Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

Organizácia prijímania na vzdelávanie v stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Prehľad o stave prijímacieho konania na stredných školách nájdete na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

V zmysle § 66 ods. (7) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že dňa 19. júna 2018 sa uskutoční ďalšie kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Kritériá prijímacieho konania sú zverejnené na webových stránkach príslušných škôl.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2013 15:57
Upravené: 31.01.2019 09:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia