Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Ochranu práv a právom chránených záujmov dieťaťa na úrovni regionálnej samosprávy, t.j. vyšších  územných celkov, upravuje § 76 Zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení  niektorých zákonov: pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti, ku ktorým patrí napr.:

  • zabezpečovanie tvorby a plnenia sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území,
  • vypracovávanie analýzy nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov,
  • utváranie podmienok na zabezpečenie priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinnosti vykonávanie výchovných opatrení
  • utváranie podmienok na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii podľa potrieb obyvateľov na svojom území
  • poskytovanie finančného príspevku obci, akreditovanému subjektu, právnickej alebo fyzickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (napr. na krízové stredisko, resocializačné stredisko)
  • spolupráca s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi, právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov
  • zriaďuje a kontroluje zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  podľa potrieb obyvateľov územia kraja  (napr. detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové a resocializačné strediská), na svojom území je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.  

Zoznam akreditovaných subjektov vykonávajúcich opatrenia SPO

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.07.2017 08:00
Upravené: 23.05.2022 09:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine