Kúpele

V európskom  kontexte  je  Slovensko  považované  za  tradičnú  kúpeľnú  destináciu  s dávnou históriou spájajúcej  sa  so  vznikom  prvých  osídlení  v blízkosti  termálnych  či  minerálnych  prameňov.

Dôležitým medzníkom v rozvoji kúpeľníctva na Slovensku bolo 18. storočie, kedy v dôsledku rozvoja vedeckého bádania o blahodarných účinkoch minerálnych  a termálnych  prameňov  na  zdravie  človeka dochádza  k budovaniu  kúpeľných  centier .  Tie postupne začali  slúžiť  aj  ako  možné  miesta  zábavy  a odpočinku. Počas medzivojnového  obdobia zažívali slovenské  kúpeľné  mestá  rozkvet,  predovšetkým  vďaka  klientele z Českej republiky.

Za obdobie   najväčšieho   úpadku sa považuje   povojnové   obdobie,   kedy   došlo k masívnemu   znárodňovaniu   súkromného   majetku, ktoré   neobišlo   ani      kúpeľníctvo. Zmenu k lepšiemu  priniesli  až  60.roky 20.  stor.,  kedy  sa  začalo  s postupnými  investíciami  do  obnovy infraštruktúry  a pristúpilo  sa    k zmenám v  oblasti  manažmentu  a propagácie  slovenských  kúpeľov v zahraničí. Posledným  výrazným  zlomovým  momentom  vo  vývoji  slovenského kúpeľníctva  bol  rok  1989,  kedy  v dôsledku  celospoločenských  zmien,  došlo  k mnohým  zásadným zmenám  v oblasti  majetkovoprávnych  pomerov  kúpeľných  komplexov. Vo  výpočte  historických medzníkov  by neposlednom   rade nemožno  opomenúť ani r. 2004, kedy sa Slovensko stalo súčasťou Európskej  únie.  To nepochybne  prispelo  k otvoreniu  priestoru  pre ich  ďalší  rozvoj,  avšak prinieslo  aj  nové  výzvy  v podobe  zvýšenej  konkurencie  najmä  zo  strany  okolitých  krajín. Aktuálna situácia  v slovenskom  kúpeľníctve  je  teda  do  značnej  miery  poznačená  snahou  o zlepšenie  kvality poskytovaných  služieb,  ktoré  ešte  stále  v mnohých  smeroch  nedosahujú  požadovanú  úroveň.  Toto úsilie  je  potrebné  vnímať  v kontexte  snáh o celkové posilnenie  postavenia  cestovného  ruchu v národnom hospodárstve.

Mapa fungujúcich kúpeľov na území SR

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.11.2023 15:21
Upravené: 04.12.2023 16:27