Školské stravovanie

Školské jedálne a výdajné školské jedálne sú v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zariadeniami školského stravovania, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení (internátov s právnou subjektivitou).

V súčasnej dobe je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 44 zariadení školského stravovania, z toho 7 výdajných školských jedální. 16 stravovacích zariadení poskytuje celodenné stravovanie žiakom ubytovaným v školských internátoch.

V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. V školských jedálňach je možné pripravovať jedlá podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre:

  • šetriacu diétu pri chorobách tráviaceho traktu;
  • diabetickú diétu pri cukrovke;
  • bezlepkovú (bezgluténovú) diétu pri intolerancii na lepok – celiakia.

Podmienky potrebné pre poskytovanie diétneho stravovania:

  • dostatočný záujem o diétne stravovanie zo strany žiakov (min. 10 záujemcov);
  • lekársky posudok zdravotného stavu žiaka;
  • záväzná prihláška žiaka na diétne stravovanie;
  • úprava prevádzkového poriadku školskej jedálne;
  • doplnenie materiálno-technického vybavenia školskej jedálne;
  • odborné školenie zamestnancov jedálne.

Úrad Košického samosprávneho kraja monitoruje záujem študentov stredných škôl o diétne stravovanie v školských jedálňach. V súčasnej dobe sa pripravuje bezlepková diéta v školskej jedálni 
pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice a pre ubytovaných žiakov v Košiciach celodenná diétna strava (bezlepková a šetriaca) v školskej jedálni pri Strednej športovej škole, Trieda SNP 104, Košice.

Bližšie informácie podá každá vedúca školskej jedálne pri stredných školách.

Zoznam školských jedální

1 Školská jedáleň pri Gymnáziu  SNP 1, Gelnica 
2 Výdajná školská jedáleň pri Konzervatóriu J. Adamoviča Exnárova 8, Košice 
3 Výdajná školská jedáleň pri Konzervatóriu Timonova 2, Košice
4 Školská jedáleň pri SOŠ technickej Kukučínova 23, Košice 
5 Školská jedáleň pri SOŠ informačných technológií Ostrovského 1, Košice 
6 Školská jedáleň pri Školskom internáte A. Garbana  Werferova 10, Košice 
7 Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Polárna 1, Košice 
8 Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii Watsonova 61, Košice 
9 Školská jedáleň pri SPŠ dopravnej  Hlavná 113, Košice 
10 Školská jedáleň pri SPŠ elektrotechnickej  Komenského 42, Košice 
11 Školská jedáleň pri Gymnáziu a ZŠ Sándora Máraiho Kuzmányho 6, Košice 
12 Školská jedáleň pri SPŠ stavebnej a geodetickej Lermontovova 1, Košice 
13 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Šrobárova 1, Košice 
14 Výdajná školská jedáleň pri SOŠ priemyselných technológií Učňovská 5, Košice-Šaca 
15 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Opatovská 7, Košice 
16 Školská jedáleň pri Školskom internáte SOŠ technická a ekonomická Jozefa Szakkayho Jedlíkova 11, Košice 
17 Školská jedáleň pri Školskom internáte  Medická 2, Košice 
18 Školská jedáleň pri Strednej športovej škole Trieda SNP 104, Košice 
19 Školská jedáleň pri Školskom internáte  Považská 7, Košice 
20 Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii Južná trieda 10, Košice
21 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Horešská 18, Kráľovský Chlmec 
22 Školská jedáleň pri Gymnáziu Lorencova 46, Krompachy 
23 Výdajná školská jedáleň pri Obchodnej akadémii  Kapušianska 2, Michalovce 
24 Školská jedáleň pri Gymnáziu Pavla Horova Masarykova 1, Michalovce 
25 Školská jedáleň pri Strednej zdravotníckej škole  Masarykova 27, Michalovce 
26 Školská jedáleň pri SOŠ technickej  Partizánska 1, Michalovce 
27 Výdajná školská jedáleň pri SOŠ technickej Kapušianska 6, Michalovce
28 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Ľudovíta Štúra 26, Michalovce 
29 Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb  Školská 4, Michalovce 
30 Výdajná školská jedáleň pri Gymnáziu Štefana Moysesa Školská 13, Moldava nad Bodvou 
31 Školská jedáleň pri SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb J. Majlátha 2, Pribeník 
32 Školská jedáleň pri Obchodnej akadémii  Ul. akademika Hronca 8, Rožňava 
33 Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb Rožňavská baňa 211, Rožňava 
34 Školská jedáleň pri SOŠ obchodu a služieb Námestie slobody 12, Sobrance 
35 Školská jedáleň pri Gymnáziu  kpt. Nálepku 6, Sobrance 
36 Školská jedáleň pri SOŠ drevárskej Filinského 7, Spišská Nová Ves 
37 Školská jedáleň pri SPŠ technickej Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 
38 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Javorová 16, Spišská Nová Ves 
39 Školská jedáleň pri Hotelovej akadémii  Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves 
40 Výdajná školská jedáleň pri SOŠ ekonomickej Stojan 1, Spišská Nová Ves 
41 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Školská 7, Spišská Nová Ves 
42 Školská jedáleň pri Gymnáziu  Komenského 32, Trebišov 
43 Výdajná školská jedáleň pri Gymnáziu  Fábryho 1, Veľké Kapušany 
44 Školská jedáleň pri SOŠ techniky a služieb J. Kráľa 25, Veľké Kapušany 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2013 11:37
Upravené: 12.02.2024 15:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001