Program obnovy krajiny

Logo programuZastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja dňa 22.10.2018 schválilo Program obnovy krajiny košického kraja. Cieľom programu je zmeniť prístup pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny  a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine. Realizáciou týchto opatrení chce kraj v spolupráci s partnermi prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, k zvýšeniu pôdnej úrodnosti, k zvýšeniu zásoby vodných zdrojov a k ozdraveniu klímy. Vo februári 2019 bol schválený Akčný plán Program obnovy krajiny košického kraja na rok 2019,  v súlade s ktorým sa uskutočnila 1. konferencia obnovy krajiny, z ktorej bol spracovaný zborník.

Prezentácie z konferencie 21.3.2019:

Dňa 18.9.2019 sa konal 1. seminár obnovy krajiny Obnov si poškodenú krajinu svojho územia.
Pán Michal Kravčík na seminári prezentoval Zámery, ciele a časový plán Programu obnovy krajiny Košického krajaZásady a princípy manažmentu dažďových vôd.

Ďalšie prezentácie:

Dňa 19.10.2019 sa zrealizovala dažďová záhrada v areáli Obchodnej akadémie na Watsonovej ulici v Košiciach. Spolu bolo v roku 2019 vybudovaných 5 dažďových záhrad v areáloch stredných škôl v Košiciach, v Michalovciach a v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 13.11.2019 sa uskutočnilo prvé stretnutie primátorov, starostov, poľnohospodárov, lesných hospodárov, zástupcov štátnej správy, aktivistov a dobrovoľníkov okresu Trebišov pod názvom Zriadenie vodných rád v rámci schváleného Programu obnovy krajiny. Ďalšie stretnutia sa uskutočnili v Krompachoch 27.11.2019, v Štítniku 28.11.2019, na Zemplínskej Šírave 11.12.2019 a v Košiciach 12.12.2019.

Na stretnutiach boli prezentované: Program obnovy krajiny v nadväznosti na pripravovanú stratégiu na zmenu klímy s návrhom adaptačných opatrení (p. Jaroslav Tešliar, p. Ján Dzurdženik), Metodika zakladania vodných rád (p. Michal Kravčík) a Nové programovacie obdobie 2021-2027 (p. Tomáš Malatinec, p. Barbora Kováčová).

Hlavným cieľom stretnutí bolo zriadiť vodné rady, ktoré budú formovať víziu integrovanej ochrany vôd v jednotlivých okresoch kraja. Na území kraja bolo zriadených 6 vodných rád – vodná rada okresu Trebišov, vodná rada okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, vodná rada okresu Rožňava, vodná rada okresov Michalovce a Sobrance, vodná rada okresov Košice a Košice – okolie a vznikla aj vodná rada mikroregiónu Poondavie. Členovia vodných rád a to predstavitelia obecných, mestských, regionálnych samospráv, orgánov štátnej správy,  podnikateľov, aktivistov, dobrovoľníkov a verejnosti budú tvoriť plány integrovanej ochrany vôd vo svojom území, ktoré sa stanú súčasťou stratégie územného rozvoja kraja. Pre záujemcov o členstvo vo vodných radách je k dispozícii Metodika zakladania vodných rád, ktorú pripravil pán Michal Kravčík a Manuál „Obnov si svoj les/poľnohospodársku pôdu/pozemok“.

Spracovaný spoločný dotazník členov vodných rád a zápisnice zo stretnutí:

Dňa 15.5.2020 bol na zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja predložený odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu v roku 2019 a Akčný plán Programu obnovy krajiny košického kraja na rok 2020. V súlade s plánom bolo realizovaných a odovzdaných 10 dažďových záhrad v areáloch škôl a školských zariadení. Bol podaný projekt „Realizácia vodozádržných opatrení v Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi“, ktorý zahŕňa 7 vodozádržných opatrení na ploche 7 145 m2. Bol ukončený projekt “Adaptačná stratégia na zmenu klímy v Košickom kraji“ a schválený medzinárodný projekt „CLIMADAM“ zameraný na klimatickú zmenu - adaptáciu a mitigáciu v Košickom kraji a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny v celkovej výške 432 069 eur. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Organizačne sa zabezpečuje činnosť 6 vodných rád, pripravujú sa letáky, videá a film v rámci projektu „OSA“. V čase od októbra do decembra 2020 sa uskutočnilo prerokovanie a schválenie plánov regiónu Abov, Gemer, Spiš, Zemplín I - TrebišovZemplín II - Poondavie, Zemplín III - Michalovce, Sobrance. Bol vypracovaný Plán vodných rád Programu obnovy krajiny Košického kraja, ktorý bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja 19.2.2021. Uznesením č. 512/2021 bol schválený odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu v roku 2020 a Akčný plán Programu obnovy krajiny košického kraja na rok 2021. Organizácia pracovných stretnutí Vodných rád v roku 2021 bola skomplikovaná pandémiou COVID -19 a upustilo sa od organizovania pracovných stretnutí na mieste. Osobné pracovné stretnutie sa uskutočnilo v obci Michaľany, 8.júna 2021 s cieľom prezentácie aktivít projektu CLIMADAM. V rámci programu bolo zrealizovaných 14 dažďových záhrad, bol vypracovaný „Zelený katalóg – Inšpirácia pre realizáciu zelených opatrení v areáloch stredných škôl, zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych zariadeniach Košického samosprávneho kraja“. Pokračovalo sa v maximálnom využívaní finančných schém v rámci operačných programov na Slovensku, v Európskej únii resp. z iných zdrojov financovania (projekty „Tid(y)Up“, „OSA“, „CLIMADAM“, „HOBO“). Na 29. zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja dňa 28.2.2022 bol predložený odpočet prác zrealizovaných v rámci Akčného plánu v roku 2021 a Akčný plán Programu obnovy krajiny košického kraja na rok 2022 (schválený uznesením č. 657/2022).

Aktivity programu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.10.2019 11:00
Upravené: 14.03.2024 15:28

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001