Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

Organizácia prijímania na vzdelávanie v stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Prehľad o stave prijímacieho konania na stredných školách nájdete na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Upravený najvyšší počet žiakov prvých ročníkov stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre školský rok 2022/2023

Konkrétne kritériá na prijatie nájdete na webových stránkach škôl.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2020/2021

Nenaplnený počet miest
V zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka; to neplatí, ak ide o strednú školu s osemročným vzdelávacím programom.
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK budú realizovať prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest dňa 21. júna 2022.
Košický samosprávny kraj podľa §9 ods. 10) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje voľné miesta pre II. kolo  prijímacieho konania na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre 1. ročník  v školskom roku 2022/2023: Prehľad voľných miest

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2013 15:57
Upravené: 14.06.2022 15:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine