Kompetencie a legislatíva

Pôsobnosť Košického samosprávneho kraja v oblasti cestovného ruchu vychádza zo zákona č.302/2001 o samospráve vyšších územných celkoch a zákona č.91/2010 o podpore cestovného ruchu. Košický samosprávny kraj v zmysle zákona č.91/2010 o podpore cestovného ruchu inicioval založenie Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj ako organizácie destinačného manažmentu na území kraja a podieľa sa na jej spolufinancovaní.

Odbor regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu:

 • spracováva stratégie a koncepcie rozvoja cestovného ruchu KSK,
 • realizuje a monitoruje strategické dokumenty na krajskej úrovni – Stratégia rozvoja cestovného ruchu v Košickom kraji do roku 2020 a Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji,
 • podieľa sa na tvorbe informačného systému KSK,
 • organizuje odborné semináre a konferencie zamerané na rozvoj CR v rámci územia KSK,
 • zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich pre KSK z uznesení vlády SR,
 • podporuje tvorbu produktov cestovného ruchu vrátane ich marketingu,
 • spolupracuje s  Ministerstvom dopravy a výstavby a ostatnými odbornými inštitúciami pri vypracovávaní materiálov koncepčného významu, poskytuje poradenstvo v otázkach cestovného ruchu pre mestá, obce, mikroregióny, združenia a organizácie cestovného ruchu na území KSK,
 • zabezpečuje propagáciu Košického samosprávneho kraja z hľadiska CR, spolupracuje  s odbornými inštitúciami v oblasti marketingu a propagácie CR v KSK,
 • podieľa sa na zbere, spracúvaní a vyhodnocovaní štatistických údajov z oblasti cestovného ruchu na území KSK,
 • koordinuje spoluprácu s orgánmi miestnej samosprávy, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami pri vytváraní podmienok a zabezpečovaní rozvoja CR na území KSK,
 • spolupracuje so zahraničnými partnerskými regiónmi pri podpore rozvoja cestovného ruchu,
 • zabezpečuje tvorbu informačných a propagačných materiálov a publikácií o KSK zameraných na ponuku cestovného ruchu v kraji,
 • spolupracuje v oblasti cestovného ruchu s ostatnými VÚC Slovenskej republiky s cieľom spoločného postupu na zahraničných trhoch pri prezentácii Slovenska ako cieľovej destinácie,
 • zabezpečuje úlohy v súvislosti so zapájaním odboru organizácií KSK do prípravy projektov na získavanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, grantového systému Ministerstva kultúry SR a iných rezortov a organizácii,
 • v rámci vyhlásených výziev na predkladanie projektov v oblasti cestovného ruchu poskytuje potencionálnym žiadateľom poradenskú činnosť,
 • spolupracuje so samosprávami , záujmovými združeniami  a podnikateľskou sférou pri budovaní infraštruktúry cestovného ruchu,
 • v prípade potreby vydáva podporné stanoviská k projektom v rámci vyhlásených výziev pri implementácií štrukturálnych fondov,
 • poskytuje konzultačnú činnosť študentom vysokých a stredných škôl.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.08.2012 09:59
Upravené: 10.03.2021 09:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine