Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu

V zmysle § 35 zákona č. 61/2015  zriaďuje predseda samosprávneho kraja Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVaP) pri KSK ako svoj poradný orgán a schvaľuje jej štatút. K žiadostiam o zmenu v sieti podľa § 16 a § 18 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Košický samosprávny kraj stanovisko na základe žiadosti.

Obsah žiadosti:

 1. právnická osoba - názov, adresu, IČO zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, fyzická osoba - meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa,
 2. názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí,
 3. predpokladaný počet všetkých detí, žiakov, študentov alebo poslucháčov,
 4. predpokladaný počet všetkých tried,
 5. vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
 6. školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo školskom zariadení uskutočňovať výchova alebo vzdelávanie,
 7. predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí zriadiť,
 8. stanovisko Rady školy k plánovaným zmenám,
 9. materiálno-technické a personálne zabezpečenie odboru,
 10. finančnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu v žiadanom odbore,
 11. preukázanie spoločenskej potreby zariadenia v územnej pôsobnosti KSK (spravidla vyjadrenia príslušnej stavovskej alebo príslušnej profesijnej organizácie a UPSVaR v regióne KSK, resp. požiadavka trhu práce v KSK na absolventov žiadaného odboru, alebo iné relevantné preukázanie spoločenskej potreby).
   

Projektový zámer

Kritéria, na základe ktorých bude stanovisko vydané:

 1. spoločenská potreba vzdelávania alebo výchovy daného charakteru v územnej spôsobilosti KSK, t.j. chýbajúce takéto zariadenie v KSK alebo nedostatočné pokrytie spoločenských potrieb takýmito zariadeniami v KSK,
 2. potreba vyplývajúca z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK,
 3. doterajšia spolupráca - spolupráca s existujúcou vzdelávacou inštitúciou v kraji
     

Žiadosť s kompletnou dokumentáciou a vypracovaným projektovým zámerom predkladá žiadateľ najneskôr v termíne 10 kalendárnych dní pred zasadnutím KROVaP.

18. zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu (KROVaP) sa uskutoční dňa 13. novembra 2023, so začiatkom o 14.30 hod. v zasadačke č. 208 ÚKSK.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 08.04.2014 12:05
Upravené: 02.11.2023 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine