Prednostné poskytnutie sociálnej služby

Prednostné zabezpečenie sociálnej služby znamená, že žiadosť občana o poskytnutie sociálnej služby je z dôvodu jej vážnosti vybavovaná prioritne, t.j. mimo poradia skôr doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby.

Kedy vzniká nárok na bezodkladné (prednostné) zabezpečenie sociálnej služby - § 8 ods. 8 zákona 448/2008 o sociálnych službách

  • ak je život alebo zdravie fyzickej osoby (FO) vážne ohrozené – napr. FO je ohrozená správaním inej FO, FO je odkázaná na pomoc inej FO a nemá žiadnu blízku osobu ktorá by sa o ňu postarala...
  • ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
  • ak fyzická osoba skončila pobyt v ústavnom zariadení a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí

Žiadosť o bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby podáva občan (osobne alebo poštou) s trvalým pobytom na území KSK písomne, voľnou formou, na adresu: Odbor sociálnych vecí, Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru, 042 66 Košice.

Lehota na preskúmanie bezodkladnej žiadosti a zaslanie odpovede je 10 pracovných dní od jej doručenia na odbor sociálnych vecí.

Na sociálnom šetrení sa preveruje:

  • opodstatnenosť žiadosti
  • zdravotná, rodinná a sociálna situácia žiadateľa
  • či ide o občana odkázaného na sociálnu službu, ktorému je ukončená starostlivosť v detskom domove

Zásady pri prednostnom zabezpečení SS

  • pri bezodkladnom zabezpečení sociálnej služby nie je možný výber konkrétneho zariadenia - KSK zabezpečuje službu v tom zariadení na území kraja, ktoré v danom čase má voľné miesto, resp. má najkratší poradovník čakateľov
  • terénna a ambulantná forma sociálnej služby – t.j. napr. opatrovateľská služba v domácom prostredí alebo sociálna služba poskytovaná dennou formou v domove sociálnych služieb; špecializovanom zariadení má prednosť pred pobytovou formou sociálnej služby
  • poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby pobytovou formou je vhodným riešením nepriaznivej sociálnej situácie občana odkázaného na sociálnu službu do doby nástupu do zariadenia v pôsobnosti KSK (špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko) – na toto zariadenie sú najkratšie čakacie doby, žiadosť podáva občan v obci svojho trvalého pobytu

Evidencia bezodkladných žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby je verejne prístupná na web stránke KSK v časti sociálne veci / sociálne služby - občan / evidencie čakateľov a je aktualizovaná k 15. dňu v mesiaci.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 17.05.2019 14:14
Upravené: 05.09.2022 17:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine