Kompetencie

Oblasť sociálnych služieb  upravuje Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  Hlavnou úlohou kraja v oblasti sociálnych služieb je:

 • Poskytovanie/zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb
 • Financovanie sociálnych služieb
 • Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu
 • Vedenie registra poskytovateľov sociálnych služieb
 • Kontrola poskytovaných sociálnych služieb

Košický samosprávny kraj prináša priamu pomoc svojim obyvateľom  poskytovaním alebo zabezpečením poskytovania sociálnej služby predovšetkým v:

 • domove sociálnych služieb
 • špecializovanom zariadení
 • zariadení podporovaného bývania
 • zariadení núdzového bývania
 • domove na pol ceste
 • útulku

Pretože systém sociálnej pomoci nie je jednoduchý a pre našich občanov môže byť aj neprehľadný vytvoril odbor sociálnych vecí a zdravotníctva kanceláriu prvého kontaktu poskytujúcu základné sociálne poradenstvo.

Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Oblasť sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  upravuje Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele. Úlohou kraja je prijímať opatrenia na  predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovanie a opakovanie porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.11.2012 11:05
Upravené: 28.09.2022 15:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001