Zabezpečenie sociálnej služby Košickým samosprávnym krajom

Košický samosprávny kraj zabezpečuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom na svojom území. V súlade so zákonom č. 448/2018 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sú v jeho pôsobnosti tieto sociálne služby:

  • útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, dočasná starostlivosť o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, integračné centrum,
  • podpora samostatného bývania,
  • tlmočnícka služba,
  • špecializované poradenstvo.

I. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení

Všetky žiadosti o poskytnutie sociálnej služby sa vybavujú na Odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja.

Poskytnutie sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich krokov:

  1. krok: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (postup tu)
  2. krok: Zabezpečenie sociálnej služby (postup tu)
     

II. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, integračnom centre, o poskytovanie podpory samostatného bývania, tlmočníckej služby a špecializovaného poradenstva

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie niektorej z vyššie uvedených sociálnych služieb podáva žiadosť priamo ním vybranému poskytovateľovi sociálnych služieb (kompletný zoznam poskytovateľov sociálnej služby v Košickom kraji je zverejnený na webovej stránke KSK www.vucke.sk v časti sociálne veci / register poskytovateľov)

Kontaktné miesto Odboru sociálnych vecí na Úrade Košického samosprávneho pre získanie poradenstva o možnostiach poskytnutia sociálnej služby, resp. o riešení nepriaznivej sociálnej situácie (nielen v pôsobnosti KSK): Kancelária prvého kontaktu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2019 13:30
Upravené: 03.07.2019 11:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy