Kompetencie KSK v oblasti sociálnych vecí

Úlohou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je:

  • koordinovanie sociálnych služieb
  • zabezpečenie sociálnych služieb
  • financovanie sociálnych služieb

podľa zákona 448/2008 Z.z.o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a realizácia úloh vyplývajúcich pre vyššie územné celky zo zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom predovšetkým poskytovaním a zabezpečovaním sociálnej služby v:

  • domove sociálnych služieb
  • špecializovanom zariadení
  • zariadení podporovaného bývania
  • zariadení núdzového bývania
  • domove na pol ceste
  • útulku

Pretože systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý a pre našich občanov môže byť aj neprehľadný vytvoril odbor sociálnych vecí a zdravotníctva kanceláriu prvého kontaktu poskytujúcu základné sociálne poradenstvo.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2012 11:05
Upravené: 03.07.2019 13:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy