Index sociálneho pokroku (SPI)

V rámci projektu „Inteligentý a lepší Košický samosprávny kraj“ bol na Úrade KSK v spolupráci s odborníkmi zo svetovej organizácie Social Progress Imperative vytvorený Index sociálneho pokroku – Social Progress Index (SPI), ktorý je súčasťou nového PHRSR KSK na roky 2023-2027 (2030).

Výsledky merania SPI za okresy Košického kraja za roky 2015 – 2020 sú znázornené v jednotlivých kartách (možnosť listovať) v nasledujúcej aplikácii.

SPI je jedným z najprepracovanejších svetových systémov vyvinutých pre meranie spoločenského rozvoja. Ide o prvý systém, ktorý meria spoločenský rozvoj nezávisle na ekonomických ukazovateľoch a poskytuje podrobný prehľad o tom, či majú obyvatelia prístup k širokej škále oblastí, podľa ktorých sa hodnotí sociálny rozvoj, ako sú napr. základné služby, príležitosti, lekárska starostlivosť, vzdelanie, bývanie, práva a sloboda bez diskriminácie a ďalšie.

Koncepčne SPI rozdeľuje sociálny pokrok na tri hlavné dimenzie: základné ľudské potreby, základy blahobytu a príležitosti. V tomto duchu SPI považuje sociálny pokrok za "schopnosť spoločnosti uspokojiť základné ľudské potreby svojich občanov, vytvoriť základy, ktoré umožňujú občanom a spoločenstvám zvýšiť a udržiavať kvalitu svojho života a vytvárať podmienky na dosiahnutie plného potenciálu všetkých jednotlivcov". Každá dimenzia pozostáva zo štyroch zložiek, ktoré sa skladajú z troch až piatich špecifických ukazovateľov a všetky ukazovatele sú merané konzistentnou metodikou.

Primárnym cieľom SPI je pomôcť regiónom adresnejšie definovať svoje priority v rámci regionálneho plánovania a tvorby politík a identifikovať partnerov v rôznych štádiách hospodárskeho rozvoja, za účelom výmeny skúsenosti a nastavovania rozvojových priorít. SPI zároveň predstavuje dôležitý prínos do diskusie v rámci iniciatívy „beyond GDP“ („nad rámec hrubého domáceho produktu – HDP“), ktorá sa usiluje hľadať alternatívne prístupy k meraniu vyspelosti regiónov, ktoré by nezohľadňovali len HDP ako jediný indikátor.

Predmetom hodnotenia SPI v Košickom kraji je súbor 46 indikátorov v nasledujúcich oblastiach:

Základné ľudské potreby

 • výživa a základná lekárska starostlivosť
 • voda a kanalizácia
 • prístrešia
 • osobná bezpečnosť

Základy blahobytu

 • prístup k základnému vzdelaniu
 • prístup k informáciám a komunikáciám
 • zdravie a wellness
 • kvalita životného prostredia

Príležitosti

 • ľudské práva
 • osobná sloboda a príležitosti
 • inklúzia
 • prístup k vyššiemu vzdelávaniu

Autor/zdroj: Katarína Rosičová a Petronela Nagyová, aplikáciu nahodil Jozef Sekerák
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.09.2022 08:21
Upravené: 17.03.2023 10:47