Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie odkázanosti podávajú občania s trvalým pobytom na území KSK (osobne, poštou, elektronicky) na adresu: Odbor sociálnych vecí, Úrad Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru, 042 66 Košice

Prílohou žiadosti je:

  • doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dokumentujúci aktuálny zdravotný stav žiadateľa o posúdenie odkázanosti (t.j. odborný lekársky nález, prepúšťacia správa, ...) nie starší ako 6 mesiacov,
  • kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu (ak bol vydaný obcou alebo iným VÚC) alebo komplexný posudok vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby
  • kópia právoplatného rozsudku súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony (ak bol vydaný),
  • kópia právoplatného rozsudku súdu (ak bol vydaný) o uloženej ochrannej liečbe, ochrannej výchove, ochrannom dohľade alebo o umiestnení v detenčnom ústave,
  • povolenie príslušného orgánu na pobyt a potvrdenie od zamestnávateľa alebo školy ak žiadosť podáva cudzinec.

Žiadosť podáva občan alebo rodič maloletého dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť aj iná fyzická osoba. 

U občana, ktorému súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo mu nariadil umiestnenie v detenčnom ústave sa posudková činnosť až do jeho ukončenia nevykonáva.

Po prijatí žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vykoná Odbor sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja posudkovú činnosť (sociálnu posudkovú činnosť a zdravotnú posudkovú činnosť) a v lehote 30 – dní vydá posudokrozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu podáva občan: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.06.2019 10:00
Upravené: 23.05.2022 08:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001