Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 – 2026

Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. KSK vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb v spolupráci s inými poskytovateľmi sociálnych služieb a s prijímateľmi sociálnych služieb vo svojom územnom obvode na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb.

Odbor sociálnych vecí Úradu KSK vypracoval Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 – 2026 (ďalej len „Koncepcia“) ako základný strategický dokument rozvoja sociálnych služieb. Časové vymedzenie platnosti Koncepcie na obdobie rokov 2024 – 2026 bolo určené platnosťou predchádzajúcej koncepcie a očakávanými legislatívnymi zmenami, ktoré by sa mali dotýkať najmä pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb.

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Košickom samosprávnom kraji na roky 2024 – 2026

Obsah Koncepcie tvorí popis legislatívnych východísk a strategických dokumentov, ktoré určujú vymedzenie rámca sociálnych služieb poskytovaných na území SR a ich rozvoj. Koncepcia popisuje základné sociálno-demografické charakteristiky kraja a prognózuje demografický rast počtu obyvateľov. Taktiež poukazuje na hlavnú hrozbu, ktorou je starnutie obyvateľstva a ohrozenie chudobou a s tým spojené riziká v rozvoji sociálnych služieb, ako aj nedostatočné finančné zdroje na zabezpečenie sociálnych služieb v požadovanom rozsahu a najmä kvalite. Ďalšia časť Koncepcie sa venuje analýze sociálnych služieb na území KSK. Poskytuje podrobnejší pohľad na legislatívnu úpravu sociálnych služieb, kompetencie VÚC, pohľad na štandardy kvality a na inšpekciu v sociálnych službách. Venuje sa podrobnému rozboru súčasného stavu poskytovaných sociálnych služieb. Veľký priestor je venovaný posudzovaným sociálnym službám, ale podrobnejšie sa zaoberá aj službou včasnej intervencie a sociálnymi službami krízovej intervencie, ktoré vníma ako rizikové, čo súvisí najmä s rastúcim ohrozením chudobou (jednorodičovské domácnosti, osamelí seniori, osoby so zdravotnými postihnutím). Ďalšie kapitoly analyzujú dostupnosť a financovanie sociálnych služieb a možnosti ďalšieho financovania rozvoja sociálnych služieb. V strategickej časti je úvod venovaný zhrnutiu analytickej časti v podobe SWOT analýzy a stanoveniu oblastí, na ktoré sa rozvoj sociálnych služieb zameriava. Definuje ciele a aktivity, ktorými je možné stanovené ciele dosiahnuť, a tak zabezpečiť rozvoj kvalitných a dostupných sociálnych služieb na území KSK pri efektívnom, účelnom, účinnom a hospodárnom využívaní verejných finančných zdrojov.

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja na svojom 12. zasadnutí dňa 29.4.2024 podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov schválilo koncepciu uznesením č. 229/2024.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2013 16:16
Upravené: 09.05.2024 17:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001