Zabezpečenie sociálnej služby Košickým samosprávnym krajom

V rámci svojej pôsobnosti Košický samosprávny kraj (ďalej len „KSK“) zabezpečuje občanom s trvalým pobytom na území Košického kraja, v súlade so zákonom č. 448/2018 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytovanie

  • sociálnej služby v: útulku, domove na pol ceste, zariadení núdzového bývania, dočasnej starostlivosti o deti, zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, integračnom centre,
  • podpory samostatného bývania,
  • tlmočníckej služby,
  • špecializovaného poradenstva.

I. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení

Všetky žiadosti o poskytnutie sociálnej služby sa vybavujú na Odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja.

Poskytnutie sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich krokov:

  1. krok: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (postup tu)
  2. krok: Zabezpečenie sociálnej služby (postup tu)

II. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, integračnom centre, o poskytovanie podpory samostatného bývania, tlmočníckej služby a špecializovaného poradenstva

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie niektorej z vyššie uvedených sociálnych služieb podáva žiadosť priamo ním vybranému poskytovateľovi sociálnych služieb (kompletný zoznam poskytovateľov sociálnej služby v Košickom kraji je zverejnený na webovej stránke KSK www.vucke.sk v časti sociálne veci / register poskytovateľov)

Kontaktné miesto Odboru sociálnych vecí na Úrade Košického samosprávneho pre získanie poradenstva o možnostiach poskytnutia sociálnej služby, resp. o riešení nepriaznivej sociálnej situácie (nielen v pôsobnosti KSK): Kancelária prvého kontaktu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2019 13:30
Upravené: 11.06.2019 10:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy