priority je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti zachovaním, ochranou, podporou a rozvojom prírodného a kultúrneho dedičstva.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

 • podpora spolupráce a rozvoja lokalít kultúrneho dedičstva;
 • zachovávanie a propagácia prírodného dedičstva v programovej oblasti;
 • návrh cezhraničných akčných plánov, vytvorenie modelov a pilotných testovacích aktivít na lepšie využitie kultúrneho a prírodného dedičstva regiónov a kombinácia turizmu s propagáciou a ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva s vykonávaním kreatívnych a umeleckých aktivít;
 • návrh a výstavba miestnych prístupových ciest spojených s miestami prírodného a kultúrneho dedičstva, príprava a výstavba cezhraničnej cestnej infraštruktúry;
 • spoločný rozvoj turistických produktov a ponúk, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu;
 • v prípade aktivít týkajúcich sa cestných stavieb riešenia na zníženie hlukovej záťaže.

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 65 209 186 EUR.

Prioritná os 2: Posilnenie cezhraničnej mobility

Priorita sa sústreďuje na zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice s napojením regionálnych a subregionálnych centier ku koridorom TEN-T vrátane multimodálnych uzlov a na zdokonaľovanie cezhraničných dopravných/logistických služieb rozvojom a vylepšením systémov šetrných k životnému prostrediu a znížením emisií skleníkových plynov za účelom podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

 • príprava jednotlivých investícií: spracovanie štúdií, analýz, štúdií uskutočniteľnosti, technické plány, nákup oprávnení;
 • výstavba cezhraničných komunikácií, mostov a trajektov a súvisiacej infraštruktúry, vrátane pasívnych protihlukových bariér s jasným a priamym prínosom pre TEN-T sieť,
 • príprava jednotlivých investícií: spracovanie štúdií, analýz, koncepcií; vypracovanie odporúčaní týkajúcich sa právno-administratívnych prekážok, ktoré bránia cezhraničnej mobilite;
 • rozvoj inteligentných cezhraničných dopravných systémov (ITS), informačných systémov pre cestujúcich, on-line plánov, e-ticketingu, mobilných aplikácií, spoločných tarifných systémov;
 • vývoj a integrácia cezhraničných služieb verejnej dopravy, ktorou sa ustanovujú dopravné združenia.

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 40 715 389 EUR.

Prioritná os 3: Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti 

Priorita je zameraná na znižovanie nerovností v zamestnanosti medzi regiónmi zlepšením úrovne zamestnanosti v rámci programovej oblasti integráciou cezhraničných trhov práce vrátane cezhraničnej mobility, spoločných miestnych zamestnaneckých iniciatív, informačných a poradenských služieb a spoločných tréningov.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

 • cielené opatrenia na posilnenie zamestnanosti prostredníctvom rozvoja produktov a služieb založených na miestnom potenciáli;
 • iniciatívy a služby zamerané na zlepšenie cezhraničnej mobility pracovných síl,
 • investície do infraštruktúry, ktoré prispievajú k modernizácii, štrukturálnej transformácii a trvalo udržateľnému rozvoju špecifických oblastí, ktoré majú za následok merateľné zlepšenie pracovnej mobility;
 • zahájenie a realizácia spoločných integrovaných iniciatív cezhraničnej zamestnanosti,
 • zriadenie podnikateľských služieb podporujúcich zamestnanosť a vytváranie infraštruktúrnych podmienok;
 • spoločné vzdelávacie a školiace programy;
 • zriaďovanie a prevádzkovanie funkcie manažmentu na obdobie vykonávania akčného plánu, na plnenie úloh spoločného riadenia, koordinácie projektov, dosah znevýhodnených skupín, príprava a aktualizácia akčného plánu, vypracovanie projektových správ a vykonávanie komunikačných činností.

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 40 715 389 EUR.

Prioritná os 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Priorita je sústredená na posilnenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a na rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami.

Činnosti, ktoré sa majú podporiť v rámci investičnej priority:

 • posilnenie a zlepšenie možností spolupráce a efektívnosti spolupráce medzi rôznymi organizáciami v konkrétnych odvetviach prostredníctvom spoločných odborných programov, kurzov, výmeny skúseností, kapitalizácie a výmeny know-how;
 • podpora aktivít zameraných na zlepšenie cezhraničných služieb poskytovaných spoločne a rozvoj malej infraštruktúry potrebnej na poskytovanie spoločných služieb;
 • zahájenie a posilnenie udržateľnej cezhraničnej spolupráce medzi občanmi z oboch strán hranice a posilnenie spoločenskej súdržnosti programového územia, ktorej výsledkom sú zlepšené cezhraničné služby.

Celkový dostupný rozpočet na prioritu je: 25 666 448 EUR.

Autor/zdroj: Ing. Tünde Erényi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.07.2018 15:51
Upravené: 30.07.2018 16:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001