Dokumenty

Hodnotiace správy

Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Správa o stave a úrovni výchovno-vzdelávacej činnosti je súbor informácií dávajúci obraz o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti jednotlivých stredných škôl, o ich postavení v rámci sústavy stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja a je určená na jednej strane občanom Košického samosprávneho kraja, ktorí o tieto informácie majú záujem, na strane druhej riaditeľom stredných škôl ako motivácia k zlepšeniu výsledkov ich strednej školy.

Pokyny predsedu KSK

Pokyn predsedu č. 6 o povinnostiach štatutárnych orgánov v pracovnoprávnej oblasti

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 8/2020, ktorým sa určuje čerpanie dovolenky pre riaditeľov škôl a školských zariadení

Predseda Košického samosprávneho kraja vydal pokyn, ktorým sa určuje čerpanie dovolenky pre riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom 9. marca 2020.  

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 1/2011, ktorým sa určuje jednotný postup škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja pri vykonávaní podnikateľskej činnosti 

Podnikateľská činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja je upravená Pokynom predsedu KSK č.1/2011 účinným od 15.januára 2011. Podmienky vykonávania podnikateľskej činnosti školami a školskými zariadeniami sú bližšie upravené Metodickým usmernením predsedu KSK č.1/2011 s prílohami, účinným od 15. januára 2011.

Kritéria pre priznávanie príplatkov za riadenie, osobných príplatkov, kreditových príplatkov a odmien riaditeľom škôl a školských zariadení

Cieľom kritérií je dosiahnuť a zabezpečiť objektívnu a transparentnú aplikáciu pri priznávaní príplatkov v rámci odmeňovania riaditeľov škôl a školských zariadení

  • Predmetný dokument
  • Dodatok č. 1 ku kritériám pre priznávanie príplatkov za riadenie, osobných príplatkov, kreditových príplatkov a odmien riaditeľom škôl a školských zariadení 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.03.2013 13:57
Upravené: 12.02.2024 15:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001