Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVaP) pri KSK je poradným orgánom predsedu KSK v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Vznikla v dôsledku potreby zapájania sociálnych a ekonomických partnerov do spolupráce na hospodárskom a sociálnom rozvoji kraja a zároveň neustále rastúceho významu koordinácie stredoškolského vzdelávania a prípravy pre trh práce.

Najbližšie zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pri KSK sa uskutoční 

22. augusta 2018 so začiatkom o 14.00 hod.

v zasadačke č. 208 (zrkadlová) na Úrade KSK, pozvánka a program bude zaslaný všetkým členom.

V zmysle § 16 a § 18 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v zmysle uznesenia zo zasadnutia KROVaP pri KSK zo dňa 5. decembra 2013 žiada KROVaP pri KSK k žiadostiam o zmeny v sieti – zaradeniu nového odboru zo strany žiadateľov predkladať:

  • školský vzdelávací program v elektronickej verzii (napr. na CD nosiči),
  • stanovisko zamestnávateľov o prepojení štúdia v žiadanom odbore s praxou,
  • stanovisko Rady školy k plánovaným zmenám,
  • stanovisko príslušného orgánu – subjektu koordinácie OVaP  (komory, zväzu)
  • materiálno-technické a personálne zabezpečenie odboru,
  • finančnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu v žiadanom odbore,
  • prehľad škôl, na ktorých sa žiadaný odbor už vyučuje spolu s rozdielmi, ktorými sa bude odlišovať od týchto škôl,
  • požiadavku trhu práce na absolventov žiadaného odboru.

Žiadosť s kompletnou dokumentáciou predkladá zriaďovateľ najneskôr v termíne 10 kalendárnych dní pred zasadnutím Rady.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.04.2014 12:05
Upravené: 18.07.2018 09:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia