Prednostné poskytnutie sociálnej služby

Prednostné zabezpečenie sociálnej služby znamená, že žiadosť občana o poskytnutie sociálnej služby je z dôvodu jej vážnosti vybavovaná prioritne, t.j. mimo poradia skôr doručených žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby.

Kedy vzniká nárok na bezodkladné (prednostné) zabezpečenie sociálnej služby - § 8 ods. 6 zákona 448/2008 o sociálnych službách

  • ak je život alebo zdravie fyzickej osoby (FO) vážne ohrozené – napr. FO je ohrozená správaním inej FO, FO je odkázaná na pomoc inej FO a nemá žiadnu blízku osobu ktorá by sa o ňu postarala...
  • ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb
  • ak fyzická osoba skončila pobyt v ústavnom zariadení a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí

Žiadosť o bezodkladné zabezpečenie sociálnej služby podáva občan (osobne alebo poštou) s trvalým pobytom na území KSK písomne, voľnou formou, na adresu: Odbor sociálnych vecí, Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru, 042 66 Košice.

Lehota na vybavenie bezodkladnej žiadosti je 10 dní od jej doručenia na odbor sociálnych vecí.)

Na sociálnom šetrení sa preveruje:

  • opodstatnenosť žiadosti
  • zdravotná, rodinná a sociálna situácia žiadateľa
  • či ide o občana odkázaného na sociálnu službu, ktorému je ukončená starostlivosť v detskom domove

Zásady pri prednostnom zabezpečení SS

  • pri bezodkladnom zabezpečení sociálnej služby nie je možný výber konkrétneho zariadenia - KSK zabezpečuje službu v tom zariadení na území kraja, ktoré v danom čase má voľné miesto, resp. má najkratší poradovník čakateľov
  • terénna a ambulantná forma sociálnej služby – t.j. napr. opatrovateľská služba v domácom prostredí alebo sociálna služba poskytovaná dennou formou v domove sociálnych služieb; špecializovanom zariadení má prednosť pred pobytovou formou sociálnej služby
  • poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby pobytovou formou je vhodným riešením nepriaznivej sociálnej situácie občana odkázaného na sociálnu službu do doby nástupu do zariadenia v pôsobnosti KSK (špecializované zariadenie, domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko) – na toto zariadenie sú najkratšie čakacie doby, žiadosť podáva občan v obci svojho trvalého pobytu

Evidencia bezodkladných žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby je verejne prístupná na web stránke KSK v časti sociálne veci / sociálne služby - občan / evidencie čakateľov a je aktualizovaná k 15. dňu v mesiaci.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 17.05.2019 14:14
Upravené: 08.09.2020 09:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról