Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách

Organizácia prijímania na vzdelávanie v stredných školách prebieha v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Prehľad o stave prijímacieho konania na stredných školách nájdete na stránkach Školského výpočtového strediska v Michalovciach.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka SŠ v územnej pôsobnosti KSK na školský rok 2019/2020:

V súlade s §29 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  po preskúmaní  určeného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl  zverejnilo upravený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2019/2020 na svojom webovom sídle. Košický samosprávny kraj na základe úpravy MŠVVaŠ  SR zverejňuje  najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020 pre stredné školy v územnej pôsobnosti KSK v súlade s  §31 odst.(8) zákona č. 61/2015 Z. z.: Výkony po úprave MŠVVaŠ SR k 15. 3. 2019

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Košického samosprávaneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dňa 18. júna 2019 konali prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých bolo možné prijať do tried prvého ročníka na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od 1.9.2019.
Konkrétne kritériá na prijatie nájdete na webových stránkach škôl.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.01.2013 15:57
Upravené: 30.11.2019 15:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie