Koncepčné materiály

Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2027

„Stratégia udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji do roku 2027“ je základným dokumentom strategického plánovania ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v rámci štruktúry destinačného manažmentu na území Košického samosprávneho kraja. Definuje vízie a ciele rozvoja do roku 2027 a to s ohľadom na špecifiká, ktoré v cestovnom ruchu vytvára úzky vzťah medzi záujmami prichádzajúcich návštevníkov a záujmami obyvateľov žijúcich na území destinácie. Dokument definuje záväzné východiskové prístupy pre systémové napĺňanie širšej vízie Košického samosprávneho kraja posilniť postavenie cestovného ruchu v ekonomike kraja.

Analyzovanie aktuálneho východiskového stavu prebiehalo prostredníctvom viacerých štandardných nástrojov tak, aby výsledný získaný obraz predstavoval podrobné zmapovanie objektívnych daností samotnej destinácie, ale aj jej nedostatkov, zohľadnil dostupné dátové zisťovania a ďalej takisto spätnú väzbu odbornej i širokej verejnosti. Súbor týchto poznatkov slúžil na vytvorenie SWOT analýzy, ktorá rámcuje predpoklady pre zadefinovanie strategického prístupu pre trvalo udržateľný rozvoj destinácie Košický kraj do roku 2027.

Návrhová časť strategického dokumentu:

  • definuje dlhodobú víziu ako východisko, ktoré vytvára predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu na území kraja
  • určuje strategické ciele, ktorých plnenie umožní túto víziu napĺňať
  • stanovuje súbor rozvojových programov, ktoré obsahujú návrhy programových opatrení pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu v destinácii
  • definuje zóny rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji v záujme postupného (kumulatívneho) napĺňania cieľov na oboch úrovniach (krajskej i regionálnej) a ich efektivity v plánovanom rozvoji cestovného ruchu ako nástroja ekonomického rozvoja kraja. Zonácia bude v aktuálnom strategickom období fungovať ako dôležitý referenčný rámec pre zadefinovanie konkrétnych aktivít v rámci ročných akčných plánov rozvoja. Zároveň jej štruktúra bude dôsledne zohľadňovaná počas celej implementácie stratégie v záujme efektívneho využívanie existujúcich ľudských i finančných zdrojov kraja, rovnako možnosť čerpania prostriedkov z podporných finančných nástrojov EÚ a Slovenska.

Stratégia udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji do roku 2027 bola schválená Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja v roku 2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2012 11:12
Upravené: 02.09.2022 11:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001