Kúpeľníctvo v Košickom kraji

Košický kraj disponuje dobrými podmienkami pre kúpeľníctvo, avšak kúpele, ktoré doteraz využívajú svoje klimatické podmienky a sú zaradené do zoznamu kúpeľných miest na Slovensku sú kúpele Štós. Z  hľadiska kategorizácie kúpeľných miest podľa atraktivity, vybavenosti a  významu miest pre cestovný ruch môžeme kúpeľné strediská na území  Košického kraja rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Kúpeľné strediská na území  Košického kraja rozdelené do skupín

Uhličité minerálne vody Košického kraja a možnosti ich využitia

Obr. 2. Rozloženie minerálnych vôd a termálnych prameňov na území Slovenska:

Rozloženie minerálnych vôd a termálnych prameňov na území Slovenska

Obr. 3. Rozloženie minerálnych prameňov Košického kraja:

Rozloženie minerálnych prameňov Košického kraja

Rozšírenie prírodných minerálnych vôd v okresoch Košického kraja

Okres Spišská Nová Ves

Zo  zdrojov  uhličitej  minerálnej  vody  v  okrese  sa  javí  ako  podmienečne  perspektívny  zdroj  v  Slatvine  (prameň  Anna),  využívaný  v  minulosti  na  plnenie  do  fliaš  (voda sa distribuovala pod názvom „Slatvinka“). Má  malú  výdatnosť,  pri  racionálnom  geofyzikálnom  a  vrtnom  prieskume  možno  však  očakávať  získanie  kvalitnej prírodnej minerálnej vody s vyššou výdatnosťou.

Popri hodnotení zdrojov studených uhličitých minerálnych vôd treba za účelné upozorniť na skutočnosť, že   na   území   okresu   Spišská   Nová   Ves   vytekajú   v   súčasnosti   bez   využitia   z   vrtov   pri   Arnutovciach   a  Letanovciach  termálne  vody,  ktoré  by  bolo  vhodné  použiť  priamo,  napr.  na  vybudovanie  rekreačných kúpalísk. 

Okres Gelnica

Na území tohto okresu nemožno rátať s perspektívou vyhľadania nových využiteľných zdrojov uhličitej minerálnej  vody.  Prameň  pri  Hrišovciach  je  výsledkom  iba  slabého  sýtenia  pripovrchovej  podzemnej  vody  oxidom uhličitým.  

Okres Trebišov

Uhličité minerálne vody na území tohto okresu patria k chlorido-hydrogénuhličitanovému sodnému typu so  zvýšenou  celkovou  mineralizáciou.  Perspektívnym  sa  javí  obnovenie  činnosti  zaniknutých  kúpeľov  vo  Veľatoch. 

Okres Sobrance

Perspektívy získania nových využiteľných zdrojov minerálnej vody (napr. Kyselka na lúke/Jenkovce, Kyselka/Nižné Nemecké, Vrt vo dvore ŠM/Porostov, Vrt RH-1/Svätuš, na území okresu Sobrance sú veľmi slabé.    Nemožno  síce  vylúčiť  možnosť  získania  takýchto  zdrojov  vrtným  prieskumom  v  južnej  časti  okresu  v  priestore  Nižné  Nemecké  -  Svätuš,  očakávané  výdatnosti  však  budú  v  porovnaní  s  nákladmi  na  prieskum  nízke. 

Ďalšie lokality minerálnych prameňov na území kraja: Slaný vrt Buzica (okres Košice-okolie), Slaný vrt a Slaná voda Michaľany (okres Trebišov), Prameň v Slanom jarku Kuzmice (okres Trebišov), Slaná studňa Veľký Kazimír (okres Trebišov), Kvašná voda Baririt – Slivník (okres Trebišov), Kúpeľný prameň Veľaty (okres Trebišov. Uvedené pramene o odbornom zachytení a úprave okolia môže byť vhodný na verejné využitie s upozornením na zdravotné účinky minerálnej vody.
Na  území  okresov  Košice,  Michalovce (tie pramene ktoré evidujeme sa využívajú na napájanie dobytka a pranie) a  Rožňava  sa  nenachádzajú  žiadne  perspektívne  výskyty  minerálnych vôd.

Zhodnotením  súčasného  stavu  využitia  minerálnych  vôd  východného  Slovenska  sa  potvrdilo,  že  rozhodujúca časť zdrojov prírodnej uhličitej minerálnej vody je dnes využitá v plniarňach alebo v kúpeľoch.  Na  získanie  nového  zdroja  prírodnej  uhličitej  minerálnej  vody  je  vo  všetkých  prípadoch  nevyhnutné    realizovať  hydrogeologický  a  hydrogeochemický  prieskum.  Na  optimálne  lokalizovanie  prieskumných  a exploatačných  objektov  bude  treba  okrem  už  spomínaných  prieskumov  na  väčšine  lokalít  vykonať  aj  geofyzikálny  a atmogeochemický prieskum  v  rozsahu,  danom  podmienkami  konkrétnej  lokality.  Hlavným  problémom získania nového zdroja nebude samotná identifikácia výskytu minerálnej vody, ale zabezpečenie dostatočne veľkej výdatnosti zdroja na rentabilnú prevádzku plniarne.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.12.2023 15:40
Upravené: 04.12.2023 16:27