Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVaP) pri KSK je poradným orgánom predsedu KSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Vznikla v dôsledku potreby zapájania sociálnych a ekonomických partnerov do spolupráce na hospodárskom a sociálnom rozvoji kraja a zároveň neustále rastúceho významu koordinácie stredoškolského vzdelávania a prípravy pre trh práce.

15. Zasadnutie Krajskej rady – KROVaP sa uskutoční dňa 14. novembra 2022, (pondelok) so začiatkom o 14.30 hod. – hybridnou formou (prezenčne v zasadačke č. 208 ÚKSK)

V zmysle § 16 a § 18 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v zmysle uznesenia zo zasadnutia KROVaP pri KSK zo dňa 5. decembra 2013 žiada KROVaP pri KSK k žiadostiam o zmeny v sieti – zaradeniu nového odboru zo strany žiadateľov predkladať:

  • školský vzdelávací program v elektronickej verzii (napr. na CD nosiči),
  • stanovisko zamestnávateľov o prepojení štúdia v žiadanom odbore s praxou,
  • stanovisko Rady školy k plánovaným zmenám,
  • stanovisko príslušného orgánu – subjektu koordinácie OVaP  (komory, zväzu)
  • materiálno-technické a personálne zabezpečenie odboru,
  • finančnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu v žiadanom odbore,
  • prehľad škôl, na ktorých sa žiadaný odbor už vyučuje spolu s rozdielmi, ktorými sa bude odlišovať od týchto škôl,
  • požiadavku trhu práce na absolventov žiadaného odboru.

Žiadosť s kompletnou dokumentáciou predkladá zriaďovateľ najneskôr v termíne 10 kalendárnych dní pred zasadnutím Rady.

Tabuľka, ktorú je potrebné vyplniť a poslať 10 dní pred KROV a P na schválenie aj s doloženými dokumentami:

Rozpis rámcovej prognózy očakávaného počtu žiakov I.ročníka v šk.r. 2023/2024 do odborov vzdelávania a ich zameraní

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.04.2014 12:05
Upravené: 09.11.2022 13:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine