Zabezpečenie sociálnej služby Košickým samosprávnym krajom

Košický samosprávny kraj zabezpečuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom na svojom území. V súlade so zákonom č. 448/2018 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sú v jeho pôsobnosti tieto sociálne služby:

 • špecializované zariadenie
 • domov sociálnych služieb
 • zariadenie podporovaného bývania
 • rehabilitačné stredisko
 • útulok
 • domov na pol ceste
 • zariadenie núdzového bývania
 • dočasná starostlivosť o deti
 • integračné centrum
 • podpora samostatného bývania
 • tlmočnícka služba
 • špecializované poradenstvo

I. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, rehabilitačnom stredisku, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení

Všetky žiadosti o poskytnutie sociálnej služby sa vybavujú na Odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja.

Poskytnutie sociálnej služby pozostáva z dvoch na seba nadväzujúcich krokov:

 1. krok: Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (postup tu)
 2. krok: Zabezpečenie sociálnej služby (postup tu)


Zoznam zariadení:

II. Postup občana, ktorý má záujem o poskytnutie sociálnej služby v útulku, domove na polceste, zariadení núdzového bývania, zariadení dočasnej starostlivosti o deti, integračnom centre, o poskytovanie podpory samostatného bývania, tlmočníckej služby a špecializovaného poradenstva

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie niektorej z vyššie uvedených sociálnych služieb podáva žiadosť priamo ním vybranému poskytovateľovi sociálnych služieb. Kompletný zoznam poskytovateľov sociálnej služby v Košickom kraji je verejne prístupný v Informačnom systéme sociálnych služieb.

Kontaktné miesto Odboru sociálnych vecí na Úrade Košického samosprávneho pre získanie poradenstva o možnostiach poskytnutia sociálnej služby, resp. o riešení nepriaznivej sociálnej situácie (nielen v pôsobnosti KSK): Kancelária prvého kontaktu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.05.2019 13:30
Upravené: 31.01.2024 13:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001