Informácia o spracúvaní osobných údajov

Vážená dotknutá osoba,

radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúva Košický samosprávny kraj, sídlo: Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov.

S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa prosím obracajte priamo na našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Našim cieľom je v čo najväčšej miere zachovať Vaše súkromie, preto sme implementovali rôzne opatrenia, s cieľom chrániť osobné údaje pred akýmkoľvek neoprávneným prístupom.

Bližšie údaje o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov Košickým samosprávnym krajom, nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

Kto je prevádzkovateľ a aké sú jeho kontaktné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov je v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov Košický samosprávny kraj.

Sme Vám kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Úrad Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
tel: 055 7268111
vuc@vucke.sk; https://web.vucke.sk/sk/

Kto je zodpovednou osobou prevádzkovateľa?

V súvislosti s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa spracúvania Vašich osobných údajov prevádzkovateľom a uplatňovania Vašich práv na úseku ochrany osobných údajov, prosím neváhajte kontaktovať našu zodpovednú osobu, a to prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

Meno: PaedDr. Eva Štefanová
E-mail: zo@vucke.sk
Telefón: 055 7268237
Korešp.adresa: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

Zodpovednej osobe môžete hlásiť tiež narušenie zabezpečenia ochrany osobných údajov a akékoľvek podozrenie z porušovania práv a povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Kto môže byť dotknutou osobou?

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje môžeme spracúvať v rámci plnenia našich úloh na úseku územnej samosprávy, sú (v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie), najmä nasledovné osoby:

 • zamestnanci kontrolovaných subjektov;
 • žiadatelia o dopravnú licenciu;
 • zamestnanci úradu samosprávneho kraja;
 • štatutárni zástupcovia akreditovaných subjektov a ich zamestnanci;
 • fyzické osoby v súčinnosti s úradom samosprávneho kraja, pri kontaktovaní úradu v súvislosti s plnením jeho úloh na úseku územnej samosprávy;
 • účastníci verejného obstarávania;
 • žiak alebo zákonný zástupca žiaka;
 • riaditelia jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja;
 • osoby navrhnuté na ocenenie, ocenené osoby;
 • členovia projektových tímov, štatutárny zástupca žiadateľa, splnomocnená osoba vo vzťahu k projektovej dokumentácii o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;
 • sťažovateľ;
 • fyzické osoby, s ktorým samosprávny kraj uzatvára zmluvu;
 • zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, fyzické osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť správny poplatok, fyzické osoby, ktorým boli uložené sankcie;
 • uchádzači vo verejnej súťaži;
 • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba, štatutárny zástupca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - právnickej osoby, odborný garant poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - právnickej osoby, poskytovateľ lekárenskej služby – fyzická osoba, štatutárny zástupca poskytovateľa lekárenskej služby - právnickej osoby, odborný garant poskytovateľa lekárenskej služby - právnickej osoby;
 • fyzické osoby pohybujúce sa v monitorovanom priestore úradu;
 • kandidáti na voľnú / obsadzovanú pozíciu;
 • podávatelia podaní (týkajúcich sa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti);
 • zamestnanci dozorovaných subjektov;
 • zdravotnícki pracovníci, ktorí sú zbavovaní mlčanlivosti.

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na nasledovné účely:

 • evidencia správ o vykonaných kontrolách podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia žiadostí o dopravné licencie podľa zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave;
 • evidencia osôb v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie podľa zákona č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov;
 • evidencia záznamov o poskytnutí finančného príspevku podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení;
 • evidencia podkladov žiadostí o platbu v rámci financovania projektov v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 • evidencia dokumentov v rámci činnosti úradu samosprávneho kraja prijatých podateľňou pri výkone úloh podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch);
 • evidencia dokumentácie súvisiacej s kontrolou verejného obstarávania a so samotným verejným obstarávaním tovarov, služieb a stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • prijímanie žiakov, rozhodnutia o prijatí, odvolacie konania, vyhotovovania zápisníc podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov;
 • oceňovanie zamestnancov a osobností kraja podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch);
 • spracúvanie personálnej agendy štatutárov, resp. riaditeľov organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov;
 • spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z.z. niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • vedenia personálnej a mzdovej agendy zamestnancov samosprávneho kraja podľa súvisiacich právnych predpisov (najmä zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov);
 • evidencia projektovej dokumentácie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • evidencia sťažností fyzických osôb podľa zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov;
 • registrácia zmlúv a povinné zverejňovanie informácií podľa zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracovanie účtovných dokladov na Úrade Košického samosprávneho kraja, napríklad podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov;
 • evidencia rozhodnutí na poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 362/2011 Z.z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • spracovanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • rozhodnutie o zabezpečení sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov úradu za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa;
 • obsadenia voľného pracovného miesta na základe súhlasu prípadného kandidáta na obsadzovanú pozíciu;
 • pri vybavení podaní týkajúcich sa zdravotnej/lekárenskej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z  a zákona č. 362/2011 Z.z.;
 • dozorná činnosť v zmysle ust. 578/2004 Z.z. a zákona č. 362/2011 Z.z. v spojení s ust. zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v št. správe;
 • zbavovanie mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov v zmysle ust. zákona č. 578/2004 Z.z.
 • Konanie o uložení pokuty v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona č.  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa). Konkrétny rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame.

Radi by sme upozornili, že v niektorých prípadoch, ak je to nevyhnutné na splnenie úloh alebo povinností stanovených zákonom môžeme spracúvať aj osobitnú kategóriu Vašich osobných údajov (napr. zdravotný stav zamestnancov v rámci plnenia mzdovej a personálnej agendy, zdravotný stav a diagnóza prijímateľov sociálnych služieb, alebo zdravotný stav osôb, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť).

Čo v prípade neposkytnutia osobných údajov?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

 • plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia údajov (napr. nemožnosť zápisu do registra, vydanie licencie);
 • uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti.

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov Košického samosprávneho kraja. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverení a vyškolení zamestnanci, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

Ako získavame Vaše údaje?

Osobné údaje získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie, podaní, emailu alebo prostredníctvom iných elektronických foriem komunikácie.

V niektorých prípadoch ale získavame údaje aj od tretích osôb, ako napríklad od Vašich zákonných zástupcov alebo zamestnávateľov, prípadne iných štátnych a verejných orgánov.

Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme?

V závislosti od účelu spracúvania údajov môžeme Vaše údaje sprístupňovať a poskytovať:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, správcovi dane, Úradu pre verejné obstarávanie SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Ministerstvu zdravotníctva SR a pod.);
 • sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, lekárska komora;
 • zmluvným lekárom;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • príslušným súdom.

Zoznam našich zmluvne oprávnených sprostredkovateľov osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať prostredníctvom našej zodpovednej osoby.

Vaše osobné údaje však sprístupňujeme len v nevyhnutnom rozsahu a v podobe nutnej k dosiahnutiu účelov uvedených v tomto dokumente.

Kde Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame len v Európskej únii.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), našim registratúrnym plánom, zmluvou, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, uchovávame po dobu účinnosti zmluvy a následne dokiaľ trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, a v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania, po dobu tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas konania po podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

Aké sú Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov?

V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane automatizovane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi - to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný; uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • na opravu chybných údajov kde prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných dát je možné doplniť nekompletné osobné údaje či pridať dodatočné údaje. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
  • Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • sú Vaše údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, a tento súhlas ste odvolali;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; kým budú Vaše záujmy overené, spracúvanie obmedzíme a ak budú mať Vaše práva prednosť, údaje na Vašu žiadosť vymažeme;
  • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely;
  • je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti;
  • ak je spracúvanie nezákonne;
 • ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov Úradu Košického samosprávneho kraja;
 • kedykoľvek kontaktovať našu zodpovednú osobu, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Zodpovednú osobu by ste mali kontaktovať tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
 • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach na úseku ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov) alebo príslušný súd.

V čom spočíva Vaše právo namietať?

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť prostredníctvom našej zodpovednej osoby, osobne alebo s využitím iných kontaktných údajov Úradu Košického samosprávneho kraja.

V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebudeme naďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.

Ako často aktualizujeme túto informáciu?

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov). Aktualizované verzie budú k dispozícii na našom webovom sídle.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.04.2020 08:53
Upravené: 13.06.2022 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001