Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2022 – 2027

V súčasnosti prebieha príprava nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) (ďalej ako „PHRSR KSK“).

PHRSR KSK je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu.

Hlavným impulzom pre spracovanie nového PHRSR KSK vrátane Integrovanej územnej stratégie Košického kraja (ďalej ako „IÚS KK“) je príprava na nové programové obdobie Európskej únie na roku 2021 – 2027 a Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov s názvom Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Na regionálnej a miestnej úrovni vznikla potreba zosúladenia rozvojových cieľov a programov s investičnými prioritami EÚ pre kohéznu politiku na roku 2021 – 2027 a zároveň s cieľmi stanovenými vo Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030.

PHRSR KSK bude pozostávať z 5 základných častí:

  1. Úvod
  2. Analytická časť
  3. SWOT analýza
  4. Strategicko-programová časť
  5. Realizačno-finančná časť
      

Aktuálne prebieha príprava strategicko-programovej časti dokumentu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.08.2022 16:16
Upravené: 02.09.2022 08:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine