Kompetencie KSK podľa zákona o sociálnych službách

Košický samosprávny kraj v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 1. vypracúva, schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 2. je správnym orgánom v konaniach o 
  1. odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení,
  2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
  3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
  4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
  5. nezapísaní do registra,
  6. zákaze poskytovať sociálnu službu,
  7. výmaze poskytovateľa sociálnej služby z registra,
 3. vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
 4. zabezpečuje poskytovanie
  1. sociálnej služby v útulku, v domove na polceste, v zariadení núdzového bývania, v zariadení dočasnej starostlivosti o deti, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v integračnom centre,
  2. podpory samostatného bývania,
  3. tlmočníckej služby,
 5. poskytuje základné sociálne poradenstvo,
 6. zabezpečuje poskytovanie sociálneho poradenstva a služby včasnej intervencie,
 7. môže zabezpečiť poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa § 12,
 8. uzatvára zmluvu
  1. o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
  2. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 71 ods. 10,
 9. zriaďuje, zakladá a kontroluje útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a integračné centrum,
 10. môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
 11. uhrádza ekonomicky oprávnené náklady podľa § 71 ods. 10,
 12. poskytuje podľa § 75 ods. 3 a 4 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
 13. môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
 14. môže poskytovať podľa § 75 ods. 8 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
 15. môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. b) na základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním,
 16. vykonáva zápis do registra, oznamuje vykonanie zápisu do registra, vydáva výpis z registra, vykonáva výmaz z registra,
 17. vedie register a vykonáva zmeny v registri vo svojom územnom obvode,
 18. kontroluje plnenie podmienok na zápis do registra počas poskytovania sociálnej služby a povinností poskytovateľa sociálnej služby,
 19. kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančným príspevkom na prevádzku,
 20. ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v písmenách r) a s) a kontroluje ich plnenie,
 21. kontroluje účelnosť využitia finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 71 ods. 10 zákona,
 22. vedie evidenciu
  1. vyhotovených posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. rozhodnutí podľa písmena b),
  3. prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode,
 23. poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
 24. uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
 25. môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadil alebo založil, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena c),
 26. žiada o vydanie výpisu z registra trestov na účely overenia splnenia podmienky bezúhonnosti osôb podľa § 63,zákona
 27. vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 9. zákona

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.09.2022 14:50
Upravené: 25.01.2024 10:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001