Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

Organizácia prijímania na vzdelávanie v stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Prehľad o stave prijímacieho konania na stredných školách nájdete na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Košický samosprávny kraj v súvislosti s výkonom svojej kompetencie podľa § 31 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave zverejňuje určený najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory pre stredné školy v jeho územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie na školský rok 2024/2025.

Konkrétne kritériá na prijatie nájdete na webových stránkach škôl.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2024/2025

Nenaplnený počet miest
V zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka; to neplatí, ak ide o strednú školu s osemročným vzdelávacím programom.
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK budú realizovať prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest dňa 18. júna 2024, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Košický samosprávny kraj podľa § 9 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje voľné miesta pre II. kolo  prijímacieho konania na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre 1. ročník  v školskom roku 2023/2024: Prehľad voľných miest

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2013 15:57
Upravené: 06.02.2024 11:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001