Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Občan, s trvalým pobytom na území KSK, ktorý má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podáva žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby písomne (osobne, poštou, elektronicky) na adresu: Odbor sociálnych vecí, Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru, 042 66 Košice.

Prílohou žiadosti je:

 • kópia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ak bol vydaný inou obcou alebo iným vyšším územným celkom),
 • potvrdenie o príjme (napr. rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku),
 • kópia právoplatného rozsudku súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol vydaný),
 • kópia právoplatného rozsudku súdu (ak bol vydaný) o uloženej ochrannej liečbe, ochrannej výchove, ochrannom dohľade alebo o umiestnení v detenčnom ústave,
 • povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy ak žiadosť podáva cudzinec

Žiadosť podáva občan alebo rodič maloletého dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

 • KSK zabezpečí občanovi sociálnu službu u poskytovateľa, ktorého si občan sám určí (občan má právo výberu druhu sociálnej služby na ktorú je odkázaný a formy jej poskytovania).
 • kompletný zoznam poskytovateľov sociálnej služby v Košickom kraji je zverejnený na webovej stránke KSK:  www.vucke.sk v časti sociálne veci / register poskytovateľov,
 • informácie o aktuálnych voľných miestach a výške priemernej mesačnej úhrady klienta v danom zariadení sociálnych služieb je zverejnený na webovej stránke KSK:  web.vucke.sk v časti sociálne veci / poskytovanie sociálnych služieb / aktuálne voľné miesta v zariadeniach
 • sociálna služba je občanovi zabezpečená podľa poradia došlých žiadostí zaevidovaných na Úrade Košického samosprávneho kraja (evidencia žiadostí je verejne prístupná na web stránke KSK v časti sociálne veci / užitočné informácie; je aktualizovaná k 15. dňu v mesiaci)
 • vo výnimočných prípadoch je možné sociálnu službu občanovi zabezpečiť aj prednostne (bezodkladne) mimo poradia došlých zaevidovaných žiadostí
 • sociálnu službu poskytuje ambulantnou, terénnou, pobytovou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia občana, v ktorom sa zdržiava. Terénna alebo ambulantná forma sociálnej služby má prednosť pred pobytovou formou sociálnej služby. Ak však terénna alebo ambulantná forma sociálnej služby dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu občana, poskytuje sa pobytová sociálna služba. Pri pobytovej sociálnej službe má prednosť týždenná pred celoročnou.

Občanovi, ktorému súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo mu nariadil umiestnenie v detenčnom ústave nie je možné až do jeho ukončenia, sociálnu službu zabezpečiť.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.06.2019 10:05
Upravené: 23.05.2022 08:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001