Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

V zmysle § 35 zákona č. 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje predseda Košického samosprávneho kraja Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVaP) pri KSK ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút. K žiadostiam o zmenu v sieti podľa § 16 a § 18 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Košický samosprávny kraj stanovisko na základe podanej žiadosti.

Obsah žiadosti:

 1. Právnická osoba - názov, adresa, IČO zriaďovateľa, štatutárny orgán a právna forma;
 2. Fyzická osoba - meno a priezvisko, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa;
 3. Názov a adresa školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí;
 4. Predpokladaný počet všetkých detí, žiakov, študentov alebo poslucháčov;
 5. Predpokladaný počet všetkých tried;
 6. Vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk;
 7. Školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo školskom zariadení uskutočňovať výchova alebo vzdelávanie;
 8. Predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí zriadiť;
 9. Stanovisko Rady školy k plánovaným zmenám;
 10. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie odboru;
 11. Finančná analýza výchovno-vzdelávacieho procesu v žiadanom odbore;
 12. Preukázanie spoločenskej potreby zariadenia v územnej pôsobnosti KSK (spravidla vyjadrenia príslušnej stavovskej alebo príslušnej profesijnej organizácie a ÚPSVaR v regióne KSK, resp. požiadavka trhu práce v KSK na absolventov žiadaného odboru, alebo iné relevantné preukázanie spoločenskej potreby).
 13. Projektový zámer
    

Kritéria, na základe ktorých bude stanovisko vydané:

 1. Spoločenská potreba vzdelávania alebo výchovy daného charakteru v územnej pôsobnosti KSK (t.j. chýbajúce takéto zariadenie v KSK alebo nedostatočné pokrytie spoločenských potrieb takýmito zariadeniami v KSK);
 2. Potreba vyplývajúca z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK;
 3. Doterajšia spolupráca - spolupráca s existujúcou vzdelávacou inštitúciou v kraji.
    

Žiadosť s kompletnou dokumentáciou a vypracovaným projektovým zámerom predkladá žiadateľ najneskôr v termíne 10 kalendárnych dní pred zasadnutím KROVaP.

20. zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVaP) sa uskutoční dňa 6. marca 2024, so začiatkom o 15.00 hod. v zasadačke č. 208 Úradu KSK

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.04.2014 12:05
Upravené: 21.02.2024 16:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001