Školské stravovanie

Školské jedálne a výdajné školské jedálne sú v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. zariadeniami školského stravovania, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení (internátov s právnou subjektivitou).

V súčasnej dobe je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 44 zariadení školského stravovania, z toho 7 výdajných školských jedální. 15 stravovacích zariadení poskytuje celodenné stravovanie žiakom ubytovaným v školských internátoch.

V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. V školských jedálňach je možné pripravovať jedlá podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre:

  • šetriacu diétu pri chorobách tráviaceho traktu
  • diabetickú pri cukrovke
  • bezlepkovú (bezgluténovú) pri intolerancii na lepok - celiakia

Pre poskytovanie diétneho stravovania je potrebné:

  • dostatočný záujem o diétne stravovanie zo strany žiakov (min. 10 záujemcov)
  • lekársky posudok zdravotného stavu žiaka
  • záväzná prihláška žiaka na diétne stravovanie
  • úprava prevádzkového poriadku školskej jedálne
  • doplnenie materiálno-technického vybavenia
  • odborné školenie zamestnancov jedálne

Úrad Košického samosprávneho kraja monitoruje záujem študentov stredných škôl o diétne stravovanie v školských jedálňach. Vo všetkých školských jedálňach pri stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK existuje možnosť ohriatia vlastnej prinesenej diétnej stravy v zmysle platnej školskej a zdravotníckej legislatívy.

Bližšie informácie podá každá vedúca školskej jedálne pri stredných školách.

Zoznam školských jedální

1 Školská jedáleň pri Gymnáziu  SNP 1, Gelnica 
2 Výdajná školská jedáleň pri Konzervatóriu Exnárova 8, Košice 
Školská jedáleň pri SOŠ technickej Kukučínova 23, Košice 
4 Školská jedáleň pri SOŠ  Ostrovského 1, Košice 
5 Školská jedáleň pri Školskom internáte A. Garbana  Werferova 10, Košice 
6 Školská jedáleň pri OA  Polárna 1, Košice 
7 Školská jedáleň pri OA Watsonova 61, Košice 
8 Školská jedáleň pri SPŠ dopravnej  Hlavná 113, Košice 
9 Školská jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej  Komenského 42, Košice 
10 Školská jedáleň pri Gymnáziu a ZŠ  Kuzmányho 6, Košice 
11 Školská jedáleň pri SPŠ stavebnej  Lermontovova 1, Košice 
12 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Šrobárova 1, Košice 
13 Výdajná školská jedáleň pri SOŠ  Učňovská 5, Košice-Šaca 
14 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Opatovská 7, Košice 
15 Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ  Jedlíkova 11, Košice 
16 Školská jedáleň pri Školskom internáte  Medická 2, Košice 
17 Školská jedáleň pri Športovom gymnáziu  Trieda SNP 104, Košice 
18 Školská jedáleň pri Školskom internáte  Považská 7, Košice 
19 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Horešská 18, Kráľovský Chlmec 
20 Školská jedáleň pri Gymnáziu Lorencova 46, Krompachy 
21 Školská jedáleň pri SOŠ technickej  Kapušianska 6, Michalovce 
22 Výdajná školská jedáleň pri Obchodnej akadémii  Kapušianska 2, Michalovce 
23 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Masarykova 1, Michalovce 
24 Školská jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole  Masarykova 27, Michalovce 
25 Výdajná školská jedáleň pri SOŠ Močarianska 1, Michalovce 
26 Školská jedáleň pri SOŠ technickej  Partizánska 1, Michalovce 
27 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Ľudovíta Štúra 26, Michalovce 
28 Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb  Školská 4, Michalovce 
29 Výdajná školská jedáleň pri Gymnáziu  Školská 13, Moldava nad Bodvou 
30 Školská jedáleň pri SOŠ J. Majlátha 2, Pribeník 
31 Školská jedáleň pri OA  Ul. akademika Hronca 8, Rožňava 
32 Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb  Rožňavská baňa 211, Rožňava 
33 Školská jedáleň pri SOŠ  Námestie slobody 12, Sobrance 
34 Školská jedáleň pri Gymnáziu  kpt. Nálepku 6, Sobrance 
35 Školská jedáleň pri SOŠ drevárskej Filinského 7, Spišská Nová Ves 
36 Školská jedáleň pri Technickej akadémii  Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 
37 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Javorová 16, Spišská Nová Ves 
38 Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii  Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 
39 Výdajná školská jedáleň pri SOŠ Stojan 1, Spišská Nová Ves 
40 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Školská 7, Spišská Nová Ves 
41 Školská jedáleň pri SOŠ  Komenského 12, Trebišov 
42 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Komenského 32, Trebišov 
43 Výdajná školská jedáleň pri Gymnáziu  Fábryho 1, Veľké Kapušany 
44 Školská jedáleň pri SOŠ J. Kráľa 25, Veľké Kapušany 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková
Vytvorené: 16.05.2013 11:37
Upravené: 23.02.2017 08:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy