Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023 – 2027

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) (ďalej ako „PHRSR KSK“) je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu.

Impulzom pre spracovanie PHRSR KSK je zefektívniť systém strategického riadenia rozvoja, zaviesť riadenie bližšieho občanom, ako aj zaviesť nové inovatívne prístupy za účelom zlepšenia kvality života občanov a podmienok pre ekonomické aktivity v regióne.

Pri tvorbe dokumentu boli rešpektované aktuálne metodické dokumenty pre tvorbu PHRSR VÚC. Pri príprave PHRSR KSK sa postupovalo v súlade s Metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, spracovanej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, schválenej vo februári 2022. Cieľom týchto nových metodických pokynov bolo zakomponovanie integrovaného prístupu k regionálnej politike a regionálnemu rozvoju v rámci tvorby strategického dokumentu a spresnenie jednotlivých krokov tohto procesu. Zároveň sa posilnil princíp participatívneho plánovania.

Do procesu tvorby dokumentu boli počas všetkých fáz príprav zapojení zástupcovia miest a obcí na území kraja, široká skupina sociálno-ekonomických partnerov a zástupcov akademického sektora a výskumu, ako aj predstavitelia súkromného sektora (najväčší zamestnávatelia na území kraja, zástupcovia obchodnej komory a zväzov podnikateľských subjektov). Zo strany mimovládneho sektora boli zapojení zástupcovia cirkví, neziskových organizácií pôsobiacich v rôznych oblastiach (najmä životné prostredie, vzdelávanie, sociálna oblasť, zdravotná starostlivosť, turizmus a kultúra). Individuálne tematické rokovania boli realizované so zástupcami štátnej správy.

Jednotliví aktéri boli do procesu tvorby dokumentu zapojení rôznymi spôsobmi, či už prostredníctvom tematických pracovných skupín, individuálnej komunikácie, dotazníkového prieskumu, ako aj osobných moderovaných rozhovorov.

Dôležitou súčasťou bolo aj identifikovanie konkrétnych projektových zámerov zo strany jednotlivých obcí na území kraja a rôznych aktérov, ktorí touto formou aktívne prispeli do procesu tvorby dokumentu prostredníctvom identifikácie svojich potrieb v regióne.

Proces tvorby strategického dokumentu bol počas spracovania jednotlivých etáp konzultovaný so zástupcami gestora zodpovedného za regionálnu politiku Slovenska (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predtým Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu).

PHRSR KSK pozostáva z 5 základných častí:

  1. Úvod
  2. Analytická časť
  3. SWOT analýza
  4. Strategicko-programová časť
  5. Realizačno-finančná časť
      

Proces tvorby PHRSR KSK prebiehal od roku 2020, kedy bola spracovaná Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja, ktorá bola v decembri 2020 schválená Radou partnerstva na jej ustanovujúcom zasadnutí. V roku 2021 bola odoslaná na pripomienkovanie na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a následne bola v júni 2021 schválená Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja (Uznesenie č. 555/2021).
V roku 2021 začali prípravy úvodnej a analytickej časti, vrátane SWOT analýz územia, v roku 2022 bola táto časť dokumentu dokončená a prerokovaná.

V druhej polovici roka 2022 začala príprava návrhovej (strategicko-programovej) a implementačnej (realizačno-finančnej) časti dokumentu, ktorá bola dokončená a prerokovaná v priebehu roka 2023.

Koncom roka 2022 bol zahájený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie.
PHRSR KSK bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja dňa 8.12.2023.

Hlavný dokument:

Prílohy dokumentu:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.08.2022 16:16
Upravené: 12.03.2024 14:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001