Integrovaný územný rozvoj

Rada partnerstva je integrovaný územný rozvoj košického kraja

Rada partnerstva tvorí kľúčový inštitucionálny mechanizmus na stanovenie územných cieľov na regionálnej úrovni prostredníctvom integrovanej územnej stratégie (IÚS) a ich implementáciu v rámci Programu Slovensko. Obdobne ako Kooperačné rady UMR pre rozvoj územia udržateľného mestského rozvoja. Rada partnerstva má územnú pôsobnosť na území Košického kraja. Zároveň zohráva v novom programovom období 2021 – 2027 kľúčovú úlohu pri implementácii PHRSR KSK. Preto je potrebné vnímať ju ako regionálnu platformu, ktorá sa skladá z členov zastupujúcich jednak samosprávny kraj, miestnu územnú samosprávu (mestá, obce a združenia obcí) a štát, ale aj podnikateľský a akademický sektor, školstvo a občiansku spoločnosť v danom území. Zriadenie Rady partnerstva bolo iniciované zo strany Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Pôsobnosť, zloženie, úlohy a ďalšie pravidlá upravuje Štatút Rady partnerstva Košického kraja pre integrovaný územný rozvoj, ktorý je doplnený o procedurálne otázky Rokovacím poriadkom.

Nové úlohy regionálnych partnerov v programovom období 2021 – 2027 sú vykonávané v rámci novovytvorených Rád partnerstva na území krajov (úroveň NUTS 3) a Kooperačných rád udržateľného mestského rozvoja (UMR), ako riadiacich štruktúr koordinujúcich procesy plánovania, implementácie a monitorovania.

Medzi kľúčové prvky nástroja integrovaných územných investícii (IÚI) patrí:

  • stanovené územie a integrovaná stratégia územného rozvoja (spoločné plánovacie regióny),
  • balík činností naplánovaných na implementáciu,
  • riadiace štruktúry, ktoré budú nástroj IÚI spravovať (Rada partnerstva).

V rámci Košického kraja boli pre potreby spracovania Integrovanej územnej stratégie Košického kraja stanovené nasledujúce strategicko-plánovacie regióny (SPR) a regióny udržateľného mestského rozvoja (UMR):

  • Strategicko-plánovacie regióny (SPR): územie okresu Rožňava (SPR Gemer), územie okresu Spišská Nová Ves (SPR Spiš), územie okresu Gelnica (SPR Hnilec), územie okresu Košice – okolie (SPR Abov), územie okresu Trebišov (SPR Dolný Zemplín: Trebišovsko) a územie okresov Sobrance a Michalovce (SPR Dolný Zemplín: Sobranecko-Michalovsko);
  • Udržateľný mestský rozvoj (UMR): funkčná oblasť mesta Košice – územie mesta Košice a priľahlých obcí (UMR Košice) a funkčná oblasť mesta Michalovce – územie mesta Michalovce a priľahlých obcí (UMR Michalovce).

Strategicko-plánovacie regióny a regióny udržateľného mestského rozvoja v Košickom kraji

Strategicko-plánovacie regióny a regióny udržateľného mestského rozvoja v Košickom kraji
Zdroj: vlastné spracovanie

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.10.2023 15:24
Upravené: 19.10.2023 15:42