Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

Organizácia prijímania na vzdelávanie v stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Prehľad o stave prijímacieho konania na stredných školách nájdete na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávaneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022

Konkrétne kritériá na prijatie nájdete na webových stránkach škôl.

Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2020/2021

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 14.01.2013 15:57
Upravené: 30.11.2020 21:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról