Program obnovy krajiny

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dňa 22.10.2018 schválilo Program obnovy krajiny košického kraja. Cieľom programu je zmeniť prístup pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny  a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine. Realizáciou týchto opatrení chce kraj v spolupráci s partnermi prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti, k zvýšeniu zásoby vodných zdrojov a k ozdraveniu klímy. Vo februári 2019 bol schválený Akčný plán Program obnovy krajiny košického kraja na rok 2019,  v súlade s ktorým sa uskutočnila 1. konferencia obnovy krajiny, z ktorej bol spracovaný zborník.

Prezentácie z konferencie 21.3.2019:

Dňa 18.9.2019 sa konal 1. seminár obnovy krajiny Obnov si poškodenú krajinu svojho územia.
Pán Michal Kravčík na seminári prezentoval Zámery, ciele a časový plán Programu obnovy krajiny Košického krajaZásady a princípy manažmentu dažďových vôd.

Ďalšie prezentácie:

Dňa 19.10.2019 sa zrealizovala dažďová záhrada v areáli Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach. Spolu bolo v roku 2019 vybudovaných 5 dažďových záhrad v areáloch stredných škôl v Košiciach, v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 13.11.2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie primátorov, starostov, poľnohospodárov, lesných hospodárov, zástupcov štátnej správy, aktivistov a dobrovoľníkov okresu Trebišov pod názvom Zriadenie vodných rád v rámci schváleného Programu obnovy krajiny. Ďalšie stretnutia sa uskutočnili v Krompachoch 27.11.2019, v Štítniku 28.11.2019, na Zemplínskej Šírave 11.12.2019 a v Košiciach 12.12.2019.

Na stretnutiach boli prezentované: Program obnovy krajiny v nadväznosti na pripravovanú stratégiu na zmenu klímy s návrhom adaptačných opatrení (p. Jaroslav Tešliar, p. Ján Dzurdženik), Metodika zakladania vodných rád (p. Michal Kravčík) a Nové programovacie obdobie 2021-2027 (p. Tomáš Malatinec, p. Barbora Kováčová).

Hlavným cieľom stretnutí bolo zriadiť vodné rady, ktoré budú formovať víziu integrovanej ochrany vôd v jednotlivých okresoch kraja. Na území kraja bolo zriadených 6 vodných rád – vodná rada okresu Trebišov, vodná rada okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, vodná rada okresu Rožňava, vodná rada okresov Michalovce a Sobrance, vodná rada okresov Košice a Košice – okolie a vznikla aj vodná rada mikroregiónu Poondavie. Členovia vodných rád a to predstavitelia obecných, mestských, regionálnych samospráv, orgánov štátnej správy,  podnikateľov, aktivistov, dobrovoľníkov a verejnosti budú tvoriť akčné plány integrovanej ochrany vôd vo svojom území, ktoré sa stanú súčasťou stratégie územného rozvoja kraja. Pre záujemcov o členstvo vo vodných radách je k dispozícii Metodika zakladania vodných rád, ktorú pripravil pán Michal Kravčík a Manuál „Obnov si svoj les/poľnohospodársku pôdu/pozemok“.

Spracovaný spoločný dotazník členov vodných rád a zápisnice zo stretnutí:

Dňa 15.5.2020 bol na zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja predložený odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu v roku 2019 a Akčný plán Programu obnovy krajiny košického kraja na rok 2020. V súlade s plánom bolo realizovaných a odovzdaných 10 dažďových záhrad v areáloch škôl a školských zariadení. Bol podaný projekt „Realizácia vodozádržných opatrení v Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi“, ktorý zahŕňa 7 vodozádržných opatrení na ploche 7 145 m2. Bol ukončený projekt “Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji“ a schválený medzinárodný projekt „CLIMADAM“ zameraný na klimatickú zmenu - adaptáciu a mitigáciu v Košickom kraji a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v celkovej výške 432 069 eur. Organizačne sa zabezpečuje činnosť 6 vodných rád, pripravujú sa letáky, videá a film v rámci projektu „OSA“. Dňa 20.10.2020 sa uskutočnilo prerokovanie prvého návrhu akčného plánu za mikroregión Poondavie. Ďalšie plány budú prerokované do konca roka 2020. Po ich odsúhlasení bude vypracovaný Akčný plán Programu obnovy krajiny Košického kraja, ktorý sa stane súčasťou pripravovanej integrovanej stratégie územného rozvoja kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.10.2019 11:00
Upravené: 18.11.2020 10:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról