Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023 – 2027

V súčasnosti prebieha príprava nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) (ďalej ako „PHRSR KSK“).

PHRSR KSK je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie regiónu.

Hlavným impulzom pre spracovanie nového PHRSR KSK vrátane Integrovanej územnej stratégie Košického kraja (ďalej ako „IÚS KK“) je príprava na nové programové obdobie Európskej únie na roku 2021 – 2027 a Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov s názvom Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030. Na regionálnej a miestnej úrovni vznikla potreba zosúladenia rozvojových cieľov a programov s investičnými prioritami EÚ pre kohéznu politiku na roku 2021 – 2027 a zároveň s cieľmi stanovenými vo Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030.

PHRSR KSK bude pozostávať z 5 základných častí:

  1. Úvod
  2. Analytická časť
  3. SWOT analýza
  4. Strategicko-programová časť
  5. Realizačno-finančná časť
      

Proces tvorby PHRSR KSK prebiehal od roku 2020, kedy bola spracovaná Vstupná správa Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja / Integrovanej územnej stratégie Košického kraja, ktorá bola v decembri 2020 schválená Radou partnerstva na jej ustanovujúcom zasadnutí. V roku 2021 bola odoslaná na pripomienkovanie na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a následne bola v júni 2021 schválená Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja (Uznesenie č. 555/2021).
V roku 2021 začali prípravy úvodnej a analytickej časti, vrátane SWOT analýz územia, v roku 2022 bola táto časť dokumentu dokončená a prerokovaná.

V druhej polovici roka 2022 začala príprava návrhovej (strategicko-programovej) a implementačnej (realizačno-finančnej) časti dokumentu, ktorá bola dokončená a prerokovaná v priebehu roka 2023.

Koncom roka 2022 bol zahájený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a zdravie.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.08.2022 16:16
Upravené: 28.11.2023 14:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine