Kompetencie KSK v oblasti sociálnych vecí

Úlohou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je koordinovanie, zabezpečenie a financovanie sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a realizácia úloh vyplývajúcich pre vyššie územné celky zo zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Legislatíva

Zákony

Všeobecne záväzné nariadenia

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Erika Olejníková
Vytvorené: 29.11.2012 11:05
Upravené: 12.11.2018 14:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy